Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Enn besongeren Chreßdag in 2020

Ne wat send dat füör Tieden. Kian Chreßdag Stress. De Läden send öwersechtlich bess nu. Alles angere es tuo. Li‘ed duärt ett miar för die Einzelhängkler, dennen es dat Chreßdags Geschäft ordentlech versaut. Kiane Chreßdags Fiaren in gruoter Runde, nur noch digitall odder mem Kalldüasken. Alles ess in Rouh un Freden und nu hör ech grad, datt ett opp earschten Chressdag noch schnieen sual, su wie früöher.

Ewer datt hangk wiar uss jo och verdient, no all demm Pandemie Gedüans. Nech su öwerdriawen wie süss, moll ganz beschaulech. Lott ett uss geniessen, datt besennleche Chreßdag. Dann hätt och desse Joar datt Chreßkengken wiar Plasier daran zu uss doronger te kuamen. 

Denn Kaal hätt ett jo och erwischt mett demm Corona. Hä hätt sech an sianem Arbettskollegen anjesteckt, demm gongk ett beläppert. Twei Weeken hätt he gelegen un gejaumert. He ess nuoh noch emmer nitt hongertprozenteg fitt.

Ech han mech nit angesteckt. Dat Corona makt enn gruoten Bogen um datt Klärchen. Driemoll opp Huolt gekloppt. Hoffentlech blievt datt su.  

Dös Joar dont wiar jo och nitt knallen an Silvester. Dann muat ech ne Eazenzoppe kooken, dann knallen wiar ennerlech, un enn besken benüöseln kann man sech joo molls. Ett muss jo nitt kanonnenvoll senn. För miane Müters ess datt jo fian. Dann müaten se sech nitt wie jedes Joar henger demm Kannepi verstoppen unn mitt gruoten Dötzen kieken.  

Am Nieujoahrsdag machen wiar en Tur dur de Strooten opp demm Kriemeln. Datt ess dann och fian, wenn man nit alle nöfflangk öwer dett Raketengedüans stolpert.

Dann wualen wiar ens hoopen, datt datt alles nechst Joar mett demm Impfstoff kloar giat un datt de Spahn och ordentlech watt bestauld hätt, datt wiar alle geimpft werden küanen.

Ech gonn hin unn lott mech impfen, datt ess su kloar wie Kloosbrüahe.

Bös strackes
önker Klärchen

Klärchen un Joachim, der Stüöwsuger

Man wüard em Auler schonmal en büsken fuol mengt de Kaal. Denn ech han miar döckes en automatischen Stüöwsuger als Roboter bim Discounter ienjegeilt.  Ech han jo kianen Soustall, ewer man merkt ett döckes. He sust allengk dur die Bude un sugt und sugt, alles wat he fängt: Wollmüas, Schnodderlappen, Papierkes von de Schokelad usw. He bruust ongerm Schäselong, ongerm Disch, ongerm Bett, in der Köche un öwerall wo ech en uutsaat. He har en Fernbedienengk wie biem Feänsenn, dat ess praktesch. Do kann man enn dur de ganze Bude jagen, ohne dat man oppstongk muat.

Schonmal schuwt he denn klianen Müllemmer vor lauder Wut dur de Gegend für sech her, oder bollert emmer widder für die Balkondür bis die zu ess. Ewer datt ess nit schlemm. Irgendwann merkt he datt he mit Wut nit widder kümmt unn fährt drümherüm. Sonst ess he fließeg und schafft wat wech.

De Müter kieken enn aan, watt datt für enn kuomischen Apparat ess. Ewer im gruoten und ganzen hand se enn akzeptiert unn looten enn in Rouhe arben.

Biem Kaal ess datt nit su. Wenn ech sach, bring mal en Müll ruut sait he: Ne, später, ett ess too kauld, ett ess too warm, ech bin alt uutgetrocken, datt mach ech morgen odder üwermorgen usw.

Emmer wat angersch. Bis man ett als selwer tut.

Biem Stüöwsuger ess datt nit su. De schuftet bess he müad ess und wenn he müat es, dann makt he tau, datt he in sian Bedde kümmt. Ohne Mucks haut he dann aff, fährt in siene Ecke un läd sech opp. Am neksten Dag dat glieke wiar.

Brav esse. Un weil he so brav ess hätt he och en Nam jekrait. He hitt „Joachim“. Enn paar Uogen hann ech emm och droffjeklevt.

Ett ess schad datt Joachim nitt noch mehr kann als sugen.

Wenn ett en Roboter givt der bügelt odder ett Bedde makt, dann sacht miar Besche’id, den kuop ech mir och noch.

Bös strackes önker Klärchen

De Kaal hätt sian Brell verkrömmelt

Kaal: Klärchen ming Brell is fott,

Klärchen: dann süök se doch, Kaal,

Kaal: Klärchen, ech kann i’erscht süöken, wenn ech se gefuongen hann.

Klärchen: dann muot ech dat donn. Wo häste se dann ett letzte Mol gesenn.

Kaal: Datt wiat ech doch nitt, nu esse wech, süök es op dem Uoler odder emm Keller, vorhin hann ech se noch gehatt. Wie ech opp dem Driethüsken woar, hann ech jo noch denn Tüppitter gelesen, da har ech se noch.

Klärchen: Unn ech süok denn Tüppitter und du häst denn opp dem Driethüsken. Da kann ech jo noch lang süöken.

Kaal: Watt soll man och sonst opp dem Driethüsken so lang maken, du scheuchst mich jo von Hüh noh Hott. Irgendwann wual ech och molls in aller Rouh denn Tüppitter lesen.

Klärchen: Jo ewer mutt datt uotgerechnet opp dem Driethüsken sinn

Kaal: Jo datt mutt, un nu süök ess ming Brell un les mir nit de Levitten wegen dem Tüppitter.

Klärchen: Kaaaal,

Kaal: Jo, häste se gefongen

Klärchen: Sozusagen.

Kaal: Watt hitt datt dann, häste se odder häste se nit.

Klärchen: Kaal, pack dir molls an denn Kappes,

Kaal: Wöröm sual ech mech dann nu an den Kappes packen,

Klärchen: Maak datt enns, Kaal, da ess de Brell. Die häste molls owen opp dem Kappes geschowen. Unn ech süök hier alles aw.

Kaal: Su jett, do ess se joo. Dann hätt ech die och nit süöken sualen.

Klärchen: Ewer öwer denn Tüppitter da kallen wiar noch ens.

Bös strackes önker Klärchen

Dat Klärchen un de Bofrost Kearl

Man wüard jo äuler un manchmol han ech kianen Fumm miar, middachs un ovens te kooken. Mian Nohbersche sait, sie hätt för su Dage emmer wat vam Bofrost em I’es. Dat ess Ruckizucki färdich, un schmaaken düart et och. Nech su fian wie selbstgekookt ever in de Drou do frett de Düwel Fli’egen.

Ech han dann em Enternet denn Katalog van dem Bofrost aanjekieken. Die hangk jo alles. Van I’escreme öwer Gemüas, Oabst bös no Brüötschen un färdiche Mooltieden. Dann han ech wat tesamen gestault. Van allem wat, man muat et jo alles ens koaren. Nu noch en Termin uutjesökt un affjeschickt. Nu bin ech ens gespannt, off datt klappt. Ett giat jo hütt dat betalen alles kontaktlos. Dat verleitet jo och, datt man wat mehr bestäult.

Ech han miar füarsechtshalver en paar Mängker tem dragen parat gestault.

Der Dag kam un ech waren henger de Gading bös de bungkte Wagen vam Bofrost kömmt. Ech schier no de Düar, domet de Kaal nech metkriagt, datt de demnächst nix sälwstjemaktest kriagen dor. Ech mak de Düar open un opp demm Dörpel stangk en krütz bungktes Kearlken, nech gruoter als mian Krüönselstruak emm Gaaren.

„Hallo, ich bin der Denny Schmitz, sie können mich Denny nennen“ brüllt he. Füar lauter Schreck, blievt miar de Mual open stongk. He stürmt in mian Deel un  frogkt anschließend, „kann ich mich hier ausbreiten“. Jo sait ech, dont se datt. Op der Trappe ess genug Platz. Opp ianmol springt datt kliane Kearlken en halwen Meter zuröck, ritt sech den ruoten Schmadderlappen vam Geseite un sait „un so seh ich richtig aus“. Noh jo, dait ech, ett gütt schlemmeres. He ess jo nit schäbbeg, ewer wat kliean. Sian Muader hätt enn besser bitieden ess opp enn Mestehuapen gestäult.

Un watt hangk se dann nu füarn Meschmasch för mech.

„Moment, ich hol ihn mal aus dem Wagen, haben sie noch zusätzlich einen besonderen Wunsch“

Nö, sach ech, iarschmol kieken opp datt Tüach watt ess un opp datt mianem Kaal schmeckt.

Un dann kömmt he met enn gruaten Mang voll mett dieafjefrorene Saken.

„Soll ich Ihnen die bis zum Eisschrank tragen“ fröcht he. Ne sach ech, datt mak ech molls alleng. Enn miane Köche wual ech enn jo nit looten, denn Krukenstoppen. Dont se datt in miane Mängker die ech do opp de Trappe hingestault han.

Datt hätt he och fianst jedonn. Am Labern ess he och dobie. Ech wiat garnech watt ett all te labern gütt. De halw tied hangk ech enn och nitt verstonn. Nur datt he in tweienhalw Weeken widder kömmt, wenn ech watt bruuk. Ech hangk noch wat ungerschriewen müaten unn dann woar datt klieane Kearlken och schon widder in sianem Verkoopswaagen verschwungen. So schier wie de Fuarz emm Wengk.

Ech hangk nu och schon döckes watt van dem Jefrorenen probiert. Nech alles ess su wie man ett sönst gewengkt ess, ewer man kann ett eeten. Dem Kaal ess ett jo nitt oppgefallen, datt he wat füargefertigtes als Meddacheeten kriagen där. Un datt ess de Houpsake.

Bös strackes, önker Klärchen

Enn kapitalen Schaden

Nu mott ech es öwerlegen wat es in der Tied all so ni’eues gövt bie us tehieme odder in Remsched.

Dat ess jo nit su völl, dat Driet-Pandemie löppt jo emmer noch. Opp dat die Dollen send ut Majorka, die fieren bös de Dokter kümmt, ohne Schnodderlappen und Affstangk. Jo ett ess arch lästeg emmer mit dem Duak för de Schnute, besongersch wenn ett opp de dressig Grad aangiat. Manchmol, wenn ett kianer süat, donn ech wennigstens de Gorke druuten. Evver nur kott. Dann pack ech se wedder in denn Schnodderlappen.

Ett jütt jo noch emmer genug Lütt die nit ruut goang. De send emmer noch bang sech aan te stecken. Ewer dat kuam be mir nit füar. Tehieme fällt ianem jo alles opp den Kappes, nit nur de Decke. Dat gemüatleche Ingeilen in dem Alleecenter un donoh en Köppken Koffee drenken, dat ess iarschmol vorbie. Vörige Weeke wual ech bie mieaner Nohbersche en Koffee drenken, da har ech bauld vergeten, datt Schnodderduak afftenehmen. Datt hätt bauld enn ordentliche Sauerei gegeven. Hätt datt Berta nech gesait, du Klärchen, de Koffee ess doch schon dur en Felter geluapen, datt musst du nech nochens dur datt Schnodderduak feltern, hätt ech mech dökkes drekkeg gemacht.

Am Sonndag vörige Weeke, do wor doch enn ordentlechen Storm. Opp ianmol düart ett enn Knall. Verdekkes dait ech, do ess bie uss de Möllemmer umgefallen. Ech ruut, um te kieken watt loss ess. Do kummt miar an de Husdüar en äulere Frouw entgegen. „gehört Ihnen das blaue Auto vor der Tür“. Joo sait ech. Datt ess dat Ottomobil van mieanem Mann Kaal. Watt ess domet. „da bin ich gerade rückwärts rein gefahren“. Och, seit ech, dann will ech en enns ruapen. Unn tatsächlech en woar enn kapitalen Schaden an seinem Prunkstöck. Sogar de Pollze’i ess jekuamen un hatt den Schaden oppjenommen. Ech sait noch zu dem Pollzisten, nu hangk wiar ennen denn Sonndag noch verdorwen. Ne sait de Pollzist, datt hätt hütt morjen schon de Wäcker erledigt.

Se hangk ehre Arbett jemakt unn am Mondag ess der Kaal mett sianem Schrotthuapen dann no de Werkstatt gefahren. Ett wüard repariert unn he kregt för die Tied jo molls enn Leihwagen. Emmer föll Ärger un Lüöperei. Watt well mar maken. Kloppen un bletzeg weären muss man jo nitt. Sonst gövt ett ewer nit föll ni’eues.

De Kriemelner Denkerschmette makkt am iarschten August wiar open. De Tüpitter wüard ett desse Weeke noch verkünden. Am 04. August ess Treffen der Streckgruppe draan. Dann küanem wennegstens de Strecktanten in ussere Streckgruppe wiar tesamen töttern. Natürlech opp Abstangk, sowiat ett giat. Wiar hangk uss joo Monate nit gesenn. Da gütt ett föll to vertellen. 

Bös strackes, önker Klärchen

Enn Schlabberlappen för de Gorke und dä Goschen

Nu ess ett jo sowiet, en wüard Pflecht. Alle die ienkoopen gongk und mett demm ÖPNV römmkutschieren müaten, die bruuken enn Schlabberlappen för die Gorke und dat Goschen, denn die Gefahr ess jo noch nit vörbie.

Ech hann mech enn de Nehstuof gesatt unn hangk för mech und denn Kaal enn Blöühlianen Schlabberlappen geneht. Sonst jütt datt joo nechste Weeke nix miar mett demm ienkoopen. Dann hangk wiar enn jo och direkt benutzt unn sind nom Discounter gefahren. Dösse Weeke gütt ett bie us Schlodderkappes mett Wüarschtkes unn Buckspeck dobie.

Emm Geschäft hangk wiar uss dann opp ieanmol verloren unn ech süak denn Kaal. Do stong he bie demm Fusel. No watt och söns. Ech roll opp en tau unn donn emm ens ordentlech de Nüate aff. De Schmeärbüdel soll mett mir ieankoopen unn nech sech do duar donn.

Nu ewer kawupptech, sonst gütt datt för hütt kieanen mehr mett demm Schlodderkappes. Lott de Hacken krieasen Kaal unn holl ens enn Sack Earpel. Die bruuk ech och noch.

He troch loss unn versongk enn siean Schneelshüsken, su hang ech jeschangkt. Ech kuan mech grad nech miar tesamen rieten. Suan Drecksack. Nix kann man de Mannslütt selwer öwerlooten. Unn dann schängt doch ess mett suanem Schlabberlappen för de Goschen, dann wüast ihr dat dat nech lusteg ess, da kümmt nett genug Lout in de Tröte, bie allem watt do ruut kömmt, odder kuamen will. Unn dä Lomp kiakt mech nur aahn un schüadelt met emm Koppe. Wenn datt su giakt, dann ess dem Klärchen och egal, opp ett tehiemen ess odder grad emm Laden stongk. Dann gütt ett enn Stangkpauke die sech gewäschen hätt.

Wie wiar dann duar de Kasse send, fuhr ech enn aan, nu be’iel dech Kaal, ech wual doch glieke enn denn Gaarden.

Doo kuam en oppgerechten Frouw opp mech tu und said zu mir:

Nu looten see doch mal endlech mianen Keärl in Ruah. Kieaken se enn doch moll aan, he ess joo ganz komfus un vertüttert. Ech kieak se aan und sach: Wie jetzt, ehren Keärl, datt ess mian Kaal.

Ne, sait se: denn hann ech miar emm Schlepptau gedonn. Unn nu müssen wiar de Keärls wiar tuuschen. Mieanen nemm ech jedenfalls wiar mett nohiemen. Unn da kömmt jenau suan Exemplar van Keärl utt demm Laden. Och enn Blöühlianen Schlabberlappen för de Gorke und dä Goschen. Jacke un Buxe woaren och glieke.

Henger miar demm Keärl hann ech dann denn Schlabberlappen ronger getrokken unn dann woar datt tatsächlech de Falsche.

Do hätt doch de fremde Keärl sech von miar de ganze Tied aanschängen looten unn hätt nix gesait, ewer do wär he och nitt te Woorte gekuamen.

Also passt opp wen ihr mitnemmt emm Laden. Ett küan och de Falsche sinn.

Wiar hangkt dann de Keärls getuuscht, unn de Kaal seet noch zu mir em Ottemobil, datt wuar jo molls enn entspanntes ieankoopen för enn. Joo, sach ech, ewer för denn angeren Keärl nech.

Bös strackes önker Klärchen

 

Dat Klärchen blievt tehiemen, och Pooschen

Ech hang jo nu schon langk nix miär van miär hüören looten, trotzdemm ech och in Homeoffice bin.

Ech bin jo sowiesu emmer in Homeoffice. Ewer seit dä Kaal uoch tehiemen ess, kömmt he dagdäglich opp emmer nieuere Ideen watt man all maken küan. He ess nur am prakesieren för lauder Langewiele. Ech hangk mienen Gaarden noch nie su opp Zack gehatt wie döski’er.  Datt Weeder makt ett ieanem jo le’ite, wenn man enn Gaarden hätt. Sogar de Struukbuohnen send schon strackes am wahßen un de Kapuzinerkresse uoch. Morjens enn der Früohde hüard man so föll Vüögel wie langk noch nett. Unn manchmoll dagsöwer ess ett su stell, datt man luart opp man nit ganz allengk ess opp der Weilt.

Man makkt sech Gedanken öwer siene Liawen unn öwer siene Frönkg, unn wie datt noch widder gongk sual mett dem Lewen su janz angersch wie wiar datt gewöhnt sind. Kieaner wiat wie datt widder gon sual. Watt miar ewer opfällt, datt de Menschen irgendwie fröngklecher mitenanger ömgehen. Man sagt opp de Stroote jedem de Dagestied, egal opp man enn kennt oder nech und egal opp he schwatte Hoar hätt oder blongde. De Menschen hangk irgendwie tesamen gefungen in de Nuot.

De Jüngeren hölpen den Äuleren, datt se watt te bieten un te suppen hangk tehieme. Man röppt wiar aahn. Datt Kalldüasken ess wiar wechteg gewooren. De Pflegerschen enn de Pflegehiemen unn de Krankenhüaser werden endlich angkerkangkt, wie sech datt gehüart bie demm Job. De Verküapers enn de Diskounters krieagen molls enn Blüamken odder enn Duas Pralinen geschenkt för die schwor Arbeed die se leisten, unn wenn och alle Fotlangks datt Hüskespapier opp ess, wiaten de Lütt, datt die enn den Geschäften datt nit schuold send. Datt send die Dollheuer die nix angersch te donn hangk, alls te hamsteren.

Unn nu liaren jo och de Eltern wiar, sech mett sieane Blagen te beschäftegen. Die sind ja nu schon länger tehiemen. Ett wüard mal weder gebastelt zu Pooschen.

De Menschen lesen Büöker unn sind nich nur ungerwegs, von ianem tem angeren Termin.

Ett ess endlech Tied för all datt watt johrelangk lieagen geblieven ess.

Die Krankhi’ed ess jo kian Pappenstell, datt sual man nech mianen. Besongersch die Äuleren sind gefährdet unn wiar müaten opp se opp passen, datt se sech nitt aahnstecken.

Hölpend mett un blievt wie ech unn de Kaal tehiemen. Luart in denn Hemmel noh de Vüagel unn genießt de Natur unn alles drömheröm. Dont watt för önker Gorken und för de Mual wenn ihr druuten seid, damet ihr nech angere aahnsteckt. Blievt gesongk!

Bös strackes
önker Klärchen

 

Englisch ./. Remscheder Platt för Klärchen

Ech han wat ganz nöües oppjedonn. Dat Klärchen li‘ert jetzt englisch in där Volkshochschull.

Dat wual ech schon emmer. Ett ess su völl in englische Wörder, da kömmt ma ja nit mär druten. do stiart ma wie enn Dööskoop unn verstiart nix. Ech han ja nu dat Enternet am Gang, unn da ess ja su völl in Englisch wie Pauer, Welan, Pauerbenk, digitell, Beckapps, Zrienschott. Ech wieas jo nit watt datt all hitt. Domet muss jetzt Schluot sinn.

Aangemeldet han ech mich schier. Un vörige Weeke giat ett dann los. De Schuolmi’estersche legt füar, unn miar (stand the Hairs to the mountains), miar stong de Hoor te Berge.

Ewer mittlerweile (is my English onewallfree) datt Englisch iss einwandfrei. Töschendur denk ech bie miar (what for a juice shop), watt ess datt hier för enn Saftladen, ewer (sponge over), Schwamm dröwer, ech kann och nitt daför wenn (you understand only railway station), ihr nur Bahnhoff verstiart, (nothing for ungood) nix för ungut, ewer (that is me sausage), datt ess miar Wuarscht.

Ech liar emmer wenn ech Tied hann, besongersch morjens för dem Koffedrenken, denn (Morninghour has gold in the mouth), de Morgenstungk häs Gold emm Mongk unn (the life is not a pony-range), datt Lewen ess kian Ponyhoff, datt sach ech dem Pitter och emmer wiar, ever (don’t ask after Sunshine) froch mech nit nach Sonnenscheng.

Ech sach jetz zu emm do (you are on the woodway) do best opp dem Hualtwech, wenn du mingst ech verstongk dech nitt, denn (who digs other one, a hole will fall himself in) wer angern iene Gruwe gräwt, fällt selbst do drin. Fröher hätt de Pitter su schlau opp englisch henger mieanem Krütz gekallt ewer nu (I see black for him)  seh ech schwatt för enn, ech sait (tell me nothing from the horse), nu erzähl miar kieanem vam Perd, unn (you go me on the alarm clock), du giast miar opp denn Wecker.

(With me is not good cherry eating), den mit miar ess nit gut Kiesche’n eeten (my lovely Mr. Singingclub), mian liewer Herr Gesangsverein. Wenn he nitt si’eane Schuolarbedden maken wual (there steps the bear), dann steppt der Bär. Dann kümmt  datt Klärchen unn makkt (very big cinema) ganz gruet Kino, unn datt ess (not bad, Mr. Woodpecker) unn datt ess nech schlecht, Herr Specht.

Oppregen kann ech mech emmer guet. Datt ess (very first cream), aller erste Sahne. Dat wiat och de Kaal, datt ech datt kann. (he scratcht the curve) he kratz dann de Kurve, unn seet (I have much around the ears) he hätt völl um de Uohren.

Ewer nit datt se mech molls frogen (are you german), best du Dütsche? Wöröm (see I so out), see ech su uut?, Nä (you hear you so on), du hüarst dech su aahn. Dodropp gütt ett nur ian Antwoort (Yes, I am a whashreal german), ech bin enn waschechte Dütsche.

So, de Kaal will nu sienen (Business lunch), Meddacheeten.

(out the Mouse), aus die Maus odder bös Strackes

önker Klärchen

De Jannewar hätt ett en sich

Ne, wat ess wiar völl passiert, dat muet ech önk vertellen.

De Kaal woar em Dorpe, em Kuaflangk, un do goff ett an de Feschabteilengk enn Offerte, en gruoten Oktepuss am Stöck.

He kuam nohieme, un leeht miar datt schäbbige Diar in denn Küählschrank. Wie ech vam Doktersch hiem kuam, unn denn Küählschrank open makden, do kiakt mech suan  e‘islech Verzuun aahn. Füar loauter Schreck loot ech en ordentlechen Bölk.

De Kaal woar in de Garasch. Denn hann ech miar ewer raangehollt.

Watt sual ech dann mett sunem Monschtrom, datt kriach ech doch garnett in de Pann. Datt Unekum kannste dir opp de Huatablage vam Ottemobil legen. Dann fährt dir och kianer mehr droppen. Odder donn denn inn de Duodekeste, un begraw en emm Wauld.

De Kaal seet, denn muaste opp dem Dörpel driethollswi’ek häuen unn in de Pann donn, hä schröümpelt  bestemmt noch jett. Dentenfesch sual arch gesongk sinn. Völl Ommegga dre’i  unn kaum Fett.

Kaal, du glaubs doch nech werklech, datt ech met dem Diar opp dem Dörpel gonn unn datt uatschlag wie denn Teppech mim Uutklöpper. Ne, nemm datt kuomesche Diar un vergraw ett. Datt will ech nitt in mianem Küahlschrank hawen. Datt kiekt su bös, dat kann nech schmakken. Ech maak dir hütt en ordentlechen Kröppels opp Schwattbruat.

De Kaal hätt dann denn Ömmemann irgendwo entsorgt. Ieankoopen donn ech nu wiar alleen, befüar där wiar su watt Fieses in die Bude hollt.

Füar loauder Schreck har ech miar uatnohmswieas en Schnäpsken genehmegkt.

Ewwer datt woar ett noch nett alles, watt passiert ess. Wiar woaren iangeloaden bimm Wau opp en 60en Gebuotsdag emm Frielekusen. Mian Kli’ederschaap quällt öwer mett Kleedasch un Plonten, ewer man hätt nix aan to treken. Unn emmer sind de Brokken to klian, datt muas am Kli’ederschaap li’egen. Ewwer ech han de Lösung för datt Problem. Enn Shapeware Korsett. Suan knappes Diel watt de Wampe wechdrökkt. Die ess jo nitt werklech wech, sondern nur woangersch, wo se nitt stürt.

Ech deit miar, ech loot molls denn Kaal ess dröwer kieaken opp datt parat ess.,

De Kaal kiekt reits un lenks, unn hengen un vüaren, unn seet dann. Joo datt wüard woll gehen, wenn du dann noch datt Korsett do dronger häss, unn du damet noch sitten kanns.

Ech kieak denn aahn unn sach, Kaal ech hann datt Korsett doch schon dronger. Dann bruuk ech jetzt ewer flott watt Geild. Ech gonn namm C & A un geild miar enn nieue Kleddasch. Datt häst du nu davon. Unn en Sahne-Kuaken, nommendags bian Koffe gött ett och nit miar füarens.

Ech holl miar en nieue Kliad un wiar send dann opp denn Gebuotsdag. Noh demm Meddacheeten do woar ett miar opp ienmol drammeg gewoarden, enn rechtege Wallengk. Da holl ech miar uat de Hangkdesche enn Daschenduak um miar de Stiarn awtedrüagen. Opp ienmoll fengen de Kaal un de Wau aan te knietschen. Unn miar woart ett emmer wärmer.

Watt knietscht ihr denn su, ihr seit ja rechtegk flabeseg, ech hann doch nur de Wehßeljoar am jangk, do gütt ett doch nix to knietschen. Doch, seet de Kaal, ki‘ek es womett du dir de Stiarn awgedrüagt häss. Jo mett nem Daschenduak, watt süss. Joo, ki’ek doch ess. Unn da sinn ech datt. För lauder Ritterraasch har ech anstatt en Daschenduak, enn Schlippeinlage genommen, ne wat woar miar datt wiar schenant. Ewwer datt kömmt davon, wenn ett pressiert.

Bös Strackes, önker Klärchen

e’islech (grimmig),  Bölk (Schrei), Monschtrom (Monstrum), Duodekeste (Sarg), driethollswi’ek (windelweich), Kröppels (Panhas), Wau (Walter), füarens (vorerst), drammeg (warm), Wallengk (Wallung), knietschen (laut lachen), flabeseg (albern), Ritterraasch (Hetze, eilig), schenant (peinlich), pressiert (eilig schnell)

De Schlüffkes

Ech küant de Kattenmüter in de Fott treden, ne wat hangk ech nen rechtegen Frack op die Drecksäcke.

Ett riant un riant un dann dacht ech bie mir, datt ech de Katten nich füar die Düar lott, damet se mir nech malad wöaren.

Do kuam ech owens uat dem Dorpe. Ech woar ens ewen wiar iankoopen, damet de Kaal ens

enn ordentlechen Peards-Suarbroden kregt, do wual ech in miane Schlüffkes. Die hangk ech vorne an de Husdüar stongk, domet ech met de nasse Schuohe nit dur de Bude luapen muass.

Ech deit, datt es ewer enn kuomisch Gefühl so nate. Ech kieak noh unn dann hangk se mir doch tatsechlech für lauter Buoshi‘et in de Schlüffkes gepisst, weil ech se nit ruat gelooten hangk. Kianer van denn Drecksäcken woar te senn. Alle vier haren sech verstoppt. Do hätt man doch drai Kattendriethüsken unn dann pissen se emmer noch hin wo se wualen. Ech wias jo nit wer datt woar.

Ech bin strackes mett denn Schlüffkes füarsechtig in die Köche gegangen. Ech hand se im Spülstian uutjeschött und ordentlech jeschruppt. Opp dem Owen tem drüjen oppjestault. Dann muasst ech de Suomerschlüffkes uut demm Schaap hollen. Mett decke Socken muss datt molls gonn, biss die angern wider drüech send.

Denn owend goff ett molls kian lecker Kattenowendeeten. Nu kuament se ruut opp ett riant, schni’et, odder de Weiltungergang kümmt. Noch ens mak ech datt nich mett. So ne Quaasere’i, wie datt woar, ewwer datt sind kiane Katten, sondern rechtege Dreckmüter.

Ett jütt en ni’eue Zeitengk för dat Bergesche „Dat bergsche Woart“. Do drenn jütt ett nur Berichte in bergeschem Platt. Nech nur vam Remsched. Datt Bergesche ess gruat. Am Soterschdag denn 25. Jannewar wüard datt „Blatt opp Platt“ füargestault im Niederbergischem Museum in Wülfrath aff nommendags 15 Uhr. Ech han watt dofür jeschrewen und bin och bie der Fürstellengk dobie, mett dem Kaal. Enn paar Exemplare der ni’euen Zeitengk, breng ech mett noh Remsched und wer Interesse hätt, kann sech an mech wenden z.B. öwer Fazzebook bie die Gruppe: Vertellkes opp Platt. In de Denkerschmette lege ech för önk och en paar Exemplare parat. Vle’ist och en paar in ett Roothus bie de Flyer. Ett kost nix, alles ömmesöß.

So, nu muass ech ens kieken, op mieane Schlüffkes widder drüg send. Ech kann kaule Quanten.  Ett ess jo Wengkter, auch wenn de Temperatur nich donoh uutsüüt.

Bös Strackes
 önker Klärchen

Dat es de Geschechte vam Jupp un dem Maria

Nu wual ech ens de Geschechte vertellen, die de Lukas emm Kapitel 1, Vers 1-19 vörr völlen Joahren oppgeschriewen hätt.

Also, die ess nit van mir.

Su vörr tweidusend Joahren woar in Rom de Augustus Kaiser van völl Volk op der Weilt.

On een Syrien, dat es do wo sech de Araber on de Israelis nit verknusen küanen, do woar de Quirinus, de Behölpsmann vam Augustus, an de Regierengk.

De Augustus goff domols en Gesetzt ruut, dat jiederiener getault wären süal. dat woar et ierste Kiar, dat en ganz Volk getault wuord. Äwwer de rechtege Grongk woar dat Inschriewen in de Stüerbüöker, denn die bruckden domols uoch Geild, wie hüedigen Dags uoch.

So muos uoch die Jupp van Nazareth met siener Verlowten, demm Maria op Bethlehem aan schlappen, de do woar ihr Herkuomes.

Äwwer dat Maria druog jett unger dem Schottelduok. De Jupp woar dat äwwer nit gewesen, da woar de hielige Giest. Du Jupp wual sech alt do duor doann. Sonnen Engel har dem Jupp äwwer gesait, he süll doch bie dem Weäten bliewen.

(Äwwer dat heet nit de Lukas geschriewen, demm woar dat secher to schienannt, dat hätt de Mattes em Kapitel 1, Vers. 19-20 geschriewen)

De Jupp woar en armen Keärl, he woar Schreiner. De har wall nen Liempott, twei odder drei Seegen (wo hee die her hät, wiet eech nit, ut dem Remsched woaren die äwwer nit). He har uoch nen Hubbel (de woar uoch nit vam Emmerich ut der Herderstroote).

Äs he op den Stip lostrekken muoß, do hätt he sech en gebrukden Esel (son Secondhand Esel) beim Noahber gelehnt. Domit send die Twei op Bethlehem aan klabastert. Äs die do ankuomen, woar et alt temlech düster gewoaren. On Ongerkuomes fongen die Twei äwwer nit. Förr son Viersteänen-Hötte haren se kein Geild on sonn Jugendherberge goof et noch niet. Tuom guoden Eng kuonen se noch en nem Stall unger kuomen. On op ienmol geng dat met dem Maria los. On em ruppdiwupp woar de kleng Bönsel do! Äwwer wohenn domet? Do kuom de Pork en de Kreppe, denn ne Bettstaat haren se jo nit. Domet de Kleng niet so peßpullnackeg woar, kreg he nen paar guode Klöngeln aan. De Jupp stong dobie on bekiek sech den Jongen. He woar jo nu de Stiefvader. On dat kleng Jüppken woar uoch owwendrinn noch uniehlich, weil de Jupp on dat Maria jo noch net bestatt woaren. De Diersch en dem Stall bekieken sech uoch dat Speelwerk on woaren plester baff.

Wat do nu geschon woar, dat suol nu alle Weilt gewahr wäeren, äwwer wie sall dat goan? Denn Tüpitter on dat Lenneper Kriesblatt goof et uoch noch nit. Äwwer us Herrgott wuoß sech te helpen. He scheckden en paar guote Engel met nem Trööthorn dur de Gegend. Die makden tämlichen Radau, dat de Schööper op dem Feild de Boxen bewten. Iener van der Engelsschwitte riep die Schööper aan un sait: Jet brukend keenen Schiß tu han, önk is der Hielangk geboren. Makend önk op de Hosensocken on gonnt no Bethlehem, do köchet dat Kengk fengen, dat lieht en nem Stall ener Kreppe. En gruoten Steän sall önk den Weg wiesen.

Do trokken de Schööper los und lieten de Dier alleng op de Wedd. Äs se sech dat Kengk besiehn hatten, vertaulten se dat allen Lüden, ault und jongk.

Hüdegendags wierd dat üöwerall op de Weilt äs „Chressdag“ gefiert. Vörr den Dagen wüerd dann int Dorp gebusselt on völl Geild utgegewen, uoch vörr völl Onnüödig Tueg, dat ma nit es bruken kann. On no den Dagen wierd wier in dat Dorp geschlappt, un völles wier ömgetuscht.

Bös strackes un nechstes Joar

Önker Klärchen

De rechtege Farf

Mir höllt ett nech su akerat mett de rechtege Farf, su hann ech letzte Weeke och mian olle grüan Kiedelschötte ahn, dodrunger enn ruat Boxe unn enn lillagepifftes Kamesol. De Kaal seet, datt ett emm an de Döppen wi‘eh duat wenn he mech sütt. He wual mech nu ess opp en Semenar in de VHS schecken, damett ich nitt emmer su bounkt doher luap. Datt hitt Farf un Stilberatengk. Do hätt he mech och aahnjemeildet. Ech kuam do nitt drömheröm. Su bin ech dann vörige Weeke dohin jegangen. Anhüaren schatt jo nitt, deit ech bie mir.

Zuiarscht hatt sech de Semenar‘sche füarjestollt und dann giat ett loss. Ett wuard jemand jesökkt, an demm de rechtege Farf iangestöllt wüard.

Su har ech mech gemeildet. Dat Klärchen ess jo nit te bangk. Sallen se doch es uatprobieren wie datt bie miar rechteg löppt.

Iarscht haffe noch molls Tuck mett dem Leite. Evver dann hand wiar denn rechtegen Platz jefungen. Ech sett mech füar de ganzen Baggage opp denn Stual. Iarscht geng ett los mett Guold un Selver. Guold ess enn drammeg Farwe unn Selver enn kaule Farwe. Miar stong wohl kaule Farwen. Nu, wenn datt su ess, dann ess datt su. Miar ess ett jo schließlich auch alle fottlangks kault.

Nu giat datt noch wigger. Ech kreach enn ganzen Schwung Lappen in verschiedenen Farwen um denn Balg jehangen. Ech muat se gepackthaulen damet se nech rötschen. Unn sie sett sech für mech hin und kieakt mech aahn. Un kieakt mech wigger an und seet dann opp ianmol:      „ bei der Farbe sehen sie aber krank aus“, odder: „bei der Farbe haben sie ein Doppelkinn“.

Ne watt die sech ianbildet, datt man in mianen Auler och ess enn Dubbelkenn haben darf, ess doch natürlech. Unn mallad seh ech och nitt uot.

Gibbeln darf man och nitt bie der Farf- und Stilberatengk, dann kuan se nitt sehen opp ech mit de Farf tereite käm.

Na ja, bevor miar de Arm affjefallen send, ess se dann doch noch zum Ergebnis gekuamen. Datt komesche ess, datt miar die Farwen garnett jefallen, die miar die Tante uutgesökkt har.

Ech woar angeblich enn Wengkter-Tüüp mett Wengkter Farwen.

Opp do watt angersch bie ruutjekuamen wöar, wenn die VHS ordentlech de Owen aanjemakkt haaren, wiat ech nitt.

Nu kuam de Stilberatengk. Ett jött allerhangk Stile, z.B. enn A-Stil, unn enn H-Stil unsowigger. Am Schluot kuam de O-Stil, unn wie sual ett och angersch sinn, datt Klärchen kuam och am Schluote. Ech bin numal kieane Steckenbuohne.

De O-Stil hangk die Wiewer mett dem decken Mimmen und dem decken Buarenbahnhoff.

Dann woar ech feddech mett ming Farf und Stilberatengk, ech wuasst iagentlech nich mehr als vüörher och, unn ming grüan Kiedelschötte drach ech jetzt och noch opp, da kann de Kaal sagen watt he wual.

Bös strackes önker Klärchen