Skip to content

Buck un Bunker

Dat Klärchen es wiar do. Ett ess nu schon längere Tied her, datt ech mech hier tu Woard gemeldet han. Ett ess och föll in döser Tied passiert.

Dat Klärchen hätt sech am Buck operieren looten und hätt doch tatsächlech föll affgenuomen. Nachdem de Wiewieker ordentlech tugenuomen hangk, wuard dat och nüödig. Nu stiart de Kaal do, un hätt en schmeddereg Wief, un selwer wüard he emmer decker, weil he mott jo de Reste vam eeten vertilgen. So wenech kann man jo garnet kooken, wie man noh der Operazeguon noch eeten kann. He hätt sech jo och operieren looten küanen, aber he frett jo su giärn. Na datt muat he jo selwer wiaten. Ech woard ett liead.

Ech han opp jeden Fall föfteg Kilo affgenuomen. De Kledasch ess uutgeduascht, weil ienem joo alles vam Hengerschen fällt und mett Hälpen luap ech nit römm. Nu kann ech dur alle Düaren ohne fürher te öwerlegen, bliewste hängen odder kömmste do dur. De Stüöhl mötten och nit XXL sien. Se bliewen nitt miar am Hengerschen hangen, wenn man oppstoann will und breken och nit tesamen. Dat ess joo emmer nur för die angeren amesant. Ech well joo kiane spillerege Buohnenstake wören, ewer enn bischen Figur ess nu doo. Unn wenn man sech mal füarstellt, wieföll föfteg Kilo Earpel send, dann ess datt schon ordentlech.

In usserm Remsched ess joo auch in letzter Tied einiges Nieues passiert. Wo man fröüher en lecker Bierchen gebrouht wuard, biam Kipper, kann man nu Orthopädische Schuoh vam Peekfiester maken looten, odder Schuohiénlagen för verdötschte Quanten, wie de Kaal hätt, bestaulen. Odder man höllt wat vam Elektrogroßhandel, wie Kabelaasch und angersch. Wo de Fäätschen fröher gerollt send, rollen hütt de Autos. Ett aule Brouhus ess nu wech un enn Nieubou ess doo.  Bier wüard emmer noch in Remsched gebrout, ewer nitt miar in solchen Ausmaßen wie fröüher.

Do wo früöher de Franztens Klooren gebrangkt wuar, kömmt bauld ene Art Aulenhiem hin. Nech datt die Aulen emm stellen Hüttchen doch noch en Klooren brängen. Datt gütt en lusteges Aulenhieam, datt wöar watt för den Kaal.

Et Klärchen ess nu mal in denn Museumsverien Kinobunker op dem Huonsbreg, an dr Humboldstroote, iengetreten. Ech han miar gedeiht, mian Vader woar emmer do, entwedder zum Kino, ess mett sianem iegenem Varieté do oppgetreten, oder in de Boxbude, dann küan man doch ens wat guades donn, unn su watt ongerstützen.

Die maken jo 4-10 Führungen duar den Bunker emm Joar. To sehn gütt ett Ausstellungen um den Luftkrieach emm iarschten und twedden Krieach als Mahnung und datt Lewen der Lütt noh dem Krieach. Man sütt Original Möbelen uut den 50ern, aulde Klassenzemmer, enn aulen Boxring und su völl miar. Man kann och mehrmolls do rinn, dann hätt man emmer noch nitt alles gesinn. Unn als weitere Attraktion liast nieuerdings datt Klärchen  wenn ett dann do ess, och mal en Gedecht oder angeresch opp Remschedder Platt för.

De Huonsbreg hüarte joo emmer zu den Stadtteilen in Remsched wo noch föll und lang opp Platt gesprochen wuard. Früaher woar datt jo en reines Arbiéderviél. Ohne Platt kuamer do nitt wiat. Ech bin joo vam Kriemeln newenaan. Dur datt Huppelook odder öwer denn Verlobungswech ging man in köttester Tied no dem Huonsbreg. Früaher muass man oppassen datt man kienen opp de Mütze krieach, ewer datt ess hütt natürlech nitt miar so schlemm.

De Vorstangk emm Museumsverièn söckt emmer noch Mitglieder aktiv oder inaktiv, un och Spender odder Sponsoren. Die nächste Führung ess am 3.9.2022 un jetzt schon fast voll. Anmelden kann man sech unger 0202/2838697 (Bertram)

Wer Interessiert ess kann mal emm Fazzebook kieken, do hätt der Verein enn Sitt mett enn paar interessanten Bildern. Flyer gött ett och demnächst. Hölpt alle de Remscheder Stadtgeschechte zu ungerstützen.  

Bös strackes, vleits emm Bunker 

Önker Klärchen

Klärchen und dat I’erenamt

Ett ess kott für Chresdag und dann wüard man schon moll nohdenklech. Wat wüard wenn man irgendwann mal auld ess un man ess ganz allengk opp der Weild. Kianer kömmert sech um ienen.

Fröher woar datt alles angersch, för Chressdag völl Rätärasch, Chressdag völl Arbett, noh Chressdag völl Arbett un donoh Füarbereitengk opp Sylvester. Dann ess opp ienmol alles stiller. De Kengker sind uut dem Huuse und fieren selwer Chressowend, Besüak kommt nur för en Stund.  Ett lohnt sech garnecht alle Stehrömmkes ruut te hollen ut de Chressdagskeste.

Ganz schlemm wüard datt, wenn opp der letzten Sitt vam Tüpitter Nomen stongk die man kennt, die womöglich mett ianem in de Schuol woaren. In gliekem Aulder womöglich. Do wüard ienem ganz blümerant un man kömmt schwor ant prakesieren. Grad nu in der Vürchressdagstied.

Ech deit bi miar, du hess Tied und wöröm makst du nech wat för dian Wohlbefinden. Wat guates donn. Wo man en guates Gefüöhl hätt wenn man nohieme kömmt.

Enn Zufall wollt ett, dat mech en Nohbersche dropp aahnsprecht, ech küan doch Remschedder Platt,  opp ech mal watt em Auldershiam füarlesen küan.

Ech hab dann mett dem Wiederhoff Kontakt oppgenuomen un han ianfach gefrogt, ob Interesse doran bestieht. Die woarn ganz begeistert. Ech gonn nu ianmoll em Monat noh denn Aulden un wiar kallen op Platt. Iane Stongk bin ech do, un ett makt miar Freud. Aff un ahn zeig ech och en paar aulde Belder vam Remschedd. Jeder hatt watt zu vertellen. Die Stongk ess so schier öm.

Biam letzten Mal hangk ech och wiar schüane Belder von Remschedd gezeigt. Do woaren Belder van der aulden Alleestroote, van der Bismarckstroote, van Limpe un Lütterkusen un noch völl mehr. Die Aulen rooten wo datt ess. En Geschechte gött ett och dobie. Miast.

Am Schluote kuam en nett Bild van ner Hochtiedsgesellschapp in Kött un Schwättetönnschen. Un alles füar em Coffee Kotthuus op dem Kriemeln, also demm Caffee Mimm. Op ianmol seet der Herr an mianer lenken Sitt, datt bin jo ech opp dem Beld. Dat ess mian Hochtiedsbeld. Datt lenks ess miane Frouw un die Angern send mian Schwieagervadder un de Oppa. Wiar küanen ett alle nit begrieapen. Doch han ech doch sian Hochtiedsbeld in mianer Sammlengk. Ech wiat nech wo ech dat genau her an, abber datt ess jo och egal.

Dat woar enn gruote Freude. Ett stellden sech heruut, datt ech zufälleg noch mehr Belder van sianer Familech har uut dem auldem Gaarenhiam in de Kriemelner Schallerstroote. He hätt jo och molls in de Maxstroote gewennt.

Ech han emm de Belder uutgedruckt un biam letzten Mal öwergewen. Do hätt sech der aulde Mann sehr dröwer gefreut.

Schonmal ess ett guat, datt se fröher nitt sonn Gedüans mett demm Datenschutz un Urheberreiht hangk.

Ech geh also trotz Corona in datt Auldershiam un mak mian nieu Ierenamt mett völl Freud.

Ech kann ett önk nur empfehlen. Vleits enn guader Vorsatz för 2022.

Bös Strackes
Önker Klärchen

Schnoddernas und Kröch

Die letzten Weeken woar ech domet beschäftigt mianer Verküöhlung bietekuomen.  Van ianem Dag opp denn angeren liap de Rotznas. De Kröch-Huasten wuard och emmer schlemmer. Ech bin strackes int Bedde. Denn Karl han ech opp dem Schäselong inquartiert. Mett de Bettfläsche un emm hieten Tie bin ech aff in Schloopzemmer. Ovends kriach ech noch Schöttelfiewer dobie. Datt ganze Bedde hätt geschokkelt. Ianmoll ess man enn Iistappen und dat angere moll ess ne Hezde wia in de Wüaste am hellichden Dag. Twei Dag geng dat su. Oppstonn kuan ech och kaum. Ech liap röm wia enn Knokengeräppels biam Hallowien.

Früher hätt sech de Muoder um ianen gekömmert. Do gov ett enn Wadenwickel un enn Hüahnerzoppe. Un nu, do liat man do, ess am verrecken, un kianen kömmert ett. Wofüar ess man dann bestatt. Noch nech ens enn Pott Koffee gütt ett. Aber wehe wenn se mal selwer watt hangk.

Datt nennt man jo Männergrippe. Dann ess watt loss. Sie send kott vam sterwen. De halwe Apetheke hand se newe sech stonn, bejomern dont se alle, die nur in de Nähe kuomen. Dann hängen se ianem am Hemdeschleppen, weil se ja su fuorchtbar krank sind. Der ehemolls staatse Keärl wüard zum Drietköttel.

No ianer Weeke kuan ech wiar oppstonn. Ett ging miar duowahßen. Ech woar früsereg on düseleg. De Hoarkopp siat uut wia en Fuotwesch. Han miar selwer enn Huöanerzoppe gekookt. Sowatt han ech emmer em Huuse. Datt ganze Spell hätt bauld drei Weeken geduuart biss ech wiar anständeg dobie woar.

Un nu hätt ett de Karl doch jekregen. He ess fuorchtbar krank. Föll schlemmer als ech. Dat woar jo kloar. Wenn he süss nix kann, ewer jomern kann he. Ech han enn int Bedde verfrachtet. Enn paar Pillekes und enn Wärmflesche dobie. Un wenn ett miar to föll wüard, mach ech de Düren zu un de Fernseher lauter. Ett wüard emm wohl bauld wiar besser gonn.

Hier noch ein fianen Spruch:
Die aulen Täng, die wüaren schleiht, on men feng aan, se utterrieten.
Die Nöüen kommen grad noch reiht, öm dermet ent Grass te bieten.

Kennt ehr de Temperaturanzeige em Bergischen:
10 – 12 Grad = ett ess gätt schubbeg
8 – 10 Grad = ett is bisterkault
5 – 8 Grad = ett is kault, dat et bascht
Deutlich unter 0 Grad = ett is su kault, dat denn Hüöhnern derr Hegerschen tu früst

Bliewt gesongk
Bös strackes
önker Klärchen

Klärchen un de Wahl-o-mat

Bald ess ett wiar sowieat. De nieu Bundesdag wüard gewählt un mett emm en nieu Kanzler odder Kanzlerin. Dat Merkelsch, Angela hätt joo nu de beste Tied henger sech. Vleits giat ehre Mundwenkel in de Rente joo och wiar no owen.

Sie hätt joo och in letzter Tied enn schwierig Amt jehatt. So föll ess passiert. De Pandemie hüart nett opp, iane Welle no de angeren. De Impfmoral hätt joo och nohgeloten. Dann datt Huohwater im Julli  De armen Lütt die Hab und Gut verloren hangk. Unn de Ongerburg hätt ett och wiar erwischt, wie früher. Mian Ur-Großmuoder vam Hotel „Zur Post“ in Burg die och Klärchen hiat, hätt emer gesait, biam Huohwater mütten de Hippen opp en Uoler. Unn datt woar früher an de Ongerburg so tweimol emm Joar. Die woaren datt gewengkt.

Dann hätt datt Merkelsch noch dat Afganistan am Hengerschen. Datt hätt joo och nitt su akerat geklappt, wie sech de Poletiker datt füargestollt hann. Datt ess hütt en Weilt, do wüard ianem Angst und Bange. Ech hann schon gar kiane Lust en Fernseher aantemaaken un miar die Kalleroden van denn Tagesschau un Aktuelle Stongk aan te kieken.

Un öm vierel noh aite, do brengen see noch opp de Hüppe dropp en „Triell“ van de Kanzlerkandidaten un -Kandidatinnen. Ech hann iarscht gedeit, die hangk sech verschriewen. Nee, do sooten se, de Laschets Armin, de Schulzens Olaf un dat Baerbocks Annalena.

Watt makt man nu, wenn man sech nitt entscheiden kuan. Man frocht enn Wahl-o-mat. Datt han ech och gedonn. Fluks in datt Enternet un enn paar Frogen beantwortet un dann wiat ech, ja watt nu, datt ech de „Griesen“ wählen sual. Wer send dann de „Griesen“. Ech wuast garnech datt die och enn Partei hangk. Van de Hoor her küan ett jo passen, ewer ett giat joo nit no de Hoor sondern no de Poletik.

Noo joo, ett ess jo noch watt Tied. Kugelschriewer un sonn Tüch hangk ech joo nu schon reichlech. Enn allen Farwen, schwatt, ruoat, grüan usw.

De Kuvertswahl-Ongerlagen liagen och schon do. Wählen donn ech opp jeden Fall, och de Kaal. Man kann datt joo nech denn angern öwerloten wie datt en de Regierengk wigger gonn soll. Ewer ech wiat watt ech nitt wähl, ewer datt verrat ech önk nech. Datt muat jeder för sech selwer entscheiden.

Hauptsach man giat öwerhaupt wählen.

Bös Strackes önker Klärchen

De Kaal un de Hüöhner

Nieulech seet de Kaal: lott us wacker nom Köppelsti’en gong, do kann mer doch su schön dur den Bosch luoapen, un donoh kiaren wiar nom Göllenweäter Hoff in för enn anstendeg Meddacheeten in. Datt küanen wiar joo kuomden Sooterschdag maken, do soll dat Weeder fe’in werden. Te warm ess driete, te kauld och.

Watt wualst du noh demm Köppelsti’en, riekt datt nech dur denn Kriemelner Bosch te luopen. Datt Kiels, Klara hätt geschlooten. Bös man van do, nam Göllenweät geluopen ess, schreien de Huohneruogen Trara. Nä lott uss döckes nom  Möllersch, Attur goan. De hätt doch Huöhner un die hann Kückelschen un Tückelschen. Ech har doch su geärn enn paar Hüöhner för en anstendeg Früöhstöckseierker. Unn enn ordentlech Zoppenhuohn küönen wiar och noch mettnehmen. Enn Hüöhnerstall ess och schier tesamengeboaut.

Ming Muoder häss emmer Hüöhner jehatt. Sie seet emmer: Ett Kackeln alleng batt nit, et Huohn mott och Eierker legen.Unn schwatte Hüöhner legen uoch witte Eier. Kreht et Huohn on schwiegt derr Hahn, es märr em Huße uöwel draan.

Joo ist guat, sait de Kaal, dann huolen wiar ens en paar Hüöhner in denn Gaaren.

Am Sooterschag goan wiar nom Attur un holen vouf Kückelscher. Enn Zoppenhuohn hätt he och för uss, ganz belleg, ewer noch am lewen. Och datt makt de Kaal teheme färdech, sach ech zum Attur. Dat wüal he doch noch henkregen. 

Wiar teheme anjekuomen schick ech den Kaal in den Keller mett dem Hackmetz, damet ech hütt ovend noch enn ordentleche Hüöhnerzoppe ansetten kuan.

Ech kümmere mech dotüschen um die Kückelschen, damet die schier gruot werden un ordentlech Eierkes legen.

Ech woar schon langk wiar emm Huuße, do röppt de Kaal: Klärchen breng miar ess en Kloaren, ech kann datt Huohn nech duotmaken. Datt düart miar so liad. Ech kann demm nech strackes denn Hals affschnieaden.

Enn Stund hätt ett geduart, do kömmt de Kaarl peädsbesopen de Kellertrappe roppgeschooten.

Klärchen, datt Zoppenhuohn hängt ungen an de Wäscheling. Datt muss du dir selwer ropp huolen. Ech leg mech jetzt int Bedde. De halwe Pulle Kloaren han ech gebrukkt bes ech datt Dier gefangen har, un die anger halwe Pulle, bess ich ett duot har. Demnächst hollen wiar van dem Attur nur noch färdech geschlaitete Hüöhner. Ech bin doch kian Metzger, sagt he, un zoch aff ent Bedde.  

Nu stand ech do, emm kotten Hemd. Dat Huohn heng duot opp de Wäscheling und ech muot ett dann noch färdech makken. De Keller sog uut, als hätt de Stephan King in mianen Keller denn „Rasenmähermann“ nieu verfilmt. Bess ech datt wiar sauber han, duart ett bess ovends. Unn bess ech de Hüöhnerzoppe färdech har bess spätovends.

Ewer de Kückelscher hangk sech gut entwickelt un legen ordentlech Eierkes.

Bös Strackes önker Klärchen

Et Klärchen prakesiert

 • Schwetten Zebras unger de schwatten Striepen iegentlech mehr als unger de witten?
 • Wöröm langden Meteoriten iegentlech emmer in Kratern?
 • Vleits send Pandas för de Pandemie verantwortlech.
 • Wenn ech mech selbst eete, bin ech dann wech oder dubbelt so schwor?
 • Send männleche Flamingos iegentlech Hellblau?
 • En Flammenwerfer schi’et Flammen. Also mut en Schienwerfer iegentlech Schiene schi’eten.
 • Hetten Teigwaren iegentlech Teigwaren, weil se förher Teig woren.
 • Wenn ech um kott nach Meddernacht iearscht int Bedde geh, nehme ech do iegentlech Elmex odder Aronal?
 • Stell dir für, du giehst in dech und kieaner ess do.
 • Darf man iegentlech en Rungkschrieven in em eckigen Kuwert verschicken.  
 • Wöröm wüard dat Bier van allengk warm, un de Koffee van allengk kault?
 • Wöröm gütt ett zwar Nordpol un Südpol, ewer Polen liagt em Osten?
 • Wenn Mandelöl ut Mandeln gemakt wüard, worut makt man denn Babyöl?
 • Wöröm schmaken de Glöckskeksfüllungen biam Chinesen iegentlech emmer nach Papier.
 • Wöröm bestaulen wir rungde Pizzen in eckigen Schachteln un eeten se dann als Dreiecke?
 • Wöröm passiert jeden Dag genausovöll, datt ett in ieanen Tüpitter passt?
 • Wöröm es dat Bier gel und die Schaum witt?
 • Wenn Hafermelk ut Hafer ess, wat es dann mett Scheuermelk?
 • Wöröm sind Reifen emmer ungen platt?
 • Wat passiert iegentlech wenn man sech tweimol halwtot gelacht hätt?
 • Es enn Raumschiff in dem nur Wiewer fliagen iegentlech bemannt?
 • Wöröm stenken Fesche, obwohl se de ganze Tied baden?
 • Wöröm gütt ett Papageien ewer nit Mamageien?

Wiederholt auif Facebook gesehen. Urheber unbekannt.

Bös Strackes
önker Klärchen

De Postmann

Wir hangk en netten Postboten op dem Kriemeln, ewer hä hätt döckes och mal Feregen un dat stongk em och tu.

Nu woar mal widder en Feregensverdreder te gangk. Ech woar grad em Vüörgarden uns och en kuomen. He schwengten och op den Kuwertskasten aan un he hätt en Kuwert in de Hangk. De woar bestemmt van dem Else , do waaren ech schon wat länger droff. Datt hätt emmer suan zartrosa Kuwertpapier.

De Postbote kiekt opp denn Kuwertskasten, schüttelt den Kopp und stoppt dat Kuwert wedder in sieane Posttesche. Dat gütt ett jo garnech.

Ech do hen.

Hürense Herr DHL. Watt sual datt dann, de Brief ess doch vam Else, hätt datt den falschen Nam dropp geschriewen odder waröm schmieaten se denn nech in mieanen Kuwertskasten.

De Postbote kiekt opp dat Kuwert un sacht in Seelenrouh. Joo da hangk se Reiht, der ess van nem Else Flickenschmidt, ewer der ess an en Klärchen Müller gegangen. De Anschrift stimmt joo, ewer opp dem Kuwertskasten da stochet nech Müller.

So sach ech, watt stiart denn doo und zeig opp datt Scheld. Ne sacht de Postbote kieken se mol doo, un zeicht opp den gruoten Kuwertschlitz. Do stiart hier wönnt en Familich Letters. Do muoast ech emm Reiht geven, datt stongk do tatsächlech. De guote Mann kuont anscheinend kian Englisch wie datt Klärchen un nu deiht he, dat wöar usser Nohnahmen.

Jo seiht ech, datt ess en englisch Modell der Kuwertskasten, unn Letters ess opp Englisch joo Kuwerts.

Datt glöewt he miar nitt. Un woal miar den Brief vam Else nech gewen. In mianer Drou sach ech datt ech Klärchen Müller-Letters hett. Ach su sait de Postmann, dann kann ech ianen jo dat Kuwert gewen.

Joo sach ech, datt Else ess miane Cousine, un ech waren schon döckes opp den Brief.

Die Postmann ging dann zu en angerm Hus. Ech möchte molls wiaten opp he och noch völl Verwangkschäp der Familich Letters opp dem Kriemeln gefongen har, bestemmt.

Datt kümmt davon, wenn man nech anständig englesch kann. Datt Klärchen datt kann. My english is not the yellow from the egg, but it goes.

Bös strackes
önker Klärchen

De Pirschelbär

Bevür ech en diese Weeke an de Döppen operiert werde, ech han nemmlech en griesen Star, muss ech önk noch en nette Geschechte vertellen die miar dat Sabine van de Denkerschmette vertault hätt.

Ihr Müter hit mett Füarnamen „Pirschelbär“. De süat so uut wie mian Elseken, bloss ewen als Müter, nich als Katte. Witt mett ruotem Ianschlag. De Pirschelbär hätt en kuomeschen Namen ewer datt ess jo nur sian Pseudonüam. He hitt jo iagentlech Sam, ewer do löpt he nech drunger, un datt kümmt doher:

En Nohbersche vam Sabine vertäult en Geschechte van dem Kengergaaren wo se arbiet. Se hangk nieue Kenger jekregen un damet man och Beschiead wias wie se hiaten, frogt man se no ihrem Namen. Man sett sech in en Runge on jeder muas molls sianen Namen sagen. Opp ienmol kömmt en klian Jüngken an de Reih. He seet, ich bin der Pirschelbär. De Nohbersche frocht noch ens, weil se glüövt se hatt sech verhüart. Ewer dat Jüngelken seet wiar, ich bin der Pirschelbär.

No jo deit sie bie sech, de Eltern send jo moll jett kuomesch mit de Benennung ehre Blagen. Dann nennen wiar datt Jüngelken ewen Pirschelbär. He hüart och do droppen.

Enn Tied vergengk un de Muoder holte dat Jüngelken ut dem Kengergaaren aff. De Nohbersche woar ewer nieuschiereg watt datt fören kuomeschen Namen woar. Se ging zu de Muoder van dem Pirschelbär und frochten ganz glatt heruut.

Nohbersche: Hören Sie mal, ihr Sohn sagte er hieße Pirschelbär mit Namen, stimmt das so.  

Muoader: Wie Pirschelbär, was ist das denn. Nein mein Sohn heisst Pierre Gilbert (opp franzüösesch gesprochen)

Do wuasst de Nohbersche Beschied. De arme Jongk kuan sienen ieagenen Namen nech uutsprechen unn hätt sech tehölpen gewusst. He hätt sech su genannt wie he sianen Namen verstongen hätt.

Emm Kengergaaren hitt he noch emmer Pirschelbär, wöröm sualen se en och umbenennen. Datt wüard he noch früah genug erfahren, wie he wirklech hitt.

Ewer nu zu dem Müter vam Sabine, der ja iagentlech Sam hitt, ewer joo nitt opp sieanem Namen hüart. Wie er den Namen Pirschelbär hüart, kuam he öm de Hücke, weil he sech angesprochen füahlten. He hätt allen verständlech gemakkt, datt he tuokünfteg mett diesem Namen angesprochen werden wüal. So hitt de Müter vam Sabine nu Pirschelbär, su wie datt Jüngelken ut dem Kengergaaren. So send se de Kengker un de  Stuowentiger.

Bös strackes
önker Klärchen

Enn besongeren Chreßdag in 2020

Ne wat send dat füör Tieden. Kian Chreßdag Stress. De Läden send öwersechtlich bess nu. Alles angere es tuo. Li‘ed duärt ett miar för die Einzelhängkler, dennen es dat Chreßdags Geschäft ordentlech versaut. Kiane Chreßdags Fiaren in gruoter Runde, nur noch digitall odder mem Kalldüasken. Alles ess in Rouh un Freden und nu hör ech grad, datt ett opp earschten Chressdag noch schnieen sual, su wie früöher.

Ewer datt hangk wiar uss jo och verdient, no all demm Pandemie Gedüans. Nech su öwerdriawen wie süss, moll ganz beschaulech. Lott ett uss geniessen, datt besennleche Chreßdag. Dann hätt och desse Joar datt Chreßkengken wiar Plasier daran zu uss doronger te kuamen. 

Denn Kaal hätt ett jo och erwischt mett demm Corona. Hä hätt sech an sianem Arbettskollegen anjesteckt, demm gongk ett beläppert. Twei Weeken hätt he gelegen un gejaumert. He ess nuoh noch emmer nitt hongertprozenteg fitt.

Ech han mech nit angesteckt. Dat Corona makt enn gruoten Bogen um datt Klärchen. Driemoll opp Huolt gekloppt. Hoffentlech blievt datt su.  

Dös Joar dont wiar jo och nitt knallen an Silvester. Dann muat ech ne Eazenzoppe kooken, dann knallen wiar ennerlech, un enn besken benüöseln kann man sech joo molls. Ett muss jo nitt kanonnenvoll senn. För miane Müters ess datt jo fian. Dann müaten se sech nitt wie jedes Joar henger demm Kannepi verstoppen unn mitt gruoten Dötzen kieken.  

Am Nieujoahrsdag machen wiar en Tur dur de Strooten opp demm Kriemeln. Datt ess dann och fian, wenn man nit alle nöfflangk öwer dett Raketengedüans stolpert.

Dann wualen wiar ens hoopen, datt datt alles nechst Joar mett demm Impfstoff kloar giat un datt de Spahn och ordentlech watt bestauld hätt, datt wiar alle geimpft werden küanen.

Ech gonn hin unn lott mech impfen, datt ess su kloar wie Kloosbrüahe.

Bös strackes
önker Klärchen

Klärchen un Joachim, der Stüöwsuger

Man wüard em Auler schonmal en büsken fuol mengt de Kaal. Denn ech han miar döckes en automatischen Stüöwsuger als Roboter bim Discounter ienjegeilt.  Ech han jo kianen Soustall, ewer man merkt ett döckes. He sust allengk dur die Bude un sugt und sugt, alles wat he fängt: Wollmüas, Schnodderlappen, Papierkes von de Schokelad usw. He bruust ongerm Schäselong, ongerm Disch, ongerm Bett, in der Köche un öwerall wo ech en uutsaat. He har en Fernbedienengk wie biem Feänsenn, dat ess praktesch. Do kann man enn dur de ganze Bude jagen, ohne dat man oppstongk muat.

Schonmal schuwt he denn klianen Müllemmer vor lauder Wut dur de Gegend für sech her, oder bollert emmer widder für die Balkondür bis die zu ess. Ewer datt ess nit schlemm. Irgendwann merkt he datt he mit Wut nit widder kümmt unn fährt drümherüm. Sonst ess he fließeg und schafft wat wech.

De Müter kieken enn aan, watt datt für enn kuomischen Apparat ess. Ewer im gruoten und ganzen hand se enn akzeptiert unn looten enn in Rouhe arben.

Biem Kaal ess datt nit su. Wenn ech sach, bring mal en Müll ruut sait he: Ne, später, ett ess too kauld, ett ess too warm, ech bin alt uutgetrocken, datt mach ech morgen odder üwermorgen usw.

Emmer wat angersch. Bis man ett als selwer tut.

Biem Stüöwsuger ess datt nit su. De schuftet bess he müad ess und wenn he müat es, dann makt he tau, datt he in sian Bedde kümmt. Ohne Mucks haut he dann aff, fährt in siene Ecke un läd sech opp. Am neksten Dag dat glieke wiar.

Brav esse. Un weil he so brav ess hätt he och en Nam jekrait. He hitt „Joachim“. Enn paar Uogen hann ech emm och droffjeklevt.

Ett ess schad datt Joachim nitt noch mehr kann als sugen.

Wenn ett en Roboter givt der bügelt odder ett Bedde makt, dann sacht miar Besche’id, den kuop ech mir och noch.

Bös strackes önker Klärchen

De Kaal hätt sian Brell verkrömmelt

Kaal: Klärchen ming Brell is fott,

Klärchen: dann süök se doch, Kaal,

Kaal: Klärchen, ech kann i’erscht süöken, wenn ech se gefuongen hann.

Klärchen: dann muot ech dat donn. Wo häste se dann ett letzte Mol gesenn.

Kaal: Datt wiat ech doch nitt, nu esse wech, süök es op dem Uoler odder emm Keller, vorhin hann ech se noch gehatt. Wie ech opp dem Driethüsken woar, hann ech jo noch denn Tüppitter gelesen, da har ech se noch.

Klärchen: Unn ech süok denn Tüppitter und du häst denn opp dem Driethüsken. Da kann ech jo noch lang süöken.

Kaal: Watt soll man och sonst opp dem Driethüsken so lang maken, du scheuchst mich jo von Hüh noh Hott. Irgendwann wual ech och molls in aller Rouh denn Tüppitter lesen.

Klärchen: Jo ewer mutt datt uotgerechnet opp dem Driethüsken sinn

Kaal: Jo datt mutt, un nu süök ess ming Brell un les mir nit de Levitten wegen dem Tüppitter.

Klärchen: Kaaaal,

Kaal: Jo, häste se gefongen

Klärchen: Sozusagen.

Kaal: Watt hitt datt dann, häste se odder häste se nit.

Klärchen: Kaal, pack dir molls an denn Kappes,

Kaal: Wöröm sual ech mech dann nu an den Kappes packen,

Klärchen: Maak datt enns, Kaal, da ess de Brell. Die häste molls owen opp dem Kappes geschowen. Unn ech süök hier alles aw.

Kaal: Su jett, do ess se joo. Dann hätt ech die och nit süöken sualen.

Klärchen: Ewer öwer denn Tüppitter da kallen wiar noch ens.

Bös strackes önker Klärchen

Dat Klärchen un de Bofrost Kearl

Man wüard jo äuler un manchmol han ech kianen Fumm miar, middachs un ovens te kooken. Mian Nohbersche sait, sie hätt för su Dage emmer wat vam Bofrost em I’es. Dat ess Ruckizucki färdich, un schmaaken düart et och. Nech su fian wie selbstgekookt ever in de Drou do frett de Düwel Fli’egen.

Ech han dann em Enternet denn Katalog van dem Bofrost aanjekieken. Die hangk jo alles. Van I’escreme öwer Gemüas, Oabst bös no Brüötschen un färdiche Mooltieden. Dann han ech wat tesamen gestault. Van allem wat, man muat et jo alles ens koaren. Nu noch en Termin uutjesökt un affjeschickt. Nu bin ech ens gespannt, off datt klappt. Ett giat jo hütt dat betalen alles kontaktlos. Dat verleitet jo och, datt man wat mehr bestäult.

Ech han miar füarsechtshalver en paar Mängker tem dragen parat gestault.

Der Dag kam un ech waren henger de Gading bös de bungkte Wagen vam Bofrost kömmt. Ech schier no de Düar, domet de Kaal nech metkriagt, datt de demnächst nix sälwstjemaktest kriagen dor. Ech mak de Düar open un opp demm Dörpel stangk en krütz bungktes Kearlken, nech gruoter als mian Krüönselstruak emm Gaaren.

„Hallo, ich bin der Denny Schmitz, sie können mich Denny nennen“ brüllt he. Füar lauter Schreck, blievt miar de Mual open stongk. He stürmt in mian Deel un  frogkt anschließend, „kann ich mich hier ausbreiten“. Jo sait ech, dont se datt. Op der Trappe ess genug Platz. Opp ianmol springt datt kliane Kearlken en halwen Meter zuröck, ritt sech den ruoten Schmadderlappen vam Geseite un sait „un so seh ich richtig aus“. Noh jo, dait ech, ett gütt schlemmeres. He ess jo nit schäbbeg, ewer wat kliean. Sian Muader hätt enn besser bitieden ess opp enn Mestehuapen gestäult.

Un watt hangk se dann nu füarn Meschmasch för mech.

„Moment, ich hol ihn mal aus dem Wagen, haben sie noch zusätzlich einen besonderen Wunsch“

Nö, sach ech, iarschmol kieken opp datt Tüach watt ess un opp datt mianem Kaal schmeckt.

Un dann kömmt he met enn gruaten Mang voll mett dieafjefrorene Saken.

„Soll ich Ihnen die bis zum Eisschrank tragen“ fröcht he. Ne sach ech, datt mak ech molls alleng. Enn miane Köche wual ech enn jo nit looten, denn Krukenstoppen. Dont se datt in miane Mängker die ech do opp de Trappe hingestault han.

Datt hätt he och fianst jedonn. Am Labern ess he och dobie. Ech wiat garnech watt ett all te labern gütt. De halw tied hangk ech enn och nitt verstonn. Nur datt he in tweienhalw Weeken widder kömmt, wenn ech watt bruuk. Ech hangk noch wat ungerschriewen müaten unn dann woar datt klieane Kearlken och schon widder in sianem Verkoopswaagen verschwungen. So schier wie de Fuarz emm Wengk.

Ech hangk nu och schon döckes watt van dem Jefrorenen probiert. Nech alles ess su wie man ett sönst gewengkt ess, ewer man kann ett eeten. Dem Kaal ess ett jo nitt oppgefallen, datt he wat füargefertigtes als Meddacheeten kriagen där. Un datt ess de Houpsake.

Bös strackes, önker Klärchen