Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Als sich die Kirmesvögel auf dem "Schöttenfeild" trafen

Der Rathausplatz vor 1900. Damals hieß er noch ‚Schöttenfeild' (Schützenfeld). Links  die Schüttenhalle, im Hintergrund Remscheids erster Wasserturm. Vom Rathaus noch keine Spur.

von Gustav Hermann Halbach

„Nu haffe hell wi'e Kermße em Dorpe", sait derr aul Sti'enmetz Luddewig förr mech on goof sech van früöher an et Vertällen. „Em Dorpe?" verbessernden he sech tereck drop, „ne, dat stemmt jo alt lang nit mi'eh, dat seet märr äwwer emmer noch su ut auler Gewännde. Em Holschedsberg es jetzonger derr Kormel. Doch loffe rechteg noch es van derr Kermßen em Dorpe on om aulen Schöttenfeild newer derr aulen Schöttenhall kauen! Su verschiedene achzeg Jöährker hann ech alt op miem Puckel - Remscheder Kermße mackt mech äwwer alle Kiehren wi'e jong äs'n Knuots en derr Klappenboxe. Dofür sinn ech doch'n aulen Schöttenbruor on Schöttenküönek.

Als die Kirmes noch auf dem Rathausplatz stattfand.Vier Houpsfeste goof et eckesch en mienen jongen Joahren em Remsched. Et woaren Pooschen, Pengßen, Chresdag on Kermße. Kermße woar äwwer enn reit Volksfest. Arm on riek deären do de ganzen Kermsdag duo gi'enen Schlag Arbet on li'eten ehr Penneker, Groschen on Daler sprengen. Uoch de Schuolblagen hären an denn Dagen Feregen. Ech wi'et noch guot, äs ech sälwer noch sonnen Dotz woar. Ai Dag vörr derr Kermßen kribbelnden us Pörken alt derr Steät vörr lutter Orouh. Do wuoden alt förr Stangkplätze van denn Partiewagen, Komi'edegen -, Wofelten- on Schnorrbuden de Grenzpöhl en de Eäd geschlagen. Et fong bim Schedd om Kerkenlangk aan - su hedden nämmlech dotemolen et Schöttenfeild noch. Dann gong et derr ganzen Alleestroten eraff bis noam Matt on huot i'esch en derr Bergderkaumper Stroten onger derr Kerken bim Stockder on Hesse op.

Et Kerkenlangk woar enn gruote Wi'es. Rongseröm stong Boschwerk on Gestrüpps. Et Feild woar gruot on doch woar et Kermße vörr lutter Komi'edegenwagen on Buden te kleng. On duo et ganze Dorp stongen reits on louts vam Wäg Bude an Bude. O, watt goof et. do förr us Blagengekrüös nit alles te senn! Do, wo nu et Rothus sti'eht, stong i'ehr de Schöttenhall, dat wett Ihr jo noch. De Matthall goof et äwwer noch nit. An ehrer Stellen schluog märr molls Bierzelte op. Et i'eschte gehuoden demm Schneiders Jusewa. Et woar tweistöckeg. Van bowenopen kuon märr de ganze Kermße üöwerkieken. Hie soten uoch fouf Mann Musik. Obber Bühnen ongenennen mackden Komiker on anger Komi'edigenvüögel löstige Brocken.

Am Engang vam Kerkenlangk goof et reits on louts je enn Wi'etschäp. Louts op derr Kangkten an derr Stellen van derr jetzegen Tapi'etenzentral woannden de Müöhnkaling - ehr Familegennam woar Pe'iseler - on do, wo jetzonger derr Adolf Schürmann sien Geschäft heet, derr Striebecks Pitter. Derr har enn gruoten Garen henger siener Wi'etschäp. De'ite dobie en derr Alleestroten har molls derr Lompen-Julius sing Schokkel opgebaut.

'Kirmesvögel' bringen sich für den Fotografen in Position...Van derr Müöhnkaling hedden et molls, dat se an denn Kermßdagen förret ganze Joahr genog verdennt här. On et wüöd gestemmt hann, denn der aul Bierbrouer Kipper kuon do van des Morges bis des Owes speet i'en Faat Bier noam angeren affli'eweren — sonnen Duosch hären de Remscheger op Remscheder Kermße. Derr aul Kipper woar domols bi us em Dorpe grad sonnen aangesi'ehen Mann äs jetzonger sien Jong,   derr C. W. Kipper. (…) Wenn ech denn su rösteg met siem gruoten Schlapphuot üöwer de Strotee kuomen senn, meng ech emmer,   us Bismarck em Sachsenbosch leefden   noch   -   demm guckte nämmlich obbet Hoar.

Oem et aul Matt eröm hätt et sech arg verängert.   Am Egang an derr Alleestroten har derr Dahls Weilern enn Schlaitere'i on Wi'etschäp.    Derr har es'n Eährenpoate ut lutter Fli'eschwüöschten gemackt on se üöwer de Strote van siem Huße noam angeren geenüöwer opgehangen. Su nett  appetitlech tum Aanbieten sog  se  ut,  eckesch kuon märr nit  därrbie.  Naits  äwwer mackden  sech  sonn  Stock  off saß  jong  Jongen  on  löstege Trabanten   denn  Spaß,   am  Dahl   siem   Huße   eropteklötern   on de   Eährenpoate   kaputteschnieden. De Wüöschte fi'elen op de Strote. Aes de Ströppe äwwer en de Wüöschte drenbi'eten, do mackden se enn lang Gese'ite: lutter Seegmehl hären se en ehiem Mongk.

Gong märr wieder öm et Matt eröm, dann kom märr noam aulen Duisbergs Albät.   An derr  Stellen   es   nu  de Buokhanglengk    vam    Kroumen    Hermann    (nöüerdengs    enn Schlaitere'i van Huckenbeck). Em Fri'edrech Kluthe siem Huße woar de Wi'etschäp vam Duisbergs Kaal,  on em Auwe'iler demm sienem an derr Kerken goof et noch  gätt te drenken bim Flanhardts Fennand  (dat Hus stong op demm nu fre'ien Pläck vörr derr Kerken).

Om   Matte   stong   emmer   derr   Pott   ut   Hüökeshoven   met  siener   Wofeltenbude.   Derr mackden sech alle Joahrsch reit früöh bi de Bahn on kom alt ai Dag vor derr Tiet met siem Komi'edegenwagen aangetrocken. Bim Stockder an der Kerken, wo speder Bald on Vater woannden, stong demm Hattkopp sien Partiewagen.  Denn  muoßen  vir Blagen  drehen  hölpen.   Dofür kuonen  vir  alt  es ömmesöß metfahren.   Newer demm Partiewagen hong annem Gestell enn decke Ohßenbier ut Huolt met'm Reng draanen.  Bim Fahren gri'ep märr donoh.  Kri'eg märr denn Reng te packen, dann har märr dofür i'emol fre'i Faht.

Die letzte Kirmes in der Innenstadt 1901.Kermssoterschdag kom der Sangk-Strühleng   op   siener   Kaaren   met   freschen Berken utten Böschen  aantefahren.  Die wuoden vörr de  Hüser gesatt, de Husdüren on  Fensteren met  grüönen  Riesern  bekrängst  on  Fahnen  erutgehangen. Owes gong et dann met derr Kermßen loaß. Met Kanonnendonner fong se aan.   Kanonnen hat märr wall geng hie, äwwer derr Schölten Weilern schuot Kattenköppe äff, on die deären et uoch. Dann woar gruoter Tappenstri'ek. Vörrop gongen derr Tambur Wiebosch on fouf Mann met Trommen.

Et Glanzstöck van derr Kermßen woar emmer derr Schöttentog met Miletärmusik. Denn wuol jedwedderi'ener  siehn.  De Lütt  stongen  an derr Stroten udder logen  en  ehren Fensteren on schmi'eten denn Schotten Bluomen eraff. Arg Staats sogen de Schotten en ehren netten Uneformen ut. Huot met gruotem wittern Federbosch on Rock woaren grüön, de Boxe schni'ewitt, de Boascht hären se voll Orden hangen, on enn Schärpe onnen langen Schleppzabel öm.

Wann der Tog om Schöttenfeild aangekuomen woar, dann   gong   et   Küöneksschi'eten loaß.  Derr Tambur  Wiebosch stong  de ganze Tiet  därrbie. Wann derr Vuogel eraffgeschoten woar, goofe sech düchteg annet Trommen. Om Feild woar ongertöschen et half Remsched bini'n, on gruot on kleng mackden sech gätt on woar äs uttem Hüsken. Ueöwerall woar et pennevoll äs ennem Fürdüösken: obben Partiewagen, em Zerkus, wo märr englesche Rütterei förr Saiden, em Köllschen Hännesken, bim Dierbändeger met sienen Löwen, Bären, Apen on Si'eschlangen, bim Hauenden Lukas on annen Wofelten-, Berliner Ballen- on Kremersdibuden. Sackluopen wuoden gedonn on am Klemmbuom eropgeklötert. Uoch goof et molls alle Joahrsch enn gruoten Koump met Woarbeltenzoppe. Do schmi'eten de Schotten enn Dalerstöck eren. Wecker et met siem Mongk erutkri'eg, derr kuon denn Daler behaulen. Sien Gese'ite sog jo dann allerdengs därrnoh ut, äwwer dat woar emm derr Dahler wert, onnen Wäschkoump met Water har märr bi derr Hangk, datte sech wie reng maken kuon.

Su mackden märr sech i'ehr gätt op derr Remscheder Kermßen. Do woar se noch nit su düer äs nu. Dat di'et hüdegesdaas de Technik met ehren Maschinen. Met Kofferlappen on Groschen kuon märr sech i'ehr gätt maken. Sonn Fluot van Le'it goof et domols vannen Petrolejumslöüten noch nit; üöwer de Dusenden van elektreschen Lampen wüöden sech de Aulen arg wongern on kranatendoll drenkieken. Su ängert sech äwwer alles metter Tiet, on werr wi'et, wie us Kermße noa wiederen fofzeg bis achzeg Joahren utsenn wüöd." „Do haat Ihr reit, Herr Sti'enmetz," sait ech. „Owes em Kormel es us Kermße äwwer emmer noch nett, on wann vir twei us en demm Menschenspell treffen süölen, dann fahren vir es tesamen op derr gruoten Aihterbahn." (aus: „Remscheider Bilderbogen“ von Max Eulenhöfer aus dem Jahre 1950)

Trackbacks

Keine Trackbacks

Kommentare

Ansicht der Kommentare: Linear | Verschachtelt

Noch keine Kommentare

Kommentar schreiben

Die angegebene E-Mail-Adresse wird nicht dargestellt, sondern nur für eventuelle Benachrichtigungen verwendet.

Um maschinelle und automatische Übertragung von Spamkommentaren zu verhindern, bitte die Zeichenfolge im dargestellten Bild in der Eingabemaske eintragen. Nur wenn die Zeichenfolge richtig eingegeben wurde, kann der Kommentar angenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Browser Cookies unterstützen muss, um dieses Verfahren anzuwenden.
CAPTCHA

Standard-Text Smilies wie :-) und ;-) werden zu Bildern konvertiert.
Formular-Optionen

Die einzelnen Beiträge im "Waterbölles" geben allein die Meinung des Autors / der Autorin wieder. Enthalten eingeschickte Texte verleumderische, diskriminierende oder rassistische Äußerungen oder Werbung oder verstoßen sie gegen das Urheberrecht oder gegen andere rechtliche Bestimmungen oder sind sie nicht namentlich gekennzeichnet nebst E-Mail-Adresse, werden sie nicht veröffentlicht. Das gilt auch für substanzlose Bemerkungen ("Find ich gut/schlecht/blöd...etc."). Aus den oben genannten juristischen Gründen sowie bei längeren Texten sind auch Kürzungen nicht ausgeschlossen.

Kommentare werden erst nach redaktioneller Prüfung freigeschaltet!