Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Lompenkeärl/Schruonenkeärl

Nöülich wo ett su warm woar, do muast ech ens oprümen emm Gaarden. Ett sammelt sech jo völl Müll aahn. Man kuan joo nich alles in den Affallemmer schmiaten, datt passt jo nitt.

Ech han noch van mieanem Vader enn sälwer jeschweisste Holliwuudschokkel uat nem aulem Beddjestell ut Isen emm Weege stonn. Die ess schon urault unn langksam rostereg. Kurzöm die muss wech.

Dann muass ech opp dat Piepenspell vam Lompenkeärl waaren, denn in den Affallemmer kräech ech die nitt.

Letzden Sooterschdaag do hüör ech enn. Wie van de Tarantel gepitscht, spring ech vam Meddagsdisch opp. De Kaal hätt sech su erschreckt, datt he sech am Meddacheeten verschluckt hätt. He woar am kröchen unn am schnoddern. Watt häst du dann opp ianmol, hätt dech ne Seckromelte gestochen odder watt, sait de Kaal. Ne de Lompenkeärl kömmt, ech muass runger, damet he us de aul Holliwuudschokkel mett nömmt, bevor der wiar verschöttgiat.

Ech staul mech an denn Gaarentuun un waar bess he kömmt.  De Kaal röppt mir noch hengerher, die Aul wüard och emmer wongerlecher. Ach watt der emmer hätt.

Do kuomen se joo, enn witten Liewerwagen mit twei jonge Keärls drenn. Ech zeich den datt gruote Diel un se fangen aahn te schruwen. Ett duart ne Tied lang bis se datt Diel uterrien geschruwt han, hengerher send se mem Haamer dran gegangen, weil de Schruwen festgerostered send.

Alles uterrien geschruwt mötten se datt schwere Diel jo nu noch en den Liewerwagen schleppen. Se woaren am schwetten, denn ett woar joo Meddach un weit öwer dressig Grad.

Wie dat letzte Gestell van dem jöngeren der Lompenkeärls uut dem Gaarden geschleppt wuard, seed der zu mir:  Darf ech sie um ein Glas Wasser bitten.

Joo secher, sach ech, unn da viel mir ein, datt ech för reterasch joo den Schlüotel för de Huusdüar vergeeten har.

Da fiel mir ein, datt ett joo emm Gaarden och fresches Water gött, emm Gaardenschlauch. Ech nemm enn molls mett unn dann maak ech emm dat Water aan.

Da har ech watt jemakt. Iarscht lött he sech datt fresche Water in de kotte Buxe luopen unn dann öwer den ganzen Balch. Jetzt fiel ett miar wie Schoppen van de Uogen, watt datt iegentlech för enn staats Keärlken woar. He woar plester naat unn datt Kamesol klewt emm am janzen Balch. Datt woar enn netten Aanbleck, dat sach ech önk, unn alles in mianem Füargaarden. Woangers mötten de Wiewer für sowat föll Geild betaalen. Ech hang datt ömsönst gekregen unn de Holliwuudschokkel ess och noch wech.

Wenn ech datt dem Kaal vertell, dann ess he wiar aangebranngkt, also halt ech miane Frete un genieße stell.

Ach gedronken hätt de Lompenkeärl och watt, ewer datt woar jo Nebensache.

Unn jetzt hann ech kian Tied miar, ech muass enn den Keller un söken, opp ech noch watt för den Lompenkeärl för nechste Weeke har. Ett soll och wiar ordentlech warm werden.

Bös strackes önker Klärchen

Klärchen kregt ni’eue Gardinen

Ech woar et su liad. Su olle Gardinen för de Finster. Do mutt wat angersch her, do mutt de Kaal molls enn bisken Zaster ruutröcken. Su giat dat jo nit. Dann bin ech ran an datt Kalldüösken unn hann denn Raumausstatter meines Vertrauens anjeruopen. He kuam dann och schier mett nem decken Buok voll mett Mustergardinenstoffe. Ech hann miar enn nieue Stores uutjesökkt. Do muass och nix an de Gardinenschienenk verängert wäaren. Datt spaart för datt nechste Projekt. De Raumausstatter meines Vertrauens sait, he besteuölt datt schier unn näkste Weeke es ett dann doo.

Su woar ett och. He rieap dann ahn unn wiar hand derekt enn Termin jemakt. Pünktlich kuam he dann mett enn Ärm voll mett Gardinenstores aahnjetapert. De Röllekes woaren schuan draanjefriemelt.

He hätt sech dann och gliak an de Arbett jemakt. Evver ett lieap nitt su wiar ech sech datt jedeit har. De Röllekes geng zwar in de Schieanen evver ett löppt nit rechteg jeschmeidech, wiar man datt van de Gardinen su verlangen där. Schließlech muss ech ess schiar de Gardinen wechtrecken küanen, wenn de Frou Nohberin vürbie kuamt. Man will jo nitt duar dem verschlotenen Fenster töttern. Da wüar datt Fenster oppjemakt un erstmols ne halv Stund de Nohberschaft duar de Täng getrokken.

De Kaal sait emmer, wiaste woröm du suan decken Hengerschen häss…. Da mett de biam Töttern nit uut dem Finster fälls.

De Raumausstatter mieanes Vertrauens müaht sech aff, aber de Gardinen luopen nitt rechteg.

Wat halten se dann dovon, sait ech zu emm, wenn se de Ritzen in der Gardinenschienenk molls gängiger maken. Hand sie kianen Ritzenschuawer. Do ess miar de Kearl bold van de Liader jefallen. Watt sait he en Ritzenschuawer, unn lacht sech kaputt. Ne sait he, suan Instrament hätt nur miene Frouw, unn datt trökkt se nur ungeärn aahn, datt schuart su enn de Fott. Ech glüav nitt datt datt Dial hier watt hölpen där.

Ne sach ech, da verstongk se mech evver janz falsch. Früaher gov ett bie de Strootenbahn su aule Kearls, die gingen mit sonem Gerät emmer duar de verstopften Strootenbahnschienen, wenn se mett Dreck und Stiane verstopft woaren, damit de Strootenbahn nett entgleisen där. Sojett in klian wör doch auch watt für die Gardinenschieanen. Wer wiass watt da emm Laufe der Tied alles rinnjekruopen ess (Wollmüas, Spinnwewen usu wigger)

Ne, sait de Raumausstatter meines Vertrauens. Suan Gerät jött ett nit, do blievt miar nitt angersch öwer, als klianere Röllekes an de Gardine temaken. Ech kuam morjen wigger mett de geängerte Garding und maak se dann draan. Joo sait ech, dann ess datt ewen su, dann mak ech för hütt ewen de Schallosie tua, sonst denken de Nohbern, datt dat Klärchen un de Kaal sech noch nitt ens anstängige Gardinen liasten küanen.

Am nechsten Dag hätt ett dann mett den nigelnagelnieuen Gardinen geklappt. Unn datt fluppt mett dem wech schuwen, wenn de Nohbersche kömmt. Dat sach ech önk.

Schöne Grüße auch an ihre Frouw sait ech tu dem Raumausstatter. Unn se sual sech molls enn paar anständige Schlöpper kuapen van dem Geld van de Gardinen. Datt schuawt nit su in de Fott.

Bös strackes önker Klärchen

Lockere Spröche vam Günter Hessenbruch gesammelt

Us Herrgott lött genesen, on derr Dokter nömmt die Spesen.
Se wellen et all wi’eten, on wenn se et wi’eten, dann send se bedri’eten.
Bi de Lahmen lernt man hinken, bi den Süppern lernt man drenken.
Dat is guod so, do motts du dir ki’en gries Hoar wahßen looten.
En guode Frau es en guoden Schmear am Wagen.
Kehr vörr diener Düören, do es Dreck genuog.
Watt dat Uog nit sütt, dat bedrüft et Hatte nit
Uoat emm unglöcklichen Aasch, kömmt och kian fruöhlecher Fuurz
Es derr Juni tämmlech warm, gött et Freud förr Riek on arm
Gott göff allen, die mech kennen tienmohl mie äs sie mir gönnen.
Dat Bruot es dür, de Tiet es dol, gootloof de Kappestonn es voll.
Wo de Katte löppt vörr derr Muus, do duogt et nit em Huus.
 Li’ewer en Mösche en derr Hangk, äs en Duuf op dämm Dake.
Wat sall merr met derr guoldenen Schöttel wenn drennen nix te eten is.
Wo nix bennen es, do kömmt och nix erut.
Wenn alle Lütt riek wüören, on alle Lütt gliek wüören, on alle wüören am Desch eten on sengen – wecker sall dann dat Eten brengen.
Drenk dech satt on eet dech deck, on lott de Fenger van derr Poletek.
Wenn Kuohdriete Botter wöär, dann köün merr se deck schmeären.
Nu schrei’i nit so, de Nohbern send nöüschiereg, Send vir gar nit, send vir gar nit
Die henger denn Gedinen stonnt on spinsten, dat send de schlemmsten Minschen
On en derr grüößten Nuot schmackt de Wuosch och ohne Bruot
Besser der’imol geblosen, äs i’enmol de Muul verbrangkt

Bös strackes önker Klärchen

Klärchens Schängerei No. 7

Wiar enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Ett gütt doch föll in Remschedd.

Knallkopp = Knallkopf
Schloopüll = allgemeines Schimpfwort
Schmaitlappen = dünner Mensch
Loftekus = Luftikuss
Fazüner = origineller Mensch
Nackaasch = Nachtarsch
Lüüsebrink = jemand der verliert
Ondout = den Schalk im Nacken
Schlodderkopp = verlodderter Mensch
Dollhäuer = verrückter Mensch
Bangaasch = Gruppe von Personen
Gaulecker = jemand nach dem Mund reden
Pöätaasch = allgemeines Schimpfwort
Krooskopp = kurmeliger Mensch
Souhongk = Sauhund
Härengsbendeger = jemand der gern angelt
Schlabberschnute = loses Mundwerk
Schoopskoop = dummer Mensch
Ferkesdriewer = jemand der gern andere für sich arbeiten lässt
Blöüel = allgemeines Schimpfwort
Drömmelaasch = jemand der sich Zeit lässt
Rotzjong = Rotzjunge
Kappeskopp = allgemeines Schimpfwort
Früüshippe = frierender Mensch
Jomerlappen = Jammerlappen
Lüögenbalg = Lügner
Schängschnute = jemand der nur schimpft
Trampeldier = versteht sich von selbst
Dööskopp = passt nicht auf
Pimmock = Dauerdoof
Schmeärlappen = schmieriger Mensch
Lulamm = einfältiger Mensch
Lodderwief = verloddertes Weib
Fuulbalg = fauler Mensch
Schlabberjux = allgemeines Schimpfwort
Prümer = eingeschnappter Mensch
Jöfferken = Jungfer
falschen Hielegen = falscher Heiliger
Drügschliepen = unlustiger Mensch
Ferkeskopp = unsauberer Mensch
Pechelbruoder = Trinker

Bös strackes önker Klärchen

Klärchens Schängerei No. 6

Wiar enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Ett gütt doch föll in Remschedd.

Penndrieter = verschlafener Mensch
Üllekopp = jemand der durcheinander redet
Stiesel = umständlicher Mensch
Quacksalwer = Quacksalber
Krukestoppen = Nachzügler
Maukopp = muffiges Gesicht machen
Rabaddenträmpler = jemand mit großer Schuhgröße
Peias = allgemeines Schimpfwort
Hanswuosch = Hanswurst
Opschnieder = Angeber
Hornickel =allgemeines Schimpfwort
Fennekus = weiss ich nicht
Wibbelsteät = unruhiger Mensch
Bombastus Schwulstophilos = jemand der geschwollen daherredet
Dreckschwalf = Dreckiger Mensch
Rabauenkopp = Ärger machen
Schloopmötsche = Schlafmütze
Prohlhans = Prahler
Herrgottsküken = jemand mit Gottvertrauen
scheel Habekuk = allgemeines Schimpfwort
Dröckeberger = Drückeberger
Hüüldopp = Heulsuse
Bedelsack = jemand der bettelt
Spagitzenmeeker = Spassmacher
Naitsschwärmer = Nachtschwärmer
Stotterboxe = jemand der stottert
Breidöppen = langsamer Mensch
Aaschlook = Arschloch
Duseldier = Dusseltier
Schmeärtäsche = schmieriger Mensch
Knorrbalg = allgemeines Schimpfwort
Prattkopp = eingeschnappter Mensch
Schorrbaas = jemand der gern handelt
Döllmes = doller Mensch
Baselmanes = Arschkriecher
Sabbelschnute = Schwätzer
Schmalächler = allgemeines Schimpfwort
Ürkraat = lässt sich immer eine Ausrede einfallen
Muffkopp = Muffiger Mensch
Batschmuul = Mobber
deker Müter = dicker Mensch
fuul bleng Hesse = fauler blinder Hesse
Aandreger = jemand der petzt

Bös strackes önker Klärchen
 

Klärchens Schängerei No. 5

Wiar enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Ett gütt doch föll in Remschedd.

Tönnes = Dösiger Mensch
Steätape = allgemeines Schimpfwort
Hackentreder = jemand der hinterrücks ist
Knuser = Geizhals
Dröppelkann = langsam, dröppelig
Stippel = stippeliger Mensch
weil Hummelte = sehr aufgedrehte Person
Fuul Gockel = fauler Mensch
Pingel = pingeliger Mensch
Filuu = ausgebuffter Kerl
Schlärfken = allgemeines Schimpfwort
Leerbeck = allgemeines Schimpfwort
Fratz = fratziger Mensch/Kind
Schraatelmüöhn = jemand der laut krakehlt
Rouhnöüsel = grobschlächtig
Schwiemelant = er lügt ständig
Quaselstreppe = Quasselstrippe
Morkser = Murkser
Knötterkopp = Meckerer
Schlampampe = schlampiger Mensch
Dawerpruum = allgemeines Schimpfwort
Höttenkröser = erklärt sich von selbst
Kanalje = Drecksack
Bröllhals = aufbrausender Mensch
fieser Atta = fieser Mensch
Figelant = Angeber
Fisematentenmeeker = Jemand der viel Unsinn anstellt
Schnorrant = Schnorrer
Gierach = gieriger Mensch
Bubblebubb = Schwätzer
Gibbeltante = albernes Frauenzimmer
Morrkopp = mucksiger Mensch
Knorrbüddel = ständig beleidigt
Quaatschboxe = quarkiges Kind
Ürkuuz = allgemeines Schimpfwort
Dagschlöper = Tagträumer
Bettpesser = Bettpinkler, Angsthase
Preckeler = immer was zu ändern
Apenditz = Affe
Schabbelönter = allgemeines Schimpfwort
Ruppeköster = Allesfresser
Hongsfott = Drecksack

Bös strackes önker Klärchen

Klärchens Schängerei No. 4

Enn denn neksten Weeken gütt ett hier enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Viärde Kiar, völl Plaisier.

Drommaasch = Träumer
Krott = fieser Möppel
Hans emmervoll = Trinker
Grüönschnabel = Grünschnabel
Zackermenter = Sakrament und Zugenäht
Witzknüösel = Witzbold
Klowen = umständlicher Mensch
Mottchen = Flotte Biene
Weesterkoop = unruhiger Mensch
Vollahü = allgemeines Schimpfwort
Z’eimperliß = Zimperliese
Zergättsape = Affe
Fulax = Fauler
doll Kemelte = Verrückte
Luusneckel = Lausbub
Freetbalg = Fresser
Drietfott = A-Loch
Schlengel = Schlingel
Pengßuohs = Pfingstochse
Strotenblag = Straßenkind
Kuuz = allgemeines Schimpfwort
Klöngelskopp = klüngeliger Mensch
Döüwel = Teufel
Zocks = Gesocks
doll Dier = verrücktes Frauenzimmer
Kräntekacker = Korinthenkacker
lang Lulatsch = langer Mensch
Muckbold = mucksiger Mensch
Aaschkrüper = Arschkriecher
Zapperlüöter = allgemeines Schimpfwort
Hanebüöker = Hahnebüchen
Löäres = hinterlistiger Mensch
Quängel = Quängeliges Kind
Kröser = steht für sich selbst
Pottkieker = kleinkariert
Bedrieger = Betrüger
Prattmuul = Prattmaul
Schlappmanes = Schläfer
Spetzbuof = Spitzbub
Lömmel = Lümmel
Störrax = störendes Kind

Bös strackes, önker Klärchen

Klärchens Schängerei No. 3

Hier gütt ett wier enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Dredde Kiar, völl Plaisier.

Blötschkopp = doofer Mensch
Bölles = dicker aufgeblasener Mensch
Knötterbalg = schimpfender Mensch
Quääsken = zickige Frau
Muckser = beleidigt
Quark = kleines Kind
Sou-dier = Schwein weiblich
Nassauer = jemand, der sich gerne was ausgeben lässt
Tölpes = ungelenker Mensch
Wippopp = der ständig wibbelt
scheel Minken = Frau die eine Brille braucht aber nicht aufsetzt (aus Eitelkeit)
bongk Pooschei = farbenfrohe, aber nicht abgestimmte Bekleidung
Dommschnute = jemand der dumme Kommentare gibt
Zöbbel = allgemeines Schimpfwort für Jemand
Fuselsnas = jemand der gerne mal einen trinkt
Höppschenken = jemand der sich den Fuss verletzt hat
Halfgarer = Halbgarer (nicht Fisch nicht Fleisch)
Fuul Dreckes = fauler Mensch
Ketelläpper = dicker Mensch
Fazuun = eigenartiger Mensch
verdammden Donnerkiel = kennt doch jeder
Stiefgedrieten = steifer ungelenker Mensch
Kongelskopp = jemand der gern handelt
Prummelkeste = hat das letzte Wort
Quättsack = meckert über alles
Rotzlöpel = freches Kind
Müödmann = ständig müder Mensch
Rengkvieh = streitsüchtig
Demelskopp = dämliche Kommentare abgeben
Pöätsack = Fieser Mensch
Muffpott = muffiger Mensch
Schmeärpull = schmieriger ungepflegter Mensch
Schnodderkuuz = läuft ständig die Nase
Troonsfonzel = langsam bedächtig
Struwwelpitter = hat den Friseur nötig
schleiten Trabanten = schlechter Mensch
Schubbejack = Betrüger
Sou-Neckel = Drecksack
Dreimolkluoker = er weiss immer alles besser
Dööspaddel = dösiger Mensch
Zauslepel = eigentlich Sossenlöffel, allgemeines Schimpfwort
Ömstangkskremer = umständlicher Mensch
Fieser Möbbel = fieser Mensch

Bös strackes önker Klärche

Klärchens Schängerei No. 2

Enn denn neksten Weeken gütt ett hier enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Völl Plaisier.

Galgenvuogel = Galgenvogel
Pierlengk = einfältiger Mensch
Kallbacke = Schwätzer
scheel Hongk = schielender Hund
Dreckpull = dreckiger Mensch
Kaarenbenger = Scherze machen auf Kosten anderer
Gitzkragen = Geizkragen
Jomersack = Jammerer
Quättbalg = immer was zu jammern
Wiesnas = weiss alles besser
verdammder Keäl = verdammter Kerl
Strolch = datt kennt jeder
Schlappmensch = lässt sich hängen
Kroosaasch = haut einen in die Pfanne
Kräupull = kenn ech nech
Hoanohße = Hornochse
Hannes = kennt jeder
Drüöfleit = trübes Licht
Steänekieker = Träumer
Pippmieskel = immer was meckern
Brellenschlang = Brillenschlange
Wüterech = wütender Mensch
Schrappjee = schrappiger Mensch
Ullefaatsküken = lustige Frau
Wengkbüdel = jemand der jeden grüßt
Fennekieker = der immer zurück schaut
Iefaileg Blag = einfältiges Kind
Stockfesch = arroganter Mensch
Drietlepel = fieser Mensch
Demelack = dämlicher Mensch
Breimuul = jemand der ständig dummes Zeug redet
Apekopp = Affenkopf
Labberdan = der viel redet
Duckmüser = Angsthase
Schnodderkopp = frech daher reden
Lompenhongk = Lumpenhund
Brommbär = launiger Mensch
Bangboxe = ängstlicher Mensch
Döppen = er hat eine Witz gemacht
Siewerlappen = labert viel
Wäschwief = schwätzt viel
Dollmann = doller Mensch

Bös strackes önker Klärchen

Klärchens Schängerei No.1

Enn denn neksten Weeken gütt ett hier enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Völl Plaisier.

Flatschmuul = jemand der eine Schnute zieht
Knaskopp = immer Ärger machen
Aan-gewer = Angeber
Halonk = Halunke
Futelboxe = kian Ahnung evver ess nett
Duogenix = Taugenichts
Oos = Aas
Gröner = Grüner
Lüögenpitter = Lügner
Kröser = jemand der gerne knöstert
verfrorene Mösch = Verfrorener Spatz
Flabes = lustiger Mensch
Pröttelkopp = Meckerer
Schliekefänger = gewitzter Mensch
Isegremm = böser Mensch
Schlonz = unordentlicher Mensch
Wäschlappen = Waschlappen
Rotznas = verschnupfte Nase, rotziger Mensch
Kratzbüöschte = frecher Mensch
Fiestebüdel = kleinkariert
Schnüösel = Schnösel
Domm Kuoh = Dumme Kuh
Drietaasch = Bange
Knörwel = Durcheinander
Lomp = Lump
Ipekrätzer = dreckiger Mensch
Gruotschnute = Großschnauze
Muckeprümeer = beleidigter Mensch
Lappes = Weichei
Suppstömmel = Trinker
Troonslöüte = Tranfunzel

Bös strackes önker Klärchen

Nu ess ett bauld wiar Pooschen

De Eier hängen an mieaner Forsiezie im Vüorgaarden. Ett Weeder ess och nu wiar better unn ett Joar giat füaraan. De Kaal und ech hand letztes Weekenend enn Tuur end Oberbergesche jemakt. Bie emm Gang in de Botanik hand wiar och en ganze Heerde Schööpe gesenn. Wie man datt so kengkt, hand de Schööpker alle en bungkten Punkt opp demm Krütz.

Ech sach dann zum Kaal, sach enns, wieast du warömm die Schööpe en bungkten Punkt opp demm Krütz hangkt. Joo, sait he, die sind gestempelt. Wie gestempelt, sait ech zu emm.

Da hätt he miar datt molls erklärt. Die Schoops-Böcke kreegen enn Stempelkissen umjeschnallt. Unn wenn see dann de Schööpker besprengen, giat ett en netten Stempel opp ett Krütz, datt hett, he ess mett dem Wiat feerdech.

Joo, sait ech zum Kaal jetzt wellst du mech aber för domm verschlieaten. Datt hann ech joo noch nitt jehüart. Sonn dumm Tüch jekallt. Nee sait de Kaal, datt ess su, datt hitt „Bocksprunggeschirr“ unn gütt ett emm Enternett unn biam Schoops-Fachhandel, ewer nitt bi Dokter Uhse.  Ech hann dann mian Hendy ruut jehollt unn muat dann togeven, datt he uatnahmswias recht haar. Datt jütt ett tatsächlech. Ech hatt mech uutjeschött för lachen.

Schad, datt ett datt nech för Menschen gütt, datt hätt datt Kalinken van newenaan doch bestemmt enn janzen Puckel odder enn Buck völl bungkter Punkten wenn am Weekenend sinn Kearl von de Baustelle retuur kömmt.

Joo, wenn de Hormone kreisen, giat de Verstangk op Reisen. Datt ess emm Frühjoar nu ens su.

Nu jett angersch De Kaal hätt jetzt och en Hendy. Vörige Weeke riep he mech teheme an. He woar grad emm Aldi, opp ech wat nüedech han. Joo sait ech, allerhang, dann bruuk ech nit hütt ovend ienkoopen te gonn. Ech mach enn Zeedel und schick dir denn op datt Wattsapp enn Bild. Ech hann öwerleit watt ech dann am Weekenend maken sual. Enn Muarenschloot woar secher lecker.

Datt Herta van newenaan sait datt Rezept van emm woar lecker. Ech schriev ungen opp dem Zeedel datt opp (Herta’s Möhrensalat), datt ech ett nech vergeten där.  Oven dröwer dann so ieneges angersch watt ech bruuk tem kooken. Ech mach en Foto unn schekk ett emm opp sian Hendy.

Wie de Kaal dann nohieme kümmt pack ech de Tesche uut. Alles hätt he gekregen watt ech opp dem Zeedel har, unn dann hätt he noch enn Pott färdächen Muarenschloot gekoopt. Watt häs he dann doo gekoopt sait ech zu emm. Wiesu sait he, datt häs du doch oppgeschriewen. Ech bin duur denn janzen Aldi geloopen un hann Herta’s Möhrensalat gesöökt. Ech hann sugar de Verkööper biam Aldi gefrocht, hand see Herta’s Möhrensalat. Die hand mir dann denn doo in de Hand gedrökkt.

Ha nee, da hätt de Kaal doch tatsächlich mian Rezept iengekoopt. Du Dötschkopp, datt wual ech doch kooken. Ewer ech kann emm joo nitt rechteg böse sinn, ech bin ett ja selwst schuld. Ett stang joo opp dem Zeedel. Unn datt sual de Kaal ja och ienkoopen.

Nu gött ett Muarenschloot unn neckste Weeke Muarenzoppe. Dann küanen wiar och gut kieken bie demm Muarenverbrook.

Bös strackes

önker Klärchen

De Kater Prinz

Do wonnte fröüher em Limpe opp demm Johannesberg, dä  Webersch, Wau. Sinne Frouw  ongerheil en kleinen Schmeerwinkel on de Wau kroste son bessken em Hushalt römm. Emm sinn Stolz woar en statzer Kater, met demm seck dä Wau denn ganzen leiwen langen Dag am meesten beschäftigten. Prinz hette dä Kater, on met de Tied hatte em dä Wau so allerhang kleine Konststöckkes bie gebrait.

Ienen Dags los Wau en de Zeitong, dat man denn Katten met Gedold dat Kallen biebrengen könn. Als hei seck owends met sinner Frouw doröwer ongerheil, meinte die, „du Dommkopp, dat ess doch bloß enn Aprilschäärz. Sowat gött ett doch nech. Kick doch ens op dat Datum der Zeitong, da steht doch dä ieschte April. Katten küänen nech kallen, datt sölltest du doch weeten.

Wau leet seck van sinner Frouw öwer nech belehren on antwoetete „du häss jo keine Ahnong. Wie eß et dann beispielsweise met demm Papagei?

Wenn mann seck met demm beschäftigt, kann man em met de Tied dat Kallen biebrengen. Dat sölltest du doch ock weeten. Op jeden Fall wird eck et met onserem Prinz ens verseuken. Vielleicht stemmt dat doch, wat en de Zeitong steht. Et send doch nech alles Aprilschäärze, watt am ierschten April en de Zeitong stond.

Sinne Frau schöttelte met demm Kopp on lächelte. Wat sie dachte, sachte sie nech.

Am angern Dag feng dä Wau onverdrossen met demm Unterricht ahn. Äwer schon bahl merkte hei, datt et gar nech so ieanfach wor, denn Prinz zeigte wennig Verständnis. Die em biegebrachten kleinen Konstöckke mackte Prinz op Kommando, äwer vom Kallen woll hei scheinbar necks weeten.

Dä Wau soet oft stondenlang vör sinnem Prinz on emmer on emmer wiar hörte man: Nun sag mal schön Prinz – Prinz – Prinz.

Äwer Prinz störte seck nech drahn on potzte seck gelangweilt. Dat geng nu schon dagelang so, on dä Kater Prinz woll on well et nech begrieapen. Su allmählich verlor dä Wau nu die Gedold on eenes Dags platzdem em dä Kragen on wütend reip hei: „Verdammt nohmol seeß du jetz ens endlich Prinz – Entweder du kalls jetz endlich oder du kanns meck ens em Hengerschem …...Do schnurrte dä Kater Prinz: „Miau…

Ett ess biss hütt noch nit eruet, opp dä Prinz nu endlich sianen Namen kallen kann odder nech. Deswegen lieawe Lütt passt opp watt am iearschten April in de Zeitong stieart un glüövt nech alles.

Wie nennt man datt hütt, Fake-Nius odder su, wall

Bös strackes önker Klärchen