Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Dat iss alles de Olk schuld

Nää wat habt ihr lang nix mieer vam Klärchen te hüören gekregen. Ett würd mal wedder Tied datt ech önk vertell watt miar in där Tüschentied alles passiert ess.

De Kaal wuald in de kaulen Tied mal wedder enn ordentliche Tipp-Zaus mit völl Olk und enn dekken Huopen Quällmänn dobbie. Ech hang emm dann den Gefallen jedonn, evver da ech nur iean Döppken mett saultrigen Härengker gekregen har, hann ech völl Olk do rinn jedonn. Drai Dag trekken looten. Dann enn ordentlichen Kump mett Quällmänn dobie. Nää watt woar datt lecker. Iegentlech muss ech vüörsechtig sinn mett dem Olk, evver ech har suan Schmeit, datt ech mech nitt tesamenriaten kuan.  Datt dick End kuam später.

Noh demm Meddacheeten hann ech denn Kaal jetrietzt, datt hä mett miar nomm ieankoopen fuhr. Datt woar emm nech reite, evver wenn datt Klärchen datt aansait dann wüard datt och jemakkt.

Ech in datt Ottemobil unn mit mienäm Schafför, dem Kaal,  nom Edeka. Ongerwechs woar minn Buck am rumuoren wie in enn Rommelsfaat. Na ja, deit ech suu, datt ess de Olk datt gitt gliek wech.

Wie wiar anjekuamen sind opp dem Parkplatz vam Edeka woar ett dann arch am rumuoren in demm Geschlöngels. Ech seit tum Kaal bliev in de Karre setten, ech hol nur ett Nüödigste unn dann schier nohieme. Ech binn dann in datt Geschäft unn hann flott ienjekuopt. Ech woar watt iealig har mett enn paar Lüdden enn Krambolaasch und bin flott an de Kasse. Mettlerweile woar miar schroüowel, unn mian Geschlöngels dangsten Polka. Ech hann mech arch verkniepen, unn han schier mian Geschräbbels binienjepackt unn ruut uut demm Laden.

Nur noch biss nom Kaal in datt Ottemobil deit ech und har enn knallruoaten Kappes füör lauder Anstrengkeng. De Rettenk parkt nech wiat.Schier in datt Auto unn dann woar miar datt och ejal. Enn ordentlechen Fuaz mett völl Galm. Ech kuan ett nech miar ienghollen.

Artikel vollständig lesen

Tipps vom Klärchen för Chressdag

Et is fien, datt wiar flöck Chresdag fieren küanen. Do sinn mar guot därrbie. De Desche buogen sech för Freten un Drenken, doch datt hätt Newenwerkungen.

De Buck mutt mett Magenbetter beschwärt wären. De Kaal hätt da fuargesorcht. Datt hitt ever nicht, datt man Chresdag peädsbesopen in de Hütte leit. Enn besken knüll iss erluaft. De Lewer und de Gall kann man mett enn paar Pillekes betuppen.  Enn Pöttken Päffermönztiä wirkt Wonger för föll Wikiken. Wenn de Magen emmer noch Fisematenten macht dann hölpt en Brei ut Hawerschliem.

En Tur am ierschten oder twedden Feierdag sual man och molls ieanplanen. Datt muss jo nit enn Dagestur sinn. So ian biss twei Stong stramm gonn riekkt, unn dann derektemang un stantepedes för denn Owen.

Öwerhaupt enn besken Geduold unn Nerwen ess nüödig in desser Tied.  Datt Handy odder Kalldüösken kann och mal lüdden. De Minschenmassen biem Ienkuopen hinger sech looten unn früöhgenug alles ieanhollen. Unn watt wiar nit do hand, wüard och nech jefreten. Datt mutt nech alles staats sinn.

Völl Lütt werden maladd wenn se Urlaub hang. Datt ess emmer Driete. Sorjend für föll guadem Schloop. Enn besken dörmelen am Dag kann och hölpen. Man muss sech nur die Tied doför nehmen.

Hölpen sual och en Döpken Ingwertiä mett Honäch, odder enn hiaten Flierensaap. Ess ett passiert, app ent Bedde, uutkurrieren. Lotend önk verwüanen. Enn Huohnerzoppe ess ahnjeseit. Unn schloopen, schloopen, schloopen.

Datt janze Gedress mett denn Hölpkes unn Stehrömkes, Wick  Aspirin,Paracetamol unn angersch macht nur denn Geildbüdel leer. Datt seed och Doc Esser biam WDR emmer.  De arbiet öwrigens in usserm Krankenhuas in de Burger Stroote.

Wie de Kaal letztens do woar mett enn Operazeguon am Hingerschen, doo kuam miar de Doc Esser entgegen, wie ech denn Kaal besökt han. Doo hann ech joo öwerrascht gekieken. Mett demm har ech nit jerechnet. He iss ever janz nett unn he hätt och watt emm Owerstüöfken, och wenn he watt boungk am Balch ess. (Tätowierengk nennt man datt). Sinn Wief wüard ett och nett langkwieleg biam ankieken.

Wie mär Kengk woar, woar datt Chressdag sowieso noch allet fiener. De Bescherenk ungerm Chressbuam woar noch rechtech fiarlech. De Knecht Rupprecht mett de Ruote, doo har mar Strakkes för. Ech woar emmer enn gruoden Drietaasch unn hann mech hingerm Vatter verstoppt biss hä wech woar. Datt Spellkröm wuard flott uutjepackt. Ett joof tehiemen Spellkröm unn därrbuten Spellkröm. Doo woar man weekenlangk beschäftigt.

Soo nu wönsch ech önk enn herrleche Chressdagstied unn enn Guad Nieue Joar. Knallt nett so völl, denkt an de Diersch.

Bis Strackes önker Klärchen
________________________________________________

flöck/schnell,  Knüll/angetrunken, Wiwiken/Wehwehchen, Fisematenten/Probleme, Hawerschliem/Haferbrei, Tur/Spaziergang, derektemang u. stantepedes/sofort, staats sinn/perfekt sein, maladd/krank, Honäch/Honig, Flierensaap/Holundersaft, Strakkes/Angst,

De Herfs kümmt mett gruoten Schretten

Nu hand wiar dat Joar bold wiar ömm. De Herfs kümmt. De Blehder fallen opp dat Trotoar unn ett wüard wiar flutschig. Emm Gaaren iss wiar völl te donn. De Büam un datt Geströcks müaten jeschieden wärden. De Fetzebuohnen sind och bald wech. De Gaarenmüabel wiar in denn Keller rinn. De Erika in datt Bluamenküwen. De Heeg mett de Heegescheär affjeschnieden unn de Vuogelsfuor in de Vuogelshüsken. De freeten joo wie de Raderdollen, datt jött en botten Wengter.

De Kaal hätt för datt Ottomobil nieue Wengterriepen bestöllt. He hätt schon Glüahwian, Marzepanearpel unn Spekelazius tem zoppen im Koffe und dann op ett Schwattbruot, jekoppt, die jött ett joo schuan seit Anfang September in de Geschäfte.

Meddendrin in de Arbiet, iss dann och de Muader vam Kaal jestorwen unn wiar muaten mett de Liek gonn. Donoh joow ett enn ordentleche Liekzech mett allem dröm un dran. De Muader hätt datt all schon vüranapp geplant. Demm Kaal sian Bruader, de Erwin, woor och doo. Datt es enn Siewerbacken. Doo goov ett wiar Konkelfusen unn Geseier. Ech kann denn Kearl nech aff. He kuam stiefstaats mett schwattem Aantogg unn schwoafelt in Huohdütsch drömrömm. Hee ist huohpöazeg und pritteg. Ett iss enn Jonggesell unn datt blievt he och. De Kaal ess doch janz angersch.

Nuu können de Kaal un de Erwin dat Erwe verjöcken.

Ech glüof ech hann mech verküöhlt am Sonndag opp dem Lütterkuser Bauernmarkt. Ech hann mal wiar Ströppmuos mett Mettwüarschtchen besorcht. Unn enn gerüökerte Forell har ech jekuopt biar de Ruotuogen. Enn paar leckere Äppel unn Bullebäusken för nohmidags emm Koffedrenken. De goov ett ja wedder alles, fresch jebackenes Bruot unn Platz, Wüarschtkes, freschen Appelsaft, Bluamen unn Kürbis, Büöker unn Woll, Vuogelshüsken unn Nüdelkes, Lachs un Matjesbrüötchen, un noch völl miar.

Alle hand Pläsier un Vermach unn hand en ordentlechen Reibach jemakt.

Ett Bergesche ess doch fien, watt ett hiar all givt. Unn de Langkschäp iarscht, de Kanädiän Sammer emm Bosch.

Bis Strackes önker Klärchen

________________________________________________

Herfs/Herbst, Trotoar/Gehweg, Fetzebuohnen/Strauchbohnen, Vuogelsfuor/Vogelschar, mett de Liek gonn/mit der Leiche gehen/Beerdigung, Liekzech/Reu-essen, Siewerbacken/Dummschwätzer, Konkelfusen/dummes Geschwätz, Geseier/Schwafelei, huohpöazeg/hochmütig, pritteg/hochnäsig, verjöcken/verjubeln, Ströppmuas/Rübstiel,  Platz/Stuten, Pläsier/Spass, Vermach/Abwechslung, Reibach/Gewinn. Langkschäp/Landschaft

Katte odder Kattenmüter?

Hier iss de Kaal. Dat Klärchen hätt kein Tied tom schrieven un hätt mech gebeten, obb ech watt för denn Waterboelles schrieven dur. Datt mak ech dann enns.

Demm Klärchen hand se emm Urlaub denn lieven Kattenmüter duot jefahren. Ne watt woar datt enn Opregengk. Am lievsten wör ett no Hus jefahren. Ever dout ess dout. De Füörwehr hätt sech drum jekiehrt, datt woar jo ganz duus van dennen. De letzte Weeke emm Urlaub woar datt nech mir so doll, datt Weeder hätt mitjespellt ever süss och nix miar. Wiar teheme anjekuamen ess ett dann noch schlemmer jewuarden, he fehlt dem Klärchen arch. Wiar hand zwar noch de angere Katte, ever de Kattenmüter woar dem Klärchen nuens sinn Lievsten.

Ech hann dann överlegt, wie ech demm Klärchen hölpen kann. Ech deit emm Dierhiam hand se bestimmt wiar sonn klienen Müter, evver ech han ett nich hinjekriegen do hinn te fahren ohne dat dat Klärchen dat metkregen där. Överall han ech mech umjehüard för enn Nieuen Müter, evver nix. De Pitter ess dann op de Idee jekuamen enn datt Internet te kieken bei demm Ibei Klienanzeigen. Do jütt ett jo alles och Gediersch. Unn vörige Weeke hand wiar tesamen noch ens do rinn jekieken. Doch stongk see. Allerhand Katten te verkuapen jrad ait Weeken auld mit Beld. Ech hann direkt do anjeruapen. Datt Klärchen war opp dem Sooterschdag grad inkuopen. Ech kuan se mir derekt ankieken unn dann woar datt och jrad nech wiat van teheme wech.

De Verküöper zeigte mir dann och enn Auswahl tüschen drei Katten. Ech hann direkt am Hingerschem gekiekt, opp ech dann och wiar enn Kater kregen. Komisch deit ech, die soggen jo alle glieke van hengen ut, watt ess dann nu en Müter und watt en Katte. Ech glüap datt woaren twei Müter un iean Katte. Unn alle drei suu nett antekieken evver knokenfett. Su kliene Dier sind joo niedlich mett de klian Kattepüötschen. Ech kuan mech nich entscheiden unn hann se dann alle drei jenuomen. Datt Klärchen kreggt datt schon hin, opp nu drei Katten odder fouf, datt ess doch egal. Ech hann denn Verküöper noch jett rungerjehandelt, wie ech datt biem Piepersherbert och emmer mach unn dann bünn ech schier mitt denn Kattenmüter nohieme jeluopen.

Wie dann datt Klärchen vom inkuopen nohieme kuam do watt evver watt loss. Watt ett dann nu met so föll Katten sual unn opp ett met miar nech schon jenug Arbet har. Wieso Katten sech ech, datt sin twei Kattenmüter und iean Katte. Namen har ech och schon daför. De förwetzige sual Donald hieaten, de ruat hiert Elias und de Katte Zieta wie mian Großmuoder.

Du Stiesel seit datt Klärchen. Kannste nech rechteg kieken, dann hättste besser ens de Brell mitjenuomen. Do hand se dir drei Katten owjeschwatzt. Do ess kian ienzigen Müter bie. Jetzt hand wiar fouf Katten tehieme unn die behaulen wiar jetzt uach. Ett gütt kian Ömkiehr. De Donald heisst nu Donna, de Elias hitt Else und de Zieta blievt su.

Am nechsten Dag ess datt Klärchen mett allen no demm Dierdokktersch jeloupen tem impfen und entwurmen, damit alles in de Reih kömmt. Datt sinn dann de Folgekosten unn demnächst mett Brell.

Bis strackes van dem Kaal un demm Klärchen

Klärchen un de Wahl-O-Mat

Ech hann mir gedeiht datt ech ens vörrwäg wehlen doo unn binn hütt morjen in datt Ämterhuus geluopen unn hann de Wahl-O-Mat gesökkt, damit ech mir datt am Sundach morjen kniepen kann. Doo seed mir de Frouw am Schaulter, datt man mett demm Wahl-O-Mat jarnech wehlen kann, sondern onliene iarscht erfahren där, wann ma wehlen sual, wenn man datt vörrhär nech wüast. Datt woar joo wedder nix, deiht ech bie mir. Ech deiht datt wüar son Kabäusken, inn demm man schon jetzt wehlen künn. Sozusagen fürenwech. Ech widder nohieme unn an dat Läpptopp-Dial van mingem Jong demm Pitter.

Doo bie demm Wahl-O-Mat kreggt man 38 Frogen gesteult, die ech mett „joo“, „neutral“ odder „nee“ beantwooren sual. Dann jiät ett loss: Wie ett mett demm Abitur nach nüng Joaren ess, opp de Jeschäfte Sundachs open haaren sualen, opp de Ring dieper gelecht wearen sual, no de Kitta-Jebühren unn opp de Asilanten awjeschowen wären sualn. Frogen noch dem Utstiech uat de Braunkohle, Daten för Stüerverjehen, sozialen Wohnungsbau, Kosten för de Polizeiinsätze, demm Mindestlohn, Kenger- und Jugendräte, ökologische Dierhaltung, de Grunderwerbsstüer senken, Maßnahmen gegen de Bruanen, Radschnellwege, Mietpreisbremse, datt traditionelle Famillienbild, und noch völl mer.

Ich hann alles reiht beantwortet. Hingen ruuht koam watt ech am besten wehlen door, evver datt woar garnech miene ierschte Wahl gewesen.

Ech glüav ech beantrach noch Briefwahl, dann kann ech mir datt noch överlegen. Odder ech schluar Sonndach nach mienem Wahllokal unn kiek miar datt aan. Ech hann jehüard datt datt wedder suen Tapieten sinn sollen. Ienendrissich Parteien stangen do dropp. Vann BIG no PAN, vann JED no De Violetten, vann Schöner Leben no V Partei unn wann noch all sonst noch.

Entwedder ech kiek miar denn WDR Kandidatencheck molls ahn, oder ech wehl datt watt ech schon emmer jewählt hann. Ne watt di emmer datt Klärchen för Probleme stellen müaten. Unn dann emm September nochens. Ech glüaf ech mach och enns ne Partei open, die nenn ech dann „Die Oppklärchens“.  Opp ett dann och nen Klärchen-Effett jütt, wie bie demm Schulz, denn Sozegaldemokraten?

Bis strackes, önker Klärchen
________________________________________________________________

gesökkt/gesucht, kniepen/vermeiden, Schaulter/Schalter, Kabäusken/kleines Häuschen, Ring/Rhein, Utstiech/Ausstieg,

 

Walentingsdag un de Krüpers

Ming Kärl de Kaal wual mir tem Walentingsdag en Freud maken. He is vorigge Weeke int Alleecenter tem Hunkemöller jeschlappt un wual do gruat inkoopen.  Die staatse Verküoperin frogt, opp se emm wat zeigen kann. 

He said, he hätt gärn „Krüpers“ för sing Wief teheme.  Krüpers? frogt de Verküoperin.  Datt har se noch nie jehüard unn se wuast garnech wie se emm hölpen kann. He sual ihr drutenhölpen  watt datt wöar und för watt sing Wief datt jebruken där.  De Kaal said, dat datt de Wiewer ungendrunger antrokken dären, unger de Kledaasch un de Plonten, damet see nech memm bläken Aasch rumluopen dären. Dem Kaal woar datt en bisken jenant, evver nu woar he jo do.  Evver de Verkuoperin wuasst emmer noch nech, watt he mingt. Krüpers hätt se noch nech gehüart. Datt datt enn Ongertüch ess har se jo nu begriepen. Sie seed, opp de Kaal denn Schlüpfer mingt.

Dem Kaal woar datt arch, unn he seed datt nu pladdewäg. Ne datt sind Krüpers, weil ming Wief wüard nech ringschlüpfen wie jonge schmedderege Wiewer, sondern läu ringkrupen wie en Schneel

Unn so kuom de Kaal mett twei witte Krüpers fien verpackt in fienem Geschenkpapier mit Schlüppe oven dropp am Walentingsdag ahn. Ech deit bie mir enn Blümken hätt ett joo och gedonn, odder enn Gutschein för enn Hoarschnieder, damet ech mieäne Hoarbisselen mal stüppen looten kann. He hätt ett jo guat gemingt, evver miene Krüpers holl ech mir liever selver. Übringens von mir hätt he enn Schwung Wärme-ABC-Kleefplooster för ett Krütz gekregen, die sind besser als enn Bettfläsche för sinen Reumetismus.  Datt schenkt man sech opp Walentingsdag wenn man so lang verhierott ess wie de Kaal und ech. Evver ett kümmt vamm Hatten.

 Bis strackes, önker Klärchen

________________________________________________________________

staatse/junge, drutenhölpen/erklären, Wief/Weib, Wiewer/Weiber, Kledaasch/Kleider, Plonten/Klamotten, bläken/nackten, jenant/peinlich, Ongertüch/Unterwäsche, pladdewäg/unverblümt, jonge schmedderege Wiewer/junge schlanke Frauen, läu/langsam, Schneel/Schnecke, stüppen/schneiden, Kleefplooster/Klebepflaster, Hatten/Herzen

Ett iss enn Krütz mem Kaal

Ne watt hatten wiar enn Schnie em Januar, unn de Iisregen woar joo amm schlemmsten dobie.

Ech bin vam ienkoopen no Huus geschliddert, wie enn Penguin emm Woppdahler Zoo. De hand joo gesaid, datt datt verhingern sual, datt man opp sieän Burenbahnhoff fällt. Deswegen hand ech datt och su jemakt. Datt soch wat kuomisch uat, denn Hingerschen watt ruut jedrückt, de Boscht iänjetrocken, enn bissken krumm wie enn aul Wieäf, watt enn Hexenschuat hätt, uan emmer langsam schluffen, de Schoken nich vann de Eard nemmen.

Ech bin noch guat nohieme gekuamen, evver de Kaal de hätt nech dodröpp jehüart unn iss längelangs opp siän Röckgrat gefaulen. Jetzt hätt he Krützping unn enn gruaten blüöen Fleck opp sian Aasch. He kann kaum luapen unn stiard miär emmer emm Wegge röm. Ma kennt datt joo, da hand de Männer enn Wiwiken, onn dann iss datt bauld als opp se stürven. Ech mott emm Kaal emmer en nieue Bettflesche maken unn inn datt Krütze stoppen.

Unn dann muast ech jo och selver datt janze Weekenend Schnie schöppen. Dee Kaal hängt emm Warmen in de Stuav und stiard henger de Gading unn iss am weestern, wo ech noch överall schäppen sual.

Ne watt han ech mech oppgerächt. För Frack hann ech enn Schieball geklütert, da konnt me sinn, watt de Kaal opp ienmol flenk wuar unn sech döckes gedüllt hätt unn verstoppt. Der hätt joo gar kieäne Molästen met demm Krütz, wenn ma su flöck ess.

Die Dreckpann hätt mech utgenotzt tem bedienen. Datt hätt nu enn Eng.  Ech hann denn Schnie noch wechjemakt unn bin dann rinn. Do soot he doch tatsächlich wedder opp demm Kannepie. Ech hann dann derektemang denn Kaal tesamenjeschröümpelt. Datt kann man nech mem Klärchen maken. Wenn datt wiar schneit dann giät de Kaal schöppen, da bin ech stianhatt.

Bis strackes, önker Klärchen

________________________________________________________________

FIisregen/Eisregen, Burenbahnhoff/dicker Hintern, Boscht/Brust, Wieäf/Weib, Schoken/Beine, blüöen/blauen, Wiwiken/Wehwechen, stürven/sterben, Gading/Gardine, weestern/zeigen, För Frack/vor Ärger, geklütert/geworfen, döckes gedüllt/schnell geduckt, Kannepie/Sofa, derektemang/direkt, tesamenjeschröümelt/zusammengestaucht.

Ett Chreskengken iss am backen

De Hemmel iss ovends so schuön ruot, do hätt man früher emmer gesaid, datt Chreskengken iss am backen. Unn waröm soll dat Chreskengken och nit so völl Arbieat hann wie usserens.

Ne wat iss datt wiar en Stress met dem Chresdag. Do löppt man van ienem tem angerem um alles opp de Reih te kriegen för de Fiardag. Datt Fliasch iss bestellt, de Geschenke sind im Hus, de Chresbuam iss schon jekoppt und waart opp sian Schmuck. Dofüar iss de Kaal zuständig. Datt giat su, iene Kugel in denn Buam, ienen Klooren in denn Kopp. Ech hann duurjesett datt de Kaal denn Buam schon am 23. rinnhollt und behängt, süss iss he opp dem Hilligenovend perdskanatenvoll wenn de Bescherung anfängt unn datt iss mear in de Chresmette arch jenant.

In demm Alleecenter un opp de Alleestrote iss seit Wochen Rambazamba. Ech wiat joo nich watt de Lütt jo allet to besorgen haben.

Bie uss gütt et opp Hilligenovend emmer Würschtkes met Earpelschloot. Erst opp Chresdag jütt ett als Vüörspeis enn fette Fliaschsuppe mit Rias un Safran. Donoh enn leckeren Broden mit Earpel un Riefklöß, ordentlich Brodenzaus, dobie suure Gurken, ruote Beete, Olk un Bieren un Prumen, als Nohdisch enn stieven Rias mett Schneegestöber. De Bescherung iss donoh. Ech hann mir disses Joar en nieu Zoppenpott van demm WMF unn enn Mämmenstippel gewünscht. Ech sinn gespannt wie enn Flitzebogen, opp de Kaal datt opp de Reihe gekriacht har.  De Pitter kriacht enn elektronisches Gedüans, ech wiat nich wie datt hitt De Kaal kriacht enn nieue Meerschuumpfeife met Tabak un Werktüch för sin Rappelskaar.

Ovens giat ett dann mett alleman in de Chressmette, ianmol emm Joar muss datt sinn, do jütt ett nix zu prötteln.

Opp twedden Chresdag harend wiar enn Grünkohl met enn Brodwuarst unn Dreihongetfoufonzäckzeger. Derr Nohdisch fällt ut. Doför jütt ett Nohmeddachs biam Koffe, enn leckere Waffel mett Riasbrie unn Zimt und Zucker. Alles opp es satt sin.

Ech bin froh wenn datt Chreskengkengebrassels wiar vorbie ess, unn wenn dann noch datt Nieue Joar anjefangen hätt, wiard de Schmaitriemen wiar enger jetrocken.

Unn dann kümmt de Jannewar. Derr Jannewar mott vörr Käulde kracken, wenn de Eänte guot sall sacken. Bis jetz harend wiar no nett völl Käulde. De Möcken hand och enn verlängerdes Chresdag un wiar hand demnächst de Molästen domet.

Bis strackes, önker Klärchen

________________________________________________________________

Fiardag/Feiertag, perdskanatenvoll/sehr betrunken, jenant/peinlich, Earpelschloot/Kartoffelsalat, Riefklöß/Kartoffelklöße, Rias/Reis mett Schneegestöber/mit geschlagenem Eiweiss, Zoppenpott/Suppentopf, Mämmenstippel/Büstenhalter, prötteln/meckern, Dreihongetfoufonzäckzeger/Bratkartoffel, Schmaitriemen/Gürtel, Käulde/Kälte, Möcken/Mücken, Molästen/Theater-Stress.

 

„Gott makt datt Leit aan“

Ne watt giat die Post aff in de Weilt. Da wüard sonn kuomischen Vuogel mett geele Hoar doch tatsächlich Präsident vam Ammerika, dä Erdigan makt ianen opp Diktater in sieänem Langk, dä Abama makt öwerall winkewinke, datt Merkels Angela makt ienfach widder, de Stiänmeyer trekt demnächst in ett Bellevü ömm, unn in Remschedd giät de Chefplaner no Mönster unn lött uss mett demm DOC alleng. He hätt us domols gätt vüorgeschwalkt, ever man kann nit allen Lüögen et Muul stoppen. Datt merken see nu och im Roothus. Hätten see mal vürenapp ett Klärchen gefrogt, su enn fitscheg Kärlchen hätt ech nech genohmen. Watt sual datt all noch gewen in de Weilt.Ech vertoaul önk liever wie datt alles aangefangen hätt:

Artikel vollständig lesen

Meätensengen op Platt

Am Ovend vam tenden opp enn elften November ist Meätensdag. Da luopen de Kenger van Hus no Hus tom Meatensengen. Öm watt te kregen müaten se sengen, dat Meatensliad.

Früher, wie ech noch kliän woar hann ech datt och jemakt,  awwer datt hürend sech angersch ahn wie hütt. Datt bekannteste Meätenliad giat su:

Meaten es enn guoden Mann. Dä us brav gätt gewen kann. De Äppel on de Biären. De Nüöte goannt wahl met. Trapp op on aff. Trapp op on aff. Taß wall ennen Nüötesack: Taß wall nitt därrnewen. Kaß us brav gätt gewen.

Göff do wönnt en rieken Mann. Dä us guot gätt gewen kann. Völl diet he us gewen. Lang sall dröm he lewen. Sieleg salle sterwen. Onnet Hemmelriek erwen.

Bowen ennem Eck do hängt et lange Speck. Gewent us et lange. Lotent dat kotte hangen. Bowen en de Schüöschte, do hangen de langen Wüöschte. Gewent us de langen. Lotent de Kotten hangen. De Frau die kömmt derr Treppen raff, schmitt enn Arm voll Krom eraff. Meäten rut, Meäten rut, Meäten rut.

Wenn ett ewer molls nix goff, dann hiat ett:

Bowen en demm Hemmel do stieht enn witten Schemmel.On droppen es geschriewen: Gitzhals, Gitzhals, Gitzhals.

Am 7. November iss och de Meätenszug opp emm Kriemeln ab halwersechs ongerwegs. Doo send de Kenger mit ihrem Aulen unn enn Meätenlämpken am luapen unn am sengen. De Blooskappelle gütt ett och unn vürenapp en echt Päd mett emm Meäten dropp. Och bie uss vam Hus kuomen se vorbie. Man hürt se schon van widdem. Dann würd mir emmer ganz blümerant. Ett ess nur schad, datt man mieastens anstatt de schönen Meätenlämpkes, de dröwer getrokkenen Alditüten trekken süht. Schad sowatt, besongersch för de Kenger..

Bis strackes, önker Klärchen
______________________________________

Meätensdag/Martinstag, Nüöte/Nüsse, därrnewen/daneben, sieleg/selig, Hemmelriek erwen/Himmelreich erben, Meätenlämpken/Laterne, vürenapp/Vorneweg, Päd/Pferd, blümerant/traurig,

Suomertied/Wengtertied unn de arm Küoh

Passent opp Lütt, nechste Weeke Sooterschdag opp Sonndag iss et wiar sowiat. De Uohren wüaren widder ömjestellt. Jedes Mol har ech Gedüans met demm Driss, datt se sech nüngtienhungertachtzich haaren ieanfallen looten öm Energie tee kniepen.

Em letzten Sonndag em Meäz wüard de Uohr füorjestellt un em letzten Sonndag em Oktower wüard se widder retur jestellt. Datt merk ech mir emmer mit de Gaarenstüal. Emm Früahjoar stell ech se füar ett Hus un em Herbst stell ech se retur in et Hus. Datt han ech mir gemärkt, nachdem ech Drüomsel fürijett Joar, verjeeten hann de Suamertied inntestollen unn ech am Moandagmoan  met nem Plüüsterkopp no mienem Dokter tem Bluatzappen geluopen bin. Unn dann bin ech noch fast, in miener retterraasch, van nem Knatterkuobes ömjefahren woaren. Klärchen, datt passiert dir nich noch ess, seed ech.

Unn su giät de Sonn tüschen Meäz unn Oktower iene Stund  später unger unn dösigerwies giät see och eine Stund später widder opp. In dieser Stund wüard emm kaulen Morjen van Meäz/Aprell  unn September/Oktower watt miar de Owen jebüotet. Watt makt datt füren Senn denn Lütt halwjährlech enn hanebüokene Ömstellerei tuotuomuoten. Dann sinn de Lütt müöd un liaden unger  Schloopprobleme. De Krankenkassen melden datt de Lütt Molästen mem Hatten hand unn in den iearschten 5 Dag noh der Ömstellengk int Hospetal müaten.

Datt ess tem Frack för Mensch und Dier, gött Ofalle unn makt unnüadige wietschäpige Kossen. Unn dann de arme Küoh mett dearen Biorittmuss. Dee sind joo ganz dürjeriehn mett dem Mälken.

Sualen see moll ens de EU-Kommisaren de Leviten lesen, datt see denn lästerigen Ferlefanz awschaffen. De Afflehneng bie de Lütt ess röm. Datt ess uss nich mönkesmote.

Lott wear enn resonnabelen Gedanken to Eng prakesieren. Ech gluap hütt nomendag schriev ech ess an datt Merkels, Angela, datt ett datt mols opp siane Agenda nümmt. Enn Fehlgriep  muss korregiert wäeren.

Bis strackes, önker Klärchen
______________________________________

Sooterschdag/Samstag, kniepen/sparen, Drüomsel/Dummkopf, Plüüsterkopp/wirre Haare, retterraasch/eilig, Knatterkuobes/Motorrad, Owen jebüotet/Heizung angemacht, hanbüokene/unsinnige, Molästen mem Hatten/Herzprobleme, Hospetal/Krankenhaus, tem Frack/Ärgerniss, wietschäpige Kossen/wirtschaftliche Kosten, mönkesmote/mundgerecht, resonnabelen/vernünftigen, prakesieren/überlegen