Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Englisch ./. Remscheder Platt för Klärchen

Ech han wat ganz nöües oppjedonn. Dat Klärchen li‘ert jetzt englisch in där Volkshochschull.

Dat wual ech schon emmer. Ett ess su völl in englische Wörder, da kömmt ma ja nit mär druten. do stiart ma wie enn Dööskoop unn verstiart nix. Ech han ja nu dat Enternet am Gang, unn da ess ja su völl in Englisch wie Pauer, Welan, Pauerbenk, digitell, Beckapps, Zrienschott. Ech wieas jo nit watt datt all hitt. Domet muss jetzt Schluot sinn.

Aangemeldet han ech mich schier. Un vörige Weeke giat ett dann los. De Schuolmi’estersche legt füar, unn miar (stand the Hairs to the mountains), miar stong de Hoor te Berge.

Ewer mittlerweile (is my English onewallfree) datt Englisch iss einwandfrei. Töschendur denk ech bie miar (what for a juice shop), watt ess datt hier för enn Saftladen, ewer (sponge over), Schwamm dröwer, ech kann och nitt daför wenn (you understand only railway station), ihr nur Bahnhoff verstiart, (nothing for ungood) nix för ungut, ewer (that is me sausage), datt ess miar Wuarscht.

Ech liar emmer wenn ech Tied hann, besongersch morjens för dem Koffedrenken, denn (Morninghour has gold in the mouth), de Morgenstungk häs Gold emm Mongk unn (the life is not a pony-range), datt Lewen ess kian Ponyhoff, datt sach ech dem Pitter och emmer wiar, ever (don’t ask after Sunshine) froch mech nit nach Sonnenscheng.

Ech sach jetz zu emm do (you are on the woodway) do best opp dem Hualtwech, wenn du mingst ech verstongk dech nitt, denn (who digs other one, a hole will fall himself in) wer angern iene Gruwe gräwt, fällt selbst do drin. Fröher hätt de Pitter su schlau opp englisch henger mieanem Krütz gekallt ewer nu (I see black for him)  seh ech schwatt för enn, ech sait (tell me nothing from the horse), nu erzähl miar kieanem vam Perd, unn (you go me on the alarm clock), du giast miar opp denn Wecker.

(With me is not good cherry eating), den mit miar ess nit gut Kiesche’n eeten (my lovely Mr. Singingclub), mian liewer Herr Gesangsverein. Wenn he nitt si’eane Schuolarbedden maken wual (there steps the bear), dann steppt der Bär. Dann kümmt  datt Klärchen unn makkt (very big cinema) ganz gruet Kino, unn datt ess (not bad, Mr. Woodpecker) unn datt ess nech schlecht, Herr Specht.

Oppregen kann ech mech emmer guet. Datt ess (very first cream), aller erste Sahne. Dat wiat och de Kaal, datt ech datt kann. (he scratcht the curve) he kratz dann de Kurve, unn seet (I have much around the ears) he hätt völl um de Uohren.

Ewer nit datt se mech molls frogen (are you german), best du Dütsche? Wöröm (see I so out), see ech su uut?, Nä (you hear you so on), du hüarst dech su aahn. Dodropp gütt ett nur ian Antwoort (Yes, I am a whashreal german), ech bin enn waschechte Dütsche.

So, de Kaal will nu sienen (Business lunch), Meddacheeten.

(out the Mouse), aus die Maus odder bös Strackes

önker Klärchen

De Jannewar hätt ett en sich

Ne, wat ess wiar völl passiert, dat muet ech önk vertellen.

De Kaal woar em Dorpe, em Kuaflangk, un do goff ett an de Feschabteilengk enn Offerte, en gruoten Oktepuss am Stöck.

He kuam nohieme, un leeht miar datt schäbbige Diar in denn Küählschrank. Wie ech vam Doktersch hiem kuam, unn denn Küählschrank open makden, do kiakt mech suan  e‘islech Verzuun aahn. Füar loauter Schreck loot ech en ordentlechen Bölk.

De Kaal woar in de Garasch. Denn hann ech miar ewer raangehollt.

Watt sual ech dann mett sunem Monschtrom, datt kriach ech doch garnett in de Pann. Datt Unekum kannste dir opp de Huatablage vam Ottemobil legen. Dann fährt dir och kianer mehr droppen. Odder donn denn inn de Duodekeste, un begraw en emm Wauld.

De Kaal seet, denn muaste opp dem Dörpel driethollswi’ek häuen unn in de Pann donn, hä schröümpelt  bestemmt noch jett. Dentenfesch sual arch gesongk sinn. Völl Ommegga dre’i  unn kaum Fett.

Kaal, du glaubs doch nech werklech, datt ech met dem Diar opp dem Dörpel gonn unn datt uatschlag wie denn Teppech mim Uutklöpper. Ne, nemm datt kuomesche Diar un vergraw ett. Datt will ech nitt in mianem Küahlschrank hawen. Datt kiekt su bös, dat kann nech schmakken. Ech maak dir hütt en ordentlechen Kröppels opp Schwattbruat.

De Kaal hätt dann denn Ömmemann irgendwo entsorgt. Ieankoopen donn ech nu wiar alleen, befüar där wiar su watt Fieses in die Bude hollt.

Füar loauder Schreck har ech miar uatnohmswieas en Schnäpsken genehmegkt.

Ewwer datt woar ett noch nett alles, watt passiert ess. Wiar woaren iangeloaden bimm Wau opp en 60en Gebuotsdag emm Frielekusen. Mian Kli’ederschaap quällt öwer mett Kleedasch un Plonten, ewer man hätt nix aan to treken. Unn emmer sind de Brokken to klian, datt muas am Kli’ederschaap li’egen. Ewwer ech han de Lösung för datt Problem. Enn Shapeware Korsett. Suan knappes Diel watt de Wampe wechdrökkt. Die ess jo nitt werklech wech, sondern nur woangersch, wo se nitt stürt.

Ech deit miar, ech loot molls denn Kaal ess dröwer kieaken opp datt parat ess.,

De Kaal kiekt reits un lenks, unn hengen un vüaren, unn seet dann. Joo datt wüard woll gehen, wenn du dann noch datt Korsett do dronger häss, unn du damet noch sitten kanns.

Ech kieak denn aahn unn sach, Kaal ech hann datt Korsett doch schon dronger. Dann bruuk ech jetzt ewer flott watt Geild. Ech gonn namm C & A un geild miar enn nieue Kleddasch. Datt häst du nu davon. Unn en Sahne-Kuaken, nommendags bian Koffe gött ett och nit miar füarens.

Ech holl miar en nieue Kliad un wiar send dann opp denn Gebuotsdag. Noh demm Meddacheeten do woar ett miar opp ienmol drammeg gewoarden, enn rechtege Wallengk. Da holl ech miar uat de Hangkdesche enn Daschenduak um miar de Stiarn awtedrüagen. Opp ienmoll fengen de Kaal un de Wau aan te knietschen. Unn miar woart ett emmer wärmer.

Watt knietscht ihr denn su, ihr seit ja rechtegk flabeseg, ech hann doch nur de Wehßeljoar am jangk, do gütt ett doch nix to knietschen. Doch, seet de Kaal, ki‘ek es womett du dir de Stiarn awgedrüagt häss. Jo mett nem Daschenduak, watt süss. Joo, ki’ek doch ess. Unn da sinn ech datt. För lauder Ritterraasch har ech anstatt en Daschenduak, enn Schlippeinlage genommen, ne wat woar miar datt wiar schenant. Ewwer datt kömmt davon, wenn ett pressiert.

Bös Strackes, önker Klärchen

e’islech (grimmig),  Bölk (Schrei), Monschtrom (Monstrum), Duodekeste (Sarg), driethollswi’ek (windelweich), Kröppels (Panhas), Wau (Walter), füarens (vorerst), drammeg (warm), Wallengk (Wallung), knietschen (laut lachen), flabeseg (albern), Ritterraasch (Hetze, eilig), schenant (peinlich), pressiert (eilig schnell)

De Schlüffkes

Ech küant de Kattenmüter in de Fott treden, ne wat hangk ech nen rechtegen Frack op die Drecksäcke.

Ett riant un riant un dann dacht ech bie mir, datt ech de Katten nich füar die Düar lott, damet se mir nech malad wöaren.

Do kuam ech owens uat dem Dorpe. Ech woar ens ewen wiar iankoopen, damet de Kaal ens

enn ordentlechen Peards-Suarbroden kregt, do wual ech in miane Schlüffkes. Die hangk ech vorne an de Husdüar stongk, domet ech met de nasse Schuohe nit dur de Bude luapen muass.

Ech deit, datt es ewer enn kuomisch Gefühl so nate. Ech kieak noh unn dann hangk se mir doch tatsechlech für lauter Buoshi‘et in de Schlüffkes gepisst, weil ech se nit ruat gelooten hangk. Kianer van denn Drecksäcken woar te senn. Alle vier haren sech verstoppt. Do hätt man doch drai Kattendriethüsken unn dann pissen se emmer noch hin wo se wualen. Ech wias jo nit wer datt woar.

Ech bin strackes mett denn Schlüffkes füarsechtig in die Köche gegangen. Ech hand se im Spülstian uutjeschött und ordentlech jeschruppt. Opp dem Owen tem drüjen oppjestault. Dann muasst ech de Suomerschlüffkes uut demm Schaap hollen. Mett decke Socken muss datt molls gonn, biss die angern wider drüech send.

Denn owend goff ett molls kian lecker Kattenowendeeten. Nu kuament se ruut opp ett riant, schni’et, odder de Weiltungergang kümmt. Noch ens mak ech datt nich mett. So ne Quaasere’i, wie datt woar, ewwer datt sind kiane Katten, sondern rechtege Dreckmüter.

Ett jütt en ni’eue Zeitengk för dat Bergesche „Dat bergsche Woart“. Do drenn jütt ett nur Berichte in bergeschem Platt. Nech nur vam Remsched. Datt Bergesche ess gruat. Am Soterschdag denn 25. Jannewar wüard datt „Blatt opp Platt“ füargestault im Niederbergischem Museum in Wülfrath aff nommendags 15 Uhr. Ech han watt dofür jeschrewen und bin och bie der Fürstellengk dobie, mett dem Kaal. Enn paar Exemplare der ni’euen Zeitengk, breng ech mett noh Remsched und wer Interesse hätt, kann sech an mech wenden z.B. öwer Fazzebook bie die Gruppe: Vertellkes opp Platt. In de Denkerschmette lege ech för önk och en paar Exemplare parat. Vle’ist och en paar in ett Roothus bie de Flyer. Ett kost nix, alles ömmesöß.

So, nu muass ech ens kieken, op mieane Schlüffkes widder drüg send. Ech kann kaule Quanten.  Ett ess jo Wengkter, auch wenn de Temperatur nich donoh uutsüüt.

Bös Strackes
 önker Klärchen

Dat es de Geschechte vam Jupp un dem Maria

Nu wual ech ens de Geschechte vertellen, die de Lukas emm Kapitel 1, Vers 1-19 vörr völlen Joahren oppgeschriewen hätt.

Also, die ess nit van mir.

Su vörr tweidusend Joahren woar in Rom de Augustus Kaiser van völl Volk op der Weilt.

On een Syrien, dat es do wo sech de Araber on de Israelis nit verknusen küanen, do woar de Quirinus, de Behölpsmann vam Augustus, an de Regierengk.

De Augustus goff domols en Gesetzt ruut, dat jiederiener getault wären süal. dat woar et ierste Kiar, dat en ganz Volk getault wuord. Äwwer de rechtege Grongk woar dat Inschriewen in de Stüerbüöker, denn die bruckden domols uoch Geild, wie hüedigen Dags uoch.

So muos uoch die Jupp van Nazareth met siener Verlowten, demm Maria op Bethlehem aan schlappen, de do woar ihr Herkuomes.

Äwwer dat Maria druog jett unger dem Schottelduok. De Jupp woar dat äwwer nit gewesen, da woar de hielige Giest. Du Jupp wual sech alt do duor doann. Sonnen Engel har dem Jupp äwwer gesait, he süll doch bie dem Weäten bliewen.

(Äwwer dat heet nit de Lukas geschriewen, demm woar dat secher to schienannt, dat hätt de Mattes em Kapitel 1, Vers. 19-20 geschriewen)

De Jupp woar en armen Keärl, he woar Schreiner. De har wall nen Liempott, twei odder drei Seegen (wo hee die her hät, wiet eech nit, ut dem Remsched woaren die äwwer nit). He har uoch nen Hubbel (de woar uoch nit vam Emmerich ut der Herderstroote).

Äs he op den Stip lostrekken muoß, do hätt he sech en gebrukden Esel (son Secondhand Esel) beim Noahber gelehnt. Domit send die Twei op Bethlehem aan klabastert. Äs die do ankuomen, woar et alt temlech düster gewoaren. On Ongerkuomes fongen die Twei äwwer nit. Förr son Viersteänen-Hötte haren se kein Geild on sonn Jugendherberge goof et noch niet. Tuom guoden Eng kuonen se noch en nem Stall unger kuomen. On op ienmol geng dat met dem Maria los. On em ruppdiwupp woar de kleng Bönsel do! Äwwer wohenn domet? Do kuom de Pork en de Kreppe, denn ne Bettstaat haren se jo nit. Domet de Kleng niet so peßpullnackeg woar, kreg he nen paar guode Klöngeln aan. De Jupp stong dobie on bekiek sech den Jongen. He woar jo nu de Stiefvader. On dat kleng Jüppken woar uoch owwendrinn noch uniehlich, weil de Jupp on dat Maria jo noch net bestatt woaren. De Diersch en dem Stall bekieken sech uoch dat Speelwerk on woaren plester baff.

Wat do nu geschon woar, dat suol nu alle Weilt gewahr wäeren, äwwer wie sall dat goan? Denn Tüpitter on dat Lenneper Kriesblatt goof et uoch noch nit. Äwwer us Herrgott wuoß sech te helpen. He scheckden en paar guote Engel met nem Trööthorn dur de Gegend. Die makden tämlichen Radau, dat de Schööper op dem Feild de Boxen bewten. Iener van der Engelsschwitte riep die Schööper aan un sait: Jet brukend keenen Schiß tu han, önk is der Hielangk geboren. Makend önk op de Hosensocken on gonnt no Bethlehem, do köchet dat Kengk fengen, dat lieht en nem Stall ener Kreppe. En gruoten Steän sall önk den Weg wiesen.

Do trokken de Schööper los und lieten de Dier alleng op de Wedd. Äs se sech dat Kengk besiehn hatten, vertaulten se dat allen Lüden, ault und jongk.

Hüdegendags wierd dat üöwerall op de Weilt äs „Chressdag“ gefiert. Vörr den Dagen wüerd dann int Dorp gebusselt on völl Geild utgegewen, uoch vörr völl Onnüödig Tueg, dat ma nit es bruken kann. On no den Dagen wierd wier in dat Dorp geschlappt, un völles wier ömgetuscht.

Bös strackes un nechstes Joar

Önker Klärchen

De rechtege Farf

Mir höllt ett nech su akerat mett de rechtege Farf, su hann ech letzte Weeke och mian olle grüan Kiedelschötte ahn, dodrunger enn ruat Boxe unn enn lillagepifftes Kamesol. De Kaal seet, datt ett emm an de Döppen wi‘eh duat wenn he mech sütt. He wual mech nu ess opp en Semenar in de VHS schecken, damett ich nitt emmer su bounkt doher luap. Datt hitt Farf un Stilberatengk. Do hätt he mech och aahnjemeildet. Ech kuam do nitt drömheröm. Su bin ech dann vörige Weeke dohin jegangen. Anhüaren schatt jo nitt, deit ech bie mir.

Zuiarscht hatt sech de Semenar‘sche füarjestollt und dann giat ett loss. Ett wuard jemand jesökkt, an demm de rechtege Farf iangestöllt wüard.

Su har ech mech gemeildet. Dat Klärchen ess jo nit te bangk. Sallen se doch es uatprobieren wie datt bie miar rechteg löppt.

Iarscht haffe noch molls Tuck mett dem Leite. Evver dann hand wiar denn rechtegen Platz jefungen. Ech sett mech füar de ganzen Baggage opp denn Stual. Iarscht geng ett los mett Guold un Selver. Guold ess enn drammeg Farwe unn Selver enn kaule Farwe. Miar stong wohl kaule Farwen. Nu, wenn datt su ess, dann ess datt su. Miar ess ett jo schließlich auch alle fottlangks kault.

Nu giat datt noch wigger. Ech kreach enn ganzen Schwung Lappen in verschiedenen Farwen um denn Balg jehangen. Ech muat se gepackthaulen damet se nech rötschen. Unn sie sett sech für mech hin und kieakt mech aahn. Un kieakt mech wigger an und seet dann opp ianmol:      „ bei der Farbe sehen sie aber krank aus“, odder: „bei der Farbe haben sie ein Doppelkinn“.

Ne watt die sech ianbildet, datt man in mianen Auler och ess enn Dubbelkenn haben darf, ess doch natürlech. Unn mallad seh ech och nitt uot.

Gibbeln darf man och nitt bie der Farf- und Stilberatengk, dann kuan se nitt sehen opp ech mit de Farf tereite käm.

Na ja, bevor miar de Arm affjefallen send, ess se dann doch noch zum Ergebnis gekuamen. Datt komesche ess, datt miar die Farwen garnett jefallen, die miar die Tante uutgesökkt har.

Ech woar angeblich enn Wengkter-Tüüp mett Wengkter Farwen.

Opp do watt angersch bie ruutjekuamen wöar, wenn die VHS ordentlech de Owen aanjemakkt haaren, wiat ech nitt.

Nu kuam de Stilberatengk. Ett jött allerhangk Stile, z.B. enn A-Stil, unn enn H-Stil unsowigger. Am Schluot kuam de O-Stil, unn wie sual ett och angersch sinn, datt Klärchen kuam och am Schluote. Ech bin numal kieane Steckenbuohne.

De O-Stil hangk die Wiewer mett dem decken Mimmen und dem decken Buarenbahnhoff.

Dann woar ech feddech mett ming Farf und Stilberatengk, ech wuasst iagentlech nich mehr als vüörher och, unn ming grüan Kiedelschötte drach ech jetzt och noch opp, da kann de Kaal sagen watt he wual.

Bös strackes önker Klärchen

Opp gruote Fahrt

Ech woar mit mieanem Kearl demm Kaal molls opp gruote Fahrt. Wiar hand us enn elftägige Donauflussfahrt jegönnt.

Nachdemm wir iarscht gar nech wiaten wat wiar an Kledaasch ianpacken suolen, haaren wir jeder ianen gruoten schwären Koffer un nochjett Hangkjepäck dobie.

De Nohbersche sait, datt har se och molls mett ihrem Justav jemakt. Opp sonem Scheff iss ett jo och üablech, datt se enn Rettengks-Üawongk maken. Ha nee sait ech, biea demm Döümpel, do wäeren wir doch nett versuppen. Do sait de Nohbersche, datt musst du diar och nitt all merken, huoptsächlech nech no ungen luopen, songern emmer an Deck blieven, da kann önk och nix passeren. Ne watt füaren Unsenn. Davör hand wiar nech de düar Kabine betold, datt ech mech mit ne Wolldeck opp enn Liagestuhl dag und neits an Deck opphaulen sual. Son domm Tüch. Dann sualen se miar beschiad geven und ech gong mett demm Rettengksgedüan un demm Kaal schon dohin, wo see mich hinghangen wuolen.

No jo, wiar send dann noh Passau mett dem Ottomobil gefaaren. Unn dann zügig opp datt Schiff dropp. Dat waar jo nett. Öm de Koffer hangk se sech direkt jekömmert. Da hatten se och ordentlech watt te schleppen. Man muass jo füar jede Temperatur watt ianpacken. Man wiat jo nett wat fürän Weder kömmt. Wie ett dann an de Tied woar, blöst datt Tuthoan opp demm Scheff un wiar fahren loss.

Datt es joo en feudal Gedüans. Allengk datt eeten. Siewen Mol am Dag gütt ett watt. Datt fängt mett emm Früahoppsteher Früahstöck füar siewen Uahr aahn. Dann ab siewen gött ett datt normale Früahstöck watt joo och bös halwer nüngk giat. Donoh gött ett, wer will enn Spätopsteher-Früahstöck van halwer nüngk bös tiehn. Ab elf gütt ett de vüarmeddags Bulliong unn dann ab halwer engk entweder enn fünfgängig Meddachseeten oder enn Leit-Menü, watt ewer gar nit so Leite ess.

Füar lauter Eeten legt man sech am besten donoh watt hin, oder giat schiar opp datt Driat-Hüsken, denn ab vier Uahr nommendags gütt ett jo wiar Kaffe un Kuoken satt.

Übrigens datt Driathüsken opp emm Scheff ess watt angersch als tehieme. Dat giat mett Ungerdrock aff. Wenn de appzühst, unn noch dropp sitts musst do oppassen, datt de nitt mett en datt Brölldöppen jetrocken wüarst. Ech hangk mech su erschrocken, datt ess arch gewöhnungsbedürftig unn makt en ordentlechen Krach. Wenn ech neits muot, viel de Kaal bald utt dem Bedde. De Hoar stangk emm ze Berge. He deit de Neptun persönlich deit emm hoolen.

Am besten man löppt dann noh dem Eeeten watt öwer datt Sonnendeck, emmer am Hüsken vom Kapetän vörbie, und löppt sech datt eeten aff, denn ab nüngkteen Uahr gött ett jo wiar enn sechsgängiges Owenteeten. Wer ett dann noch nit liad ess kann enn Meddernachtssnekk iannehmen.

Wenn datt Scheff dann noh elf Dagen weeder in Passau ankömmt, liegt ett mendestens enn halwen Meter tiefer, weil de Urlauber sua volljefreten sind.

Ausser freeten hangk wiar ewer och völl gesenn. Wiar woaren enn Österreich, enn Ungarn, enn Serbien bös nom Iarsernen Dor, datt es ewer kian Dor, songern enn Stauanlage noh Rumänien unn demm Donau-Delta. Wiar hangk allerhangk besechtigt unn de Kaal hätt ordentlich Fotos jemakt. Kerken öwer Kerken, Klüaster öwer Klüaster un Schlöter öwer Schlöter.

Tweimoll haaren wiar an de Grenze van Ungarn nich nur enn Passkontrolle, sondern och dobie en Fisaaschkontrolle. De Hotelmanager hätt füarzeitig durchjegewen, datt man gegenöwer dem Zollpersenal kian grätzeg Spröche maken soll. Datt hangk wiar uss jemerkt. Opp demm Röckweg woar de Kontrolle om halwer twei neits. Do wuaren wiar alle utt dem Bett jehollt. De Ansach kuam opp de Kabine, datt man sech nu zögig zur Rezeption begewen sual. Ech hangk miar schnell watt öwer datt Neitshemd getrokken, de Lockenklötzkes opp dem Kopp hangk ech drin gelooten, un han denn Kaal wach jemakt.

„Nu kuom, mach vöraan, wiar mötten no füarn, unn haul bloos dieane freche Muul, sonst wüaren wiar noch van dem janzen Scheff Kial gehollt, wenn die weggen dir noch bess morjen früh an de Grenze stongk muöten.“ He ess dann henger miar her geloopen, un hätt ech enn nit wiar mett in de Kabine genoamen hätt he bestemmt bis morjens früöh do noch gestangen. Ech glüav dann janze Zinober hätt he garnett rechteg realisiert.

Trotz demm Gedüans an de Grenze woar ett enn dollen Urlaub. Noh elf Dag send wiar wedder zurück in Passau. Wiar hangk uss och noch persönlich beim Kapetän bedangkt, datt he uss so propper chauffiert hätt.

Unn denkt draan, wenn ihr mal fahrt, emmer schön an Deck bliewen.

Bös Strackes, önker Klärchen

Lompenkeärl/Schruonenkeärl

Nöülich wo ett su warm woar, do muast ech ens oprümen emm Gaarden. Ett sammelt sech jo völl Müll aahn. Man kuan joo nich alles in den Affallemmer schmiaten, datt passt jo nitt.

Ech han noch van mieanem Vader enn sälwer jeschweisste Holliwuudschokkel uat nem aulem Beddjestell ut Isen emm Weege stonn. Die ess schon urault unn langksam rostereg. Kurzöm die muss wech.

Dann muass ech opp dat Piepenspell vam Lompenkeärl waaren, denn in den Affallemmer kräech ech die nitt.

Letzden Sooterschdaag do hüör ech enn. Wie van de Tarantel gepitscht, spring ech vam Meddagsdisch opp. De Kaal hätt sech su erschreckt, datt he sech am Meddacheeten verschluckt hätt. He woar am kröchen unn am schnoddern. Watt häst du dann opp ianmol, hätt dech ne Seckromelte gestochen odder watt, sait de Kaal. Ne de Lompenkeärl kömmt, ech muass runger, damet he us de aul Holliwuudschokkel mett nömmt, bevor der wiar verschöttgiat.

Ech staul mech an denn Gaarentuun un waar bess he kömmt.  De Kaal röppt mir noch hengerher, die Aul wüard och emmer wongerlecher. Ach watt der emmer hätt.

Do kuomen se joo, enn witten Liewerwagen mit twei jonge Keärls drenn. Ech zeich den datt gruote Diel un se fangen aahn te schruwen. Ett duart ne Tied lang bis se datt Diel uterrien geschruwt han, hengerher send se mem Haamer dran gegangen, weil de Schruwen festgerostered send.

Alles uterrien geschruwt mötten se datt schwere Diel jo nu noch en den Liewerwagen schleppen. Se woaren am schwetten, denn ett woar joo Meddach un weit öwer dressig Grad.

Wie dat letzte Gestell van dem jöngeren der Lompenkeärls uut dem Gaarden geschleppt wuard, seed der zu mir:  Darf ech sie um ein Glas Wasser bitten.

Joo secher, sach ech, unn da viel mir ein, datt ech för reterasch joo den Schlüotel för de Huusdüar vergeeten har.

Da fiel mir ein, datt ett joo emm Gaarden och fresches Water gött, emm Gaardenschlauch. Ech nemm enn molls mett unn dann maak ech emm dat Water aan.

Da har ech watt jemakt. Iarscht lött he sech datt fresche Water in de kotte Buxe luopen unn dann öwer den ganzen Balch. Jetzt fiel ett miar wie Schoppen van de Uogen, watt datt iegentlech för enn staats Keärlken woar. He woar plester naat unn datt Kamesol klewt emm am janzen Balch. Datt woar enn netten Aanbleck, dat sach ech önk, unn alles in mianem Füargaarden. Woangers mötten de Wiewer für sowat föll Geild betaalen. Ech hang datt ömsönst gekregen unn de Holliwuudschokkel ess och noch wech.

Wenn ech datt dem Kaal vertell, dann ess he wiar aangebranngkt, also halt ech miane Frete un genieße stell.

Ach gedronken hätt de Lompenkeärl och watt, ewer datt woar jo Nebensache.

Unn jetzt hann ech kian Tied miar, ech muass enn den Keller un söken, opp ech noch watt för den Lompenkeärl för nechste Weeke har. Ett soll och wiar ordentlech warm werden.

Bös strackes önker Klärchen

Klärchen kregt ni’eue Gardinen

Ech woar et su liad. Su olle Gardinen för de Finster. Do mutt wat angersch her, do mutt de Kaal molls enn bisken Zaster ruutröcken. Su giat dat jo nit. Dann bin ech ran an datt Kalldüösken unn hann denn Raumausstatter meines Vertrauens anjeruopen. He kuam dann och schier mett nem decken Buok voll mett Mustergardinenstoffe. Ech hann miar enn nieue Stores uutjesökkt. Do muass och nix an de Gardinenschienenk verängert wäaren. Datt spaart för datt nechste Projekt. De Raumausstatter meines Vertrauens sait, he besteuölt datt schier unn näkste Weeke es ett dann doo.

Su woar ett och. He rieap dann ahn unn wiar hand derekt enn Termin jemakt. Pünktlich kuam he dann mett enn Ärm voll mett Gardinenstores aahnjetapert. De Röllekes woaren schuan draanjefriemelt.

He hätt sech dann och gliak an de Arbett jemakt. Evver ett lieap nitt su wiar ech sech datt jedeit har. De Röllekes geng zwar in de Schieanen evver ett löppt nit rechteg jeschmeidech, wiar man datt van de Gardinen su verlangen där. Schließlech muss ech ess schiar de Gardinen wechtrecken küanen, wenn de Frou Nohberin vürbie kuamt. Man will jo nitt duar dem verschlotenen Fenster töttern. Da wüar datt Fenster oppjemakt un erstmols ne halv Stund de Nohberschaft duar de Täng getrokken.

De Kaal sait emmer, wiaste woröm du suan decken Hengerschen häss…. Da mett de biam Töttern nit uut dem Finster fälls.

De Raumausstatter mieanes Vertrauens müaht sech aff, aber de Gardinen luopen nitt rechteg.

Wat halten se dann dovon, sait ech zu emm, wenn se de Ritzen in der Gardinenschienenk molls gängiger maken. Hand sie kianen Ritzenschuawer. Do ess miar de Kearl bold van de Liader jefallen. Watt sait he en Ritzenschuawer, unn lacht sech kaputt. Ne sait he, suan Instrament hätt nur miene Frouw, unn datt trökkt se nur ungeärn aahn, datt schuart su enn de Fott. Ech glüav nitt datt datt Dial hier watt hölpen där.

Ne sach ech, da verstongk se mech evver janz falsch. Früaher gov ett bie de Strootenbahn su aule Kearls, die gingen mit sonem Gerät emmer duar de verstopften Strootenbahnschienen, wenn se mett Dreck und Stiane verstopft woaren, damit de Strootenbahn nett entgleisen där. Sojett in klian wör doch auch watt für die Gardinenschieanen. Wer wiass watt da emm Laufe der Tied alles rinnjekruopen ess (Wollmüas, Spinnwewen usu wigger)

Ne, sait de Raumausstatter meines Vertrauens. Suan Gerät jött ett nit, do blievt miar nitt angersch öwer, als klianere Röllekes an de Gardine temaken. Ech kuam morjen wigger mett de geängerte Garding und maak se dann draan. Joo sait ech, dann ess datt ewen su, dann mak ech för hütt ewen de Schallosie tua, sonst denken de Nohbern, datt dat Klärchen un de Kaal sech noch nitt ens anstängige Gardinen liasten küanen.

Am nechsten Dag hätt ett dann mett den nigelnagelnieuen Gardinen geklappt. Unn datt fluppt mett dem wech schuwen, wenn de Nohbersche kömmt. Dat sach ech önk.

Schöne Grüße auch an ihre Frouw sait ech tu dem Raumausstatter. Unn se sual sech molls enn paar anständige Schlöpper kuapen van dem Geld van de Gardinen. Datt schuawt nit su in de Fott.

Bös strackes önker Klärchen

Lockere Spröche vam Günter Hessenbruch gesammelt

Us Herrgott lött genesen, on derr Dokter nömmt die Spesen.
Se wellen et all wi’eten, on wenn se et wi’eten, dann send se bedri’eten.
Bi de Lahmen lernt man hinken, bi den Süppern lernt man drenken.
Dat is guod so, do motts du dir ki’en gries Hoar wahßen looten.
En guode Frau es en guoden Schmear am Wagen.
Kehr vörr diener Düören, do es Dreck genuog.
Watt dat Uog nit sütt, dat bedrüft et Hatte nit
Uoat emm unglöcklichen Aasch, kömmt och kian fruöhlecher Fuurz
Es derr Juni tämmlech warm, gött et Freud förr Riek on arm
Gott göff allen, die mech kennen tienmohl mie äs sie mir gönnen.
Dat Bruot es dür, de Tiet es dol, gootloof de Kappestonn es voll.
Wo de Katte löppt vörr derr Muus, do duogt et nit em Huus.
 Li’ewer en Mösche en derr Hangk, äs en Duuf op dämm Dake.
Wat sall merr met derr guoldenen Schöttel wenn drennen nix te eten is.
Wo nix bennen es, do kömmt och nix erut.
Wenn alle Lütt riek wüören, on alle Lütt gliek wüören, on alle wüören am Desch eten on sengen – wecker sall dann dat Eten brengen.
Drenk dech satt on eet dech deck, on lott de Fenger van derr Poletek.
Wenn Kuohdriete Botter wöär, dann köün merr se deck schmeären.
Nu schrei’i nit so, de Nohbern send nöüschiereg, Send vir gar nit, send vir gar nit
Die henger denn Gedinen stonnt on spinsten, dat send de schlemmsten Minschen
On en derr grüößten Nuot schmackt de Wuosch och ohne Bruot
Besser der’imol geblosen, äs i’enmol de Muul verbrangkt

Bös strackes önker Klärchen

Klärchens Schängerei No. 7

Wiar enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Ett gütt doch föll in Remschedd.

Knallkopp = Knallkopf
Schloopüll = allgemeines Schimpfwort
Schmaitlappen = dünner Mensch
Loftekus = Luftikuss
Fazüner = origineller Mensch
Nackaasch = Nachtarsch
Lüüsebrink = jemand der verliert
Ondout = den Schalk im Nacken
Schlodderkopp = verlodderter Mensch
Dollhäuer = verrückter Mensch
Bangaasch = Gruppe von Personen
Gaulecker = jemand nach dem Mund reden
Pöätaasch = allgemeines Schimpfwort
Krooskopp = kurmeliger Mensch
Souhongk = Sauhund
Härengsbendeger = jemand der gern angelt
Schlabberschnute = loses Mundwerk
Schoopskoop = dummer Mensch
Ferkesdriewer = jemand der gern andere für sich arbeiten lässt
Blöüel = allgemeines Schimpfwort
Drömmelaasch = jemand der sich Zeit lässt
Rotzjong = Rotzjunge
Kappeskopp = allgemeines Schimpfwort
Früüshippe = frierender Mensch
Jomerlappen = Jammerlappen
Lüögenbalg = Lügner
Schängschnute = jemand der nur schimpft
Trampeldier = versteht sich von selbst
Dööskopp = passt nicht auf
Pimmock = Dauerdoof
Schmeärlappen = schmieriger Mensch
Lulamm = einfältiger Mensch
Lodderwief = verloddertes Weib
Fuulbalg = fauler Mensch
Schlabberjux = allgemeines Schimpfwort
Prümer = eingeschnappter Mensch
Jöfferken = Jungfer
falschen Hielegen = falscher Heiliger
Drügschliepen = unlustiger Mensch
Ferkeskopp = unsauberer Mensch
Pechelbruoder = Trinker

Bös strackes önker Klärchen

Klärchens Schängerei No. 6

Wiar enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Ett gütt doch föll in Remschedd.

Penndrieter = verschlafener Mensch
Üllekopp = jemand der durcheinander redet
Stiesel = umständlicher Mensch
Quacksalwer = Quacksalber
Krukestoppen = Nachzügler
Maukopp = muffiges Gesicht machen
Rabaddenträmpler = jemand mit großer Schuhgröße
Peias = allgemeines Schimpfwort
Hanswuosch = Hanswurst
Opschnieder = Angeber
Hornickel =allgemeines Schimpfwort
Fennekus = weiss ich nicht
Wibbelsteät = unruhiger Mensch
Bombastus Schwulstophilos = jemand der geschwollen daherredet
Dreckschwalf = Dreckiger Mensch
Rabauenkopp = Ärger machen
Schloopmötsche = Schlafmütze
Prohlhans = Prahler
Herrgottsküken = jemand mit Gottvertrauen
scheel Habekuk = allgemeines Schimpfwort
Dröckeberger = Drückeberger
Hüüldopp = Heulsuse
Bedelsack = jemand der bettelt
Spagitzenmeeker = Spassmacher
Naitsschwärmer = Nachtschwärmer
Stotterboxe = jemand der stottert
Breidöppen = langsamer Mensch
Aaschlook = Arschloch
Duseldier = Dusseltier
Schmeärtäsche = schmieriger Mensch
Knorrbalg = allgemeines Schimpfwort
Prattkopp = eingeschnappter Mensch
Schorrbaas = jemand der gern handelt
Döllmes = doller Mensch
Baselmanes = Arschkriecher
Sabbelschnute = Schwätzer
Schmalächler = allgemeines Schimpfwort
Ürkraat = lässt sich immer eine Ausrede einfallen
Muffkopp = Muffiger Mensch
Batschmuul = Mobber
deker Müter = dicker Mensch
fuul bleng Hesse = fauler blinder Hesse
Aandreger = jemand der petzt

Bös strackes önker Klärchen
 

Klärchens Schängerei No. 5

Wiar enn Utwaal von Schangwördern opp Remschedder Platt. Do kann sech jeder wat uutsöken wat he bruuken kann. Ett gütt doch föll in Remschedd.

Tönnes = Dösiger Mensch
Steätape = allgemeines Schimpfwort
Hackentreder = jemand der hinterrücks ist
Knuser = Geizhals
Dröppelkann = langsam, dröppelig
Stippel = stippeliger Mensch
weil Hummelte = sehr aufgedrehte Person
Fuul Gockel = fauler Mensch
Pingel = pingeliger Mensch
Filuu = ausgebuffter Kerl
Schlärfken = allgemeines Schimpfwort
Leerbeck = allgemeines Schimpfwort
Fratz = fratziger Mensch/Kind
Schraatelmüöhn = jemand der laut krakehlt
Rouhnöüsel = grobschlächtig
Schwiemelant = er lügt ständig
Quaselstreppe = Quasselstrippe
Morkser = Murkser
Knötterkopp = Meckerer
Schlampampe = schlampiger Mensch
Dawerpruum = allgemeines Schimpfwort
Höttenkröser = erklärt sich von selbst
Kanalje = Drecksack
Bröllhals = aufbrausender Mensch
fieser Atta = fieser Mensch
Figelant = Angeber
Fisematentenmeeker = Jemand der viel Unsinn anstellt
Schnorrant = Schnorrer
Gierach = gieriger Mensch
Bubblebubb = Schwätzer
Gibbeltante = albernes Frauenzimmer
Morrkopp = mucksiger Mensch
Knorrbüddel = ständig beleidigt
Quaatschboxe = quarkiges Kind
Ürkuuz = allgemeines Schimpfwort
Dagschlöper = Tagträumer
Bettpesser = Bettpinkler, Angsthase
Preckeler = immer was zu ändern
Apenditz = Affe
Schabbelönter = allgemeines Schimpfwort
Ruppeköster = Allesfresser
Hongsfott = Drecksack

Bös strackes önker Klärchen