Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Tipps vam Klärchen

 • Bim Tapietenlösen hölpen ein paar Dröppel Spüölmittel in wärmen Water gliekso wie gekoopter Tapietenlöser.
 • Verklebte Hoarbürschten sualst te in Sieapenluage ianwieaken. Donoh looten se sech leite mett derr Naalsbüarschte söüberen.
 • Koffemott mett Filtertüten küönen se sammeln un in ieanen openen Pott drüagen. He diant als Torfersatt.
 • Bluomenkuohlströnke mott man nich wechwerfen. Liewer kliean schnieaden und mettkoaken. Ihr Geschmack iss wie Kolleraff.
 • Benutzter Penselrianiger nech wechwerfen. Wenn sech de Farbreste awsetten kann man enn umschötten.
 • Wenn man Stoffe färwt, färwt man ian Roll Nehgarn mett, damett man speter watt tem nehen, Flecken und süamen hätt.
 • Wenn man de Spaghetti vor dem Awtropfen mett kokendem Water übergiat, klewen sech später nech annanger.
 • De Bluomenzwiebel sual man em Herfst uutgrawen und im kühlen Keller in nem ollen Earpelsnetz hängend öwerwingtern looten.
 • Marmelad uut Beeren wiard lecker, wenn man gekookte Äppelstücke unger datt Oabst mescht.
 • Frische Ruotwianflecken opp dem Kanapee bekämpft man am besten mett Sault und donoh mett Polsterrianiger.
 • Oppklewer rückt man mett dem Föhn tolieaw. Klewerrest küönen donoh mett Spiritus entfernt wiaren.
 • Legen se gepelltes Oabst för Appel odder Biarenkompott in kaules Essech oder Zitruanenwater. So wüard ett nitt bruan.
 • Sperrhuoltplatten kann man ohne splittern zersäejen, wenn man de Schnittstelle zufüar mett Klewebangk öwerklewt.
 • Will man Pilzbefall bie Kräutern vermiaden, mutt man se so giaten, datt se am Ovend wiar drüch sind.
 • Es im Herfst Luab in den Gaarendiek jefallen, mott man ett schier ruuthollen, da ett sonst im Water fualt.
 • Silwerfesche im Bad küanen se mett oppjeschnettene Vanillestang verdriewen.
 • Wenn man Koolraff im Ganzen kookt und dann hengerher erst klianschnitt, bliewt sian Aroma besser erhaulen.
 • Neel looten sech besser in Stiane ianschloogen, wenn se füarher in Olich getunkt wüaren.
 • Brengt datt Herfstlaub unger de Bösche und Büam odder Hecken. So gütt en guaden Boden und de Igel hand och watt dovan emm Wengter.

Bös strackes, önker Klärchen

De Üöhm Otto van Wellrengrade

Ech vertell önk en Dönneken van ming Muoader, die kuom vam Radevörmwaul ut Wellrengrade, datt ess no der dretten Uelfe, wo hütt dä Segelfluchhafen ess.

Do joof ett enn paar Buren un en Gasthoff odder Wiertschepp „Zur Leye“. Ieagentümer unn Wiert woar de Otto Siebel mit singer ganzen Familich unn de Otto woar watt nieuschierig. 

Wie ming Muader noch jong un knakkig wuor, sind se mett en Hang voll jonge Lütt ett Sooterschdag Ovens emmer uutjegangen. Datt begann üblicherwieas emmer bim Üöhm Otto in de Wiatschapp oder se sind nom Landhus Filde gegangen. Filde iss en ordentlechen Trampel wiat wech, unn wenn man ieanen opp har, woar de Wäg dubbelt su lang. Oppassen muas man opp dem langen Wäg, datt man nech in de Gräute, in de Brenneteln odder in de Bromelten fial. Man zooch flotten Schrettes füöraahn, man har joo Duoascht.

Do mett de Bagaasch all tesamen bliev wuoren bekanngkte Lieder gesongen. Wie „Das Wandern iss des Müllers Lust“ , „Horch was kommt von draussen rein“,„Ein Männlein steht im Walde“ odder „Rosamunde“. Dobbie hand se enn ordentlechen Bohei un Radau jemakkt.

Ieanen Sooterschdag woaren se wedder no Filder ungerwechs. Medden in de Nait kuoam dä ganze Bagaasch laut singend uut dem Bosch van Filde no Wellrengrade retuur. De Üöhm Otto woar schon emm Bedde met sing Matta. Doo hüard he se hiam kuomen unn da de Üöhm Otto fürchterlech nieuschierig woar, ess he utt demm Bedde jesprongen unn mitt ieanen Satz am Fenster. Datt Schloppzemmer woar öwer de Wiatschapp unngerm  Daake. De Üöhm Otto har ett jo ieleg unn hätt nech dran gedeit, datt ett Matta ett Finster zu gemakt har. Unn so ess he füar laouter Nieuschier mett demm rongen Kappes dur de geschlotene Fensterschiew jegangen. Wie meng Muader am nechsten Dag datt Malöör soch  un denn Üöhm Otto noh dem Grong frogt waröm datt Schloopzemmerfengster enn kriasrong Looke hätt, sachte der Üöhm, do woar vörige Nait enn decke Üll duargeflogen. Die hatt sech vam lauten Sengen su verschreckt, datt se bie emm durch datt Finster gefluoagen sei un wiar ruut.

Seid demm woar de Üöhm Otto nech miar so nieurschierig unn muas direkt kieken, wenn watt opp de Strote am spektakeln woar.  Datt Fenster woar am öwernechsten Dag repariert.

Bös Strackes önker Klärchen

Klärchen’s Geköökße opp Platt (19)

Keärnemelksbrie

Zutaten:

¾ l Melk fetteg mett Rahm
oder gätt Sahne
1-2 Fualbalgs-Earpel (gruote)
Sault
gätt Zucker.

Zubereitung:

Melk oppkooken, de Earpel schäälen un över demm Pott riewen unn in de Melk trekken looten, nitt miar kooken. Mett Saul un gätt Zucker affschmakken.

Tipp: Fian emm Sommerdag, erfrischend.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (20)

Sparzoppe

Zutaten:

1 klianen Olk
etwas Speck
Ferkes-Schmault
aules hattes Bruot in Stücke
Witt- odder Graubruot
etwas Kömmel
Brüah
Sault, Muskat
1 Ei, ian Stück ruote Wuarscht (Zongenwuarscht) odder
enn Hang voll Rosing
.

Zubereitung:

Den Olk wörpeln und mit demm Speck im Schmault glasig dünsten. Klian gewörpeltes Bruat un Kömmel dobie, mitbruoden.
Mit Brüah oppfüllen, guoat kooken looten un guoat verrühren, damet de Zoppe glatt wüard.
Entwedder mit ienem Ei (vürsechteg in die Zoppe gleiten looten) odder mit ruote Wuarscht, odder de süate Variante, mett Rosing servieren.

Tipp: nur aules Bruoat nehmen, nit schemmeleges, passt opp.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (18)

Appelkluuten mett bruoaner Botter

Zutaten:

1 Pong suure Äppel
¾ Pong Mehl
1 Ei
ian Stich Botter
½ Tasse Melk
Sault, Botter, Zucker, Zemt.

Zubereitung:

Äppel schaalen un wörpeln. Uut dem Mehl, Ei un der zerlootenen Bottder, denn Äppeln un der Melk ianen festen Diek maaken. Mit twei Leepeln Kluuten affstechen. In ieanen gruoten Pott Saultwater hitt maken. Kluuten do rinn geven und 15 Minuten trekken looten. Nit kooken.
Met nem Schüümleepel ruuthollen, awtroppen looten un met bruoaner Botter begiaten un mett Zemt un Zucker bestreuen.

Tipp.  Mett Speck anstatt Äppel un enn schönen Schloot iss datt de herzhafte Variante.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (17)

Sauerampfer-Zoppe

Zutaten:

¾ Pong Sauerampfer
3 Earpel
gätt Botter
gätt Sahne
1 ½ l  Gemüas-Brüah
Sault Peffer.

Zubereitung:

Klian geschniadenen Sauerampfer in der Botter im Pott aandünsten. Ständig rüahren, damet he nich am Pott klewen blievt. Wenn de Bläder gätt terkookt sind, Gemüas-Brüah togiaten, oppkooken und klian geschniadene Earpel bie donn. Saulten Peffern un ca. ½ Stond kooken looten. Mit Sahne benden.

Tipp.  Ianlage: Wuarscht, odder Ei. Ech hann Sauerampfer eem Gaarden.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (16)

Riewelsbrie

Zutaten:

¾ l Melk fetteg mett Rahm
oder gätt Sahne
1-2 Fualbalgs-Earpel (gruote)
Sault
gätt Zucker.

Zubereitung:

Melk oppkooken, de Earpel schäälen un över demm Pott riewen unn in de Melk trekken looten, nitt miar kooken. Mett Saul un gätt Zucker affschmakken.

Tipp:

Tipp:
De Zoppe mutt fian glubberig sinn, och kault lecker.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (15)

Keärnemelksbrie

Zutaten:

1 l Bottermelk (Keärnemelk)
1 EL Zucker
gätt Mehl
gätt Botter
dobie noh Geschmack:
Rosing oder Obst oder Zucker un Zemt.

Zubereitung:

Mehl met der Bottermelk ganz glatt rüöhren. Zucker dobie un oppkooken looten, dobie ständig rüöhren, sonst bakkt de Melk aan.
Rosing mitkooken looten. Obst (Pruomen, Kiarschen u.ä.) extra kooken un donoh zur Zoppe geven. Tomm Eng gätt Botter opp der Zoppe zergonn looten.

Tipp: Fian emm Sommerdag, erfrischend.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (14)

Muorenzoppe/Muorenpott

Zutaten:

250 g Rindfliasch, 1 kg Muoren, 1 gruoten Olk, ¼ l Fliaschbrüohe, 1 suuren Appel, 1 Prise Zucker, Sault, Peffer, Majoran, 1 Bund Petersillich, 1 Zehe Knobloch.

Zubereitung:

Man güvt dat Rindfliasch int kookende Waater/Fliaschbrüohe und lött datt ca. 30 Min Menüten trekken. Denn Olk, de Muoren und denn Appel in Wörfel schniaden und to dem Fliasch gewen. Nach Geschmaak würzen. De Muorenzoppe im geschlossenen Pott gar wäären looten, bii klianer Flamme. (passt opp, datt gütt schiar enn Brandenburger) Wenn de Fliaschbrüöhe verkookt iss, füllt man hiates Water noh. De Muorenzoppe soll nich schwemmen sondern eher drüach serviert wäaren.

Tipp: Fianschmecker wie wiär nähmen enn Knoblochzeh opp enn Gaffel und trekken datt duar de Muarenzoppe. Lecker dobie iss enn kräftiges Bruot.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (13)

Pruhmentate /
Pruhmenkuoken bergesch

Zutaten:

500 g Mehl
1 Ei
50 g guote Botter
50 g Zucker
1/3 l Melk
50 g Hefe odder Backpolver
2-3 kg fresche Pruhmen
Zucker und Zemt

Zubereitung:

Man knetet ut Mehl, Ei, Zucker, Botter und Melk ianen Dieak un vermescht enn mett Hefe odder Backpolver, rollt enn platt uut und düart enn opp datt gefettete Backblech. Dann belecht man denn ganz mett denn entsteinten Pruhmen und düart dann Blech in denn Backowen. De Backtied beträcht je nach Owen unn Hette iane bös angerthalv Stungen. Es de Pruhmentate gar, nemmt man see ut demm Owen und bestreut enn zackech mett Zucker unn Zemt.

Tipp: Lottet enn affküahlen vürem eeten, sonst gött ett Buckkniepen odder Buckping.