Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Nu ess ett bauld wiar Pooschen

De Eier hängen an mieaner Forsiezie im Vüorgaarden. Ett Weeder ess och nu wiar better unn ett Joar giat füaraan. De Kaal und ech hand letztes Weekenend enn Tuur end Oberbergesche jemakt. Bie emm Gang in de Botanik hand wiar och en ganze Heerde Schööpe gesenn. Wie man datt so kengkt, hand de Schööpker alle en bungkten Punkt opp demm Krütz.

Ech sach dann zum Kaal, sach enns, wieast du warömm die Schööpe en bungkten Punkt opp demm Krütz hangkt. Joo, sait he, die sind gestempelt. Wie gestempelt, sait ech zu emm.

Da hätt he miar datt molls erklärt. Die Schoops-Böcke kreegen enn Stempelkissen umjeschnallt. Unn wenn see dann de Schööpker besprengen, giat ett en netten Stempel opp ett Krütz, datt hett, he ess mett dem Wiat feerdech.

Joo, sait ech zum Kaal jetzt wellst du mech aber för domm verschlieaten. Datt hann ech joo noch nitt jehüart. Sonn dumm Tüch jekallt. Nee sait de Kaal, datt ess su, datt hitt „Bocksprunggeschirr“ unn gütt ett emm Enternett unn biam Schoops-Fachhandel, ewer nitt bi Dokter Uhse.  Ech hann dann mian Hendy ruut jehollt unn muat dann togeven, datt he uatnahmswias recht haar. Datt jütt ett tatsächlech. Ech hatt mech uutjeschött för lachen.

Schad, datt ett datt nech för Menschen gütt, datt hätt datt Kalinken van newenaan doch bestemmt enn janzen Puckel odder enn Buck völl bungkter Punkten wenn am Weekenend sinn Kearl von de Baustelle retuur kömmt.

Joo, wenn de Hormone kreisen, giat de Verstangk op Reisen. Datt ess emm Frühjoar nu ens su.

Nu jett angersch De Kaal hätt jetzt och en Hendy. Vörige Weeke riep he mech teheme an. He woar grad emm Aldi, opp ech wat nüedech han. Joo sait ech, allerhang, dann bruuk ech nit hütt ovend ienkoopen te gonn. Ech mach enn Zeedel und schick dir denn op datt Wattsapp enn Bild. Ech hann öwerleit watt ech dann am Weekenend maken sual. Enn Muarenschloot woar secher lecker.

Datt Herta van newenaan sait datt Rezept van emm woar lecker. Ech schriev ungen opp dem Zeedel datt opp (Herta’s Möhrensalat), datt ech ett nech vergeten där.  Oven dröwer dann so ieneges angersch watt ech bruuk tem kooken. Ech mach en Foto unn schekk ett emm opp sian Hendy.

Wie de Kaal dann nohieme kümmt pack ech de Tesche uut. Alles hätt he gekregen watt ech opp dem Zeedel har, unn dann hätt he noch enn Pott färdächen Muarenschloot gekoopt. Watt häs he dann doo gekoopt sait ech zu emm. Wiesu sait he, datt häs du doch oppgeschriewen. Ech bin duur denn janzen Aldi geloopen un hann Herta’s Möhrensalat gesöökt. Ech hann sugar de Verkööper biam Aldi gefrocht, hand see Herta’s Möhrensalat. Die hand mir dann denn doo in de Hand gedrökkt.

Ha nee, da hätt de Kaal doch tatsächlich mian Rezept iengekoopt. Du Dötschkopp, datt wual ech doch kooken. Ewer ech kann emm joo nitt rechteg böse sinn, ech bin ett ja selwst schuld. Ett stang joo opp dem Zeedel. Unn datt sual de Kaal ja och ienkoopen.

Nu gött ett Muarenschloot unn neckste Weeke Muarenzoppe. Dann küanen wiar och gut kieken bie demm Muarenverbrook.

Bös strackes

önker Klärchen

De Kater Prinz

Do wonnte fröüher em Limpe opp demm Johannesberg, dä  Webersch, Wau. Sinne Frouw  ongerheil en kleinen Schmeerwinkel on de Wau kroste son bessken em Hushalt römm. Emm sinn Stolz woar en statzer Kater, met demm seck dä Wau denn ganzen leiwen langen Dag am meesten beschäftigten. Prinz hette dä Kater, on met de Tied hatte em dä Wau so allerhang kleine Konststöckkes bie gebrait.

Ienen Dags los Wau en de Zeitong, dat man denn Katten met Gedold dat Kallen biebrengen könn. Als hei seck owends met sinner Frouw doröwer ongerheil, meinte die, „du Dommkopp, dat ess doch bloß enn Aprilschäärz. Sowat gött ett doch nech. Kick doch ens op dat Datum der Zeitong, da steht doch dä ieschte April. Katten küänen nech kallen, datt sölltest du doch weeten.

Wau leet seck van sinner Frouw öwer nech belehren on antwoetete „du häss jo keine Ahnong. Wie eß et dann beispielsweise met demm Papagei?

Wenn mann seck met demm beschäftigt, kann man em met de Tied dat Kallen biebrengen. Dat sölltest du doch ock weeten. Op jeden Fall wird eck et met onserem Prinz ens verseuken. Vielleicht stemmt dat doch, wat en de Zeitong steht. Et send doch nech alles Aprilschäärze, watt am ierschten April en de Zeitong stond.

Sinne Frau schöttelte met demm Kopp on lächelte. Wat sie dachte, sachte sie nech.

Am angern Dag feng dä Wau onverdrossen met demm Unterricht ahn. Äwer schon bahl merkte hei, datt et gar nech so ieanfach wor, denn Prinz zeigte wennig Verständnis. Die em biegebrachten kleinen Konstöckke mackte Prinz op Kommando, äwer vom Kallen woll hei scheinbar necks weeten.

Dä Wau soet oft stondenlang vör sinnem Prinz on emmer on emmer wiar hörte man: Nun sag mal schön Prinz – Prinz – Prinz.

Äwer Prinz störte seck nech drahn on potzte seck gelangweilt. Dat geng nu schon dagelang so, on dä Kater Prinz woll on well et nech begrieapen. Su allmählich verlor dä Wau nu die Gedold on eenes Dags platzdem em dä Kragen on wütend reip hei: „Verdammt nohmol seeß du jetz ens endlich Prinz – Entweder du kalls jetz endlich oder du kanns meck ens em Hengerschem …...Do schnurrte dä Kater Prinz: „Miau…

Ett ess biss hütt noch nit eruet, opp dä Prinz nu endlich sianen Namen kallen kann odder nech. Deswegen lieawe Lütt passt opp watt am iearschten April in de Zeitong stieart un glüövt nech alles.

Wie nennt man datt hütt, Fake-Nius odder su, wall

Bös strackes önker Klärchen

Glöck on Gesongthiet för twentich nüngtien

En Frau set biem Doktere m Wartezemmer. No ehr kuemen noch twei Männer, die sech deite newer sie setten. Do seät de eng för denn angern, komm sett dech en betschen miehr hieröm, dann kann mir sech gett vertällen. die Frau hürt sech dat Gekäll an, on mot stellegen lachen. Et stellt sech nue eruet, datt dä eng ienenachtzeg Johr, on dä anger gett öwer ziewenzeg es.

Datt die sech völl te vertällen hang, kann mir sech guet vüarstellen. Sue gieat ett dann:

Dr. Schmitz left jo uech alt nitt miehr. On vüerege Weeke hand se den Pitter begrawen. Ett Settchen wat met änn en de Schual gegangen es, hant se en et Armenhues gedonn. Dat arm Mensch. Siewen Blagen hät ett gruetgetrokken. Ewwer die noch dervan lewen, wohnen nitt hie. On ett wuel nitt op sienen aulen Dag noch hie uet där Hiemet wech.

Et seat datt set em Armenhues reit guet hant. Die twei wiaten nitt, dat dat nitt mihr Armenhues het. Sie lewen noch in där Vergangenhiat. Sie Wohnen noch en ehrem klieanen Hüsken, wo där Jong gett drahn gebaut hätt. Nee, ent Armenhues brueken se nitt.

Ech sinn fruah, datt ech noch son betschen eröm schlappen kann.

Wie gieht et dir dann? Bie mir wellen de Biean nitt miehr sue reite. On dann han ech et uech op där Lout. Dann schwieagen se en Uegenbleck on hangen ehren Gedanken noh. Dä Ienenachtzegjörege tüet en Notizbuek uet där Täschen. He bladert get dren, dann hät he gefongen, wat he söckt. Vürsechteg nömmt he mett spetzen Fengern en vierbleadreg Klieblatt eruet on gött et nienem Nober met denn Woaden: Göf datt diener Frau. Ett sall öngk Glöck brengen emm nöüen Johr.

Öwer diese nette Geste, har ech lange nohdenken müaten. En Ieanenachtzegjöriger, dä doch bestemmt em Lewen genog metgemakt hätt. Twei verlorene Krege, Arbetslosegkieat, on schmeitrege Tieden, datt alles hätt änn nett onger gekregen. He denkt en seinem huehen Auler noch dran, angern en Freude te maken änn Glöck te wönschen, Gesongthiet för datt nieue Joar.

Artikel vollständig lesen

En Dierfröngk opp Eäkesen

Ett Betta koem morgens wie son weildgewordenen Kehrstüwer en de Arbet. Et fegden hen on her on woar ganz opgeregt. Endlech koem et met dr Sproke eruet. Ett Betta wönnt ongen op Eäkesen. Sie hand do son nett klian Hüsken mem Garen darhenger. Dat reinste Paradies. Blagen hand se kian. Dofür hand se Dier ewwer allebeds gärn.

Im Herwst haren se dem Betta en kleng Katte gebrait. Dat arm Dier woar su uutgeschmeit, dat et en paarmol en ganz Tellerken Wiskas fretend. Dann leit et sech en de Hötte on blief nett liegen. Zwar versucht datt Betta die Katte vör de Düar te setten, ewwer dat Dier liat sech nett awschuwen. Also bliev ett do.

Emm Wohnzemmer kriach ett en Körfken newen die Chousch gesatt, on wenn där. Fritz van der Arbet hiemkoem, loeg de Katte bi ämm om Schuet. Do bliev se liegen, bis se int Bett gongen. Wenn där Fritz owens en paar Fleschken Bier höllt, dann giat de Katte mit.

Nüolech braiten se dem Betta noch ne Katte. Die woar ewwer guat em Fuer on mar kuen sehn, datt se en guet Kosthues hat. So gong es ahn datt Kattentellerken, leckden en betschen dordorch on leit sech dann ent Körfken. Ett Betta wual ewwer kian twei Katten on brait se eruet. Ett duarden kian paar Menüten, so stong se alt wiar an der Düaren. Ongen em Keller es en Kattenlook, on dat hat die Katte schier gefongen. Also goef et nix mem Eruetschmieten. Nu har ett Betta twei Katten. Die kleng Gries on den decken ruoten Müter. Ett woar son rechtegen Düawel, on op denn Nomen hüart he och.

Watt sual dat kleng Griesken uech gen maken. He woar der Heer em Hueße on ett Betta dait: Twei Katten brueken jo miehr Mües äs eng. Also woar et beschloetene Sake, dat dä ruode Düawel uech do blief.

Artikel vollständig lesen

En decken Nierenstien

Ett Grete ming Frünndinn woar fröher Hebammenschwester en em grueten Krankenhues im Lempe. Ett hätt nit blos Blagen gekregen, ett kann uech met den Patzienten guet ömgon. Et es ganz ienfach för denn Schwesternberuep geboren. Domols hätt ett trotz siener Jugend alt sing Erfahrengker gemakt. Äm kuen nömes enn X för en U füoarmaken. On trotzdem wöar ett baul rengefallen.

Ett stong en der Aufnahme, es ett Kalldüasken schellden. Ganz opgeregt stault sech ömes äs Doktor Suwiesu füar. He seet, he har en Patzigenting, die en schwor Nierenkolick hätt on ett van Ping nitt miehr uthaulen küen. Sie maüten alles föar en Opertzigun füarberieden, he küam sufot.

Ett Grete wuel grad nom Dokter anruepen, do stong dä Wagen alt föar der Düeren. Die Frau kröümden sech van Ping. Alle drei Menüeten. Töschendorch schangt se wie en Möschenmänneken.

Ett Grete riep dä Hebamme. Die koem, schlueg iahren siedenen Morgenrock uterien, befühlt iehren Buck und liep sue schier se küan, mett iehr en denn Kriaßsaal. Ett Grete lieat sech en där Tied van dem Dokter de Personalien gewen. Ett muass jo en Karteikarte anlegen.

Bie demm ganzen Hen on Her stault sech dann erut, dat he een Dokter in Chemie woar. Ett Grete scheckden änn hiem on seet, he süel späder noch es anruepen. Dann gong ett en den Krieaßsaal.

Artikel vollständig lesen

Fesch on Earpelschlot

Där Kaal und där Jupp hadden hongertfaufonttwentig Euro em Lotto gewonnen. Dat woar wat, sonen Huopen Geld op eenmol. Noh langem Kopp terbreken komen sie öwereen, am Weekenend noh Hamburg tu fahren, öm do ens sonnen netten Bummel öwer de Reeperbahn zu maken. Do soll et doch allerhangk Klammauk gewen.

Am Samstagmorgen kroosten se sech doröm bietieden ut dä Falle on jockelten met em Kaals Ottomobil noh Hamburg. Grad so reit tum Meddacheeten komen sie an. Et duerden ook gar nit lang, bös sie seck noh de Reeperbahn döarchgefrocht hadden. Äwer am hellen Meddach woar do noch nit völl loss.

Evver se hand en gruoten Kohldamp, denn dat ielige Fröhstöck am Morgen woar wat knapp uutgefallen.  Do wenkten als son nett Lokal. „Fischrestaurant“ stong op dö groaten Glasschief newen dem Eingang.

Nu jo, wo sie nu glöcklech en där groaten Seestadt Hamburg woaren, gehöarten sech dat jo ook, dat sie sech en ordentleche Porzion Fesch eeten dären. Se stiewelten rinn, platzten sech an nem leeren Desch enne Fensterecke on bestellten sech en Glas Bier on för jeden en Fischkotelett met Earpelschlot. „Ewwer nit sonne mikrige Porzion, wiar hand Schmeit“ reep dä Kaal demm Kellner hingerher. 

Ett duerten gar nit lang, do hadden sie ook twei Teller voll, füar seck stonn, do woar alles dropp. En dick Stöck knusprig gebrodenen Fesch on donewen en ganzen Berg Earpelschlot. „Guten Appetit“ wönschten dä Kellner, un stollt enn nett Fleschken dobbie.

Die twei fengen an, rin tuhauen, on et schmackten, datt sie sech ömmer wear dän Baat dobbie leckten.

Artikel vollständig lesen

Mianen schwatten Kaal

Biem Kaal, mianen Mann, sind de Hoor och alt en betschen dönner geworen. Ewwer Krues un donkel send se emmer noch, wenn och alt en paar griese Striepen dortüscher sind. Och sein Geseite es immer noch sue fresch on ruet, wie et allzelewen wor. Emm Suomer es he bruen wie en Neger, denn he es emmer em Gaaren odder ungerwechs. Et goov kiean Doorf hie röm on töm, wat de Kaal nit ongern Bienern gehatt hätt. He es en rechtegen Wangergesellen.

En paarmoll em Joar organisiet he en Busfahrt för aule Lütt. Dann fahren se iereswo ent Grüen, woe och äulere Lütt nett flanieren küanen, ohne schier müed te weren. Emmer hät he vüorher och enn paar Lokale uetgesouet, wo se Meddacheeten odder Koffeeddrenken küanen. He verhangelt mett denn Wiatslüeden, öm en gueden Prieas för alles te kregen. He mot jo och an die denken, die nit son guete Rente kregen. Opp den Kaal küanen se sech emmer verloten.

Ett woar kott nom twedden Weltkrieg, doo woar de Kaal noch enn jongen Mann, do woar enn armsielege un schäbege Tied. Alles loch in Trömmern. Et muess wiar oppgebout wären. Dat soch och de Kaal inn. Wenn he och en netten Beruep gelieart har, nu muess miar sehn, datt se allbenien wiar en Daak öwer den Kopp kregen on Arbet. He brokten jo bloss för sech alleng te sorgen, ett Klärchen woar jo noch net emm Spell. Ewwer die angeren, die en Famileg on Blagen haren, för die woar et schlemmer. He soeg doch dat bald jieden Dag.

Artikel vollständig lesen

Tipps vam Klärchen

 • Bim Tapietenlösen hölpen ein paar Dröppel Spüölmittel in wärmen Water gliekso wie gekoopter Tapietenlöser.
 • Verklebte Hoarbürschten sualst te in Sieapenluage ianwieaken. Donoh looten se sech leite mett derr Naalsbüarschte söüberen.
 • Koffemott mett Filtertüten küönen se sammeln un in ieanen openen Pott drüagen. He diant als Torfersatt.
 • Bluomenkuohlströnke mott man nich wechwerfen. Liewer kliean schnieaden und mettkoaken. Ihr Geschmack iss wie Kolleraff.
 • Benutzter Penselrianiger nech wechwerfen. Wenn sech de Farbreste awsetten kann man enn umschötten.
 • Wenn man Stoffe färwt, färwt man ian Roll Nehgarn mett, damett man speter watt tem nehen, Flecken und süamen hätt.
 • Wenn man de Spaghetti vor dem Awtropfen mett kokendem Water übergiat, klewen sech später nech annanger.
 • De Bluomenzwiebel sual man em Herfst uutgrawen und im kühlen Keller in nem ollen Earpelsnetz hängend öwerwingtern looten.
 • Marmelad uut Beeren wiard lecker, wenn man gekookte Äppelstücke unger datt Oabst mescht.
 • Frische Ruotwianflecken opp dem Kanapee bekämpft man am besten mett Sault und donoh mett Polsterrianiger.
 • Oppklewer rückt man mett dem Föhn tolieaw. Klewerrest küönen donoh mett Spiritus entfernt wiaren.
 • Legen se gepelltes Oabst för Appel odder Biarenkompott in kaules Essech oder Zitruanenwater. So wüard ett nitt bruan.
 • Sperrhuoltplatten kann man ohne splittern zersäejen, wenn man de Schnittstelle zufüar mett Klewebangk öwerklewt.
 • Will man Pilzbefall bie Kräutern vermiaden, mutt man se so giaten, datt se am Ovend wiar drüch sind.
 • Es im Herfst Luab in den Gaarendiek jefallen, mott man ett schier ruuthollen, da ett sonst im Water fualt.
 • Silwerfesche im Bad küanen se mett oppjeschnettene Vanillestang verdriewen.
 • Wenn man Koolraff im Ganzen kookt und dann hengerher erst klianschnitt, bliewt sian Aroma besser erhaulen.
 • Neel looten sech besser in Stiane ianschloogen, wenn se füarher in Olich getunkt wüaren.
 • Brengt datt Herfstlaub unger de Bösche und Büam odder Hecken. So gütt en guaden Boden und de Igel hand och watt dovan emm Wengter.

Bös strackes, önker Klärchen

De Üöhm Otto van Wellrengrade

Ech vertell önk en Dönneken van ming Muoader, die kuom vam Radevörmwaul ut Wellrengrade, datt ess no der dretten Uelfe, wo hütt dä Segelfluchhafen ess.

Do joof ett enn paar Buren un en Gasthoff odder Wiertschepp „Zur Leye“. Ieagentümer unn Wiert woar de Otto Siebel mit singer ganzen Familich unn de Otto woar watt nieuschierig. 

Wie ming Muader noch jong un knakkig wuor, sind se mett en Hang voll jonge Lütt ett Sooterschdag Ovens emmer uutjegangen. Datt begann üblicherwieas emmer bim Üöhm Otto in de Wiatschapp oder se sind nom Landhus Filde gegangen. Filde iss en ordentlechen Trampel wiat wech, unn wenn man ieanen opp har, woar de Wäg dubbelt su lang. Oppassen muas man opp dem langen Wäg, datt man nech in de Gräute, in de Brenneteln odder in de Bromelten fial. Man zooch flotten Schrettes füöraahn, man har joo Duoascht.

Do mett de Bagaasch all tesamen bliev wuoren bekanngkte Lieder gesongen. Wie „Das Wandern iss des Müllers Lust“ , „Horch was kommt von draussen rein“,„Ein Männlein steht im Walde“ odder „Rosamunde“. Dobbie hand se enn ordentlechen Bohei un Radau jemakkt.

Ieanen Sooterschdag woaren se wedder no Filder ungerwechs. Medden in de Nait kuoam dä ganze Bagaasch laut singend uut dem Bosch van Filde no Wellrengrade retuur. De Üöhm Otto woar schon emm Bedde met sing Matta. Doo hüard he se hiam kuomen unn da de Üöhm Otto fürchterlech nieuschierig woar, ess he utt demm Bedde jesprongen unn mitt ieanen Satz am Fenster. Datt Schloppzemmer woar öwer de Wiatschapp unngerm  Daake. De Üöhm Otto har ett jo ieleg unn hätt nech dran gedeit, datt ett Matta ett Finster zu gemakt har. Unn so ess he füar laouter Nieuschier mett demm rongen Kappes dur de geschlotene Fensterschiew jegangen. Wie meng Muader am nechsten Dag datt Malöör soch  un denn Üöhm Otto noh dem Grong frogt waröm datt Schloopzemmerfengster enn kriasrong Looke hätt, sachte der Üöhm, do woar vörige Nait enn decke Üll duargeflogen. Die hatt sech vam lauten Sengen su verschreckt, datt se bie emm durch datt Finster gefluoagen sei un wiar ruut.

Seid demm woar de Üöhm Otto nech miar so nieurschierig unn muas direkt kieken, wenn watt opp de Strote am spektakeln woar.  Datt Fenster woar am öwernechsten Dag repariert.

Bös Strackes önker Klärchen

Klärchen’s Geköökße opp Platt (19)

Keärnemelksbrie

Zutaten:

¾ l Melk fetteg mett Rahm
oder gätt Sahne
1-2 Fualbalgs-Earpel (gruote)
Sault
gätt Zucker.

Zubereitung:

Melk oppkooken, de Earpel schäälen un över demm Pott riewen unn in de Melk trekken looten, nitt miar kooken. Mett Saul un gätt Zucker affschmakken.

Tipp: Fian emm Sommerdag, erfrischend.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (20)

Sparzoppe

Zutaten:

1 klianen Olk
etwas Speck
Ferkes-Schmault
aules hattes Bruot in Stücke
Witt- odder Graubruot
etwas Kömmel
Brüah
Sault, Muskat
1 Ei, ian Stück ruote Wuarscht (Zongenwuarscht) odder
enn Hang voll Rosing
.

Zubereitung:

Den Olk wörpeln und mit demm Speck im Schmault glasig dünsten. Klian gewörpeltes Bruat un Kömmel dobie, mitbruoden.
Mit Brüah oppfüllen, guoat kooken looten un guoat verrühren, damet de Zoppe glatt wüard.
Entwedder mit ienem Ei (vürsechteg in die Zoppe gleiten looten) odder mit ruote Wuarscht, odder de süate Variante, mett Rosing servieren.

Tipp: nur aules Bruoat nehmen, nit schemmeleges, passt opp.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (18)

Appelkluuten mett bruoaner Botter

Zutaten:

1 Pong suure Äppel
¾ Pong Mehl
1 Ei
ian Stich Botter
½ Tasse Melk
Sault, Botter, Zucker, Zemt.

Zubereitung:

Äppel schaalen un wörpeln. Uut dem Mehl, Ei un der zerlootenen Bottder, denn Äppeln un der Melk ianen festen Diek maaken. Mit twei Leepeln Kluuten affstechen. In ieanen gruoten Pott Saultwater hitt maken. Kluuten do rinn geven und 15 Minuten trekken looten. Nit kooken.
Met nem Schüümleepel ruuthollen, awtroppen looten un met bruoaner Botter begiaten un mett Zemt un Zucker bestreuen.

Tipp.  Mett Speck anstatt Äppel un enn schönen Schloot iss datt de herzhafte Variante.