Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Als sich die Kirmesvögel auf dem "Schöttenfeild" trafen

Der Rathausplatz vor 1900. Damals hieß er noch ‚Schöttenfeild' (Schützenfeld). Links  die Schüttenhalle, im Hintergrund Remscheids erster Wasserturm. Vom Rathaus noch keine Spur.

von Gustav Hermann Halbach

„Nu haffe hell wi'e Kermße em Dorpe", sait derr aul Sti'enmetz Luddewig förr mech on goof sech van früöher an et Vertällen. „Em Dorpe?" verbessernden he sech tereck drop, „ne, dat stemmt jo alt lang nit mi'eh, dat seet märr äwwer emmer noch su ut auler Gewännde. Em Holschedsberg es jetzonger derr Kormel. Doch loffe rechteg noch es van derr Kermßen em Dorpe on om aulen Schöttenfeild newer derr aulen Schöttenhall kauen! Su verschiedene achzeg Jöährker hann ech alt op miem Puckel - Remscheder Kermße mackt mech äwwer alle Kiehren wi'e jong äs'n Knuots en derr Klappenboxe. Dofür sinn ech doch'n aulen Schöttenbruor on Schöttenküönek.

Als die Kirmes noch auf dem Rathausplatz stattfand.Vier Houpsfeste goof et eckesch en mienen jongen Joahren em Remsched. Et woaren Pooschen, Pengßen, Chresdag on Kermße. Kermße woar äwwer enn reit Volksfest. Arm on riek deären do de ganzen Kermsdag duo gi'enen Schlag Arbet on li'eten ehr Penneker, Groschen on Daler sprengen. Uoch de Schuolblagen hären an denn Dagen Feregen. Ech wi'et noch guot, äs ech sälwer noch sonnen Dotz woar. Ai Dag vörr derr Kermßen kribbelnden us Pörken alt derr Steät vörr lutter Orouh. Do wuoden alt förr Stangkplätze van denn Partiewagen, Komi'edegen -, Wofelten- on Schnorrbuden de Grenzpöhl en de Eäd geschlagen. Et fong bim Schedd om Kerkenlangk aan - su hedden nämmlech dotemolen et Schöttenfeild noch. Dann gong et derr ganzen Alleestroten eraff bis noam Matt on huot i'esch en derr Bergderkaumper Stroten onger derr Kerken bim Stockder on Hesse op.

Et Kerkenlangk woar enn gruote Wi'es. Rongseröm stong Boschwerk on Gestrüpps. Et Feild woar gruot on doch woar et Kermße vörr lutter Komi'edegenwagen on Buden te kleng. On duo et ganze Dorp stongen reits on louts vam Wäg Bude an Bude. O, watt goof et. do förr us Blagengekrüös nit alles te senn! Do, wo nu et Rothus sti'eht, stong i'ehr de Schöttenhall, dat wett Ihr jo noch. De Matthall goof et äwwer noch nit. An ehrer Stellen schluog märr molls Bierzelte op. Et i'eschte gehuoden demm Schneiders Jusewa. Et woar tweistöckeg. Van bowenopen kuon märr de ganze Kermße üöwerkieken. Hie soten uoch fouf Mann Musik. Obber Bühnen ongenennen mackden Komiker on anger Komi'edigenvüögel löstige Brocken.

Am Engang vam Kerkenlangk goof et reits on louts je enn Wi'etschäp. Louts op derr Kangkten an derr Stellen van derr jetzegen Tapi'etenzentral woannden de Müöhnkaling - ehr Familegennam woar Pe'iseler - on do, wo jetzonger derr Adolf Schürmann sien Geschäft heet, derr Striebecks Pitter. Derr har enn gruoten Garen henger siener Wi'etschäp. De'ite dobie en derr Alleestroten har molls derr Lompen-Julius sing Schokkel opgebaut.

'Kirmesvögel' bringen sich für den Fotografen in Position...Van derr Müöhnkaling hedden et molls, dat se an denn Kermßdagen förret ganze Joahr genog verdennt här. On et wüöd gestemmt hann, denn der aul Bierbrouer Kipper kuon do van des Morges bis des Owes speet i'en Faat Bier noam angeren affli'eweren — sonnen Duosch hären de Remscheger op Remscheder Kermße. Derr aul Kipper woar domols bi us em Dorpe grad sonnen aangesi'ehen Mann äs jetzonger sien Jong,   derr C. W. Kipper. (…) Wenn ech denn su rösteg met siem gruoten Schlapphuot üöwer de Strotee kuomen senn, meng ech emmer,   us Bismarck em Sachsenbosch leefden   noch   -   demm guckte nämmlich obbet Hoar.

Oem et aul Matt eröm hätt et sech arg verängert.   Am Egang an derr Alleestroten har derr Dahls Weilern enn Schlaitere'i on Wi'etschäp.    Derr har es'n Eährenpoate ut lutter Fli'eschwüöschten gemackt on se üöwer de Strote van siem Huße noam angeren geenüöwer opgehangen. Su nett  appetitlech tum Aanbieten sog  se  ut,  eckesch kuon märr nit  därrbie.  Naits  äwwer mackden  sech  sonn  Stock  off saß  jong  Jongen  on  löstege Trabanten   denn  Spaß,   am  Dahl   siem   Huße   eropteklötern   on de   Eährenpoate   kaputteschnieden. De Wüöschte fi'elen op de Strote. Aes de Ströppe äwwer en de Wüöschte drenbi'eten, do mackden se enn lang Gese'ite: lutter Seegmehl hären se en ehiem Mongk.

Gong märr wieder öm et Matt eröm, dann kom märr noam aulen Duisbergs Albät.   An derr  Stellen   es   nu  de Buokhanglengk    vam    Kroumen    Hermann    (nöüerdengs    enn Schlaitere'i van Huckenbeck). Em Fri'edrech Kluthe siem Huße woar de Wi'etschäp vam Duisbergs Kaal,  on em Auwe'iler demm sienem an derr Kerken goof et noch  gätt te drenken bim Flanhardts Fennand  (dat Hus stong op demm nu fre'ien Pläck vörr derr Kerken).

Om   Matte   stong   emmer   derr   Pott   ut   Hüökeshoven   met  siener   Wofeltenbude.   Derr mackden sech alle Joahrsch reit früöh bi de Bahn on kom alt ai Dag vor derr Tiet met siem Komi'edegenwagen aangetrocken. Bim Stockder an der Kerken, wo speder Bald on Vater woannden, stong demm Hattkopp sien Partiewagen.  Denn  muoßen  vir Blagen  drehen  hölpen.   Dofür kuonen  vir  alt  es ömmesöß metfahren.   Newer demm Partiewagen hong annem Gestell enn decke Ohßenbier ut Huolt met'm Reng draanen.  Bim Fahren gri'ep märr donoh.  Kri'eg märr denn Reng te packen, dann har märr dofür i'emol fre'i Faht.

Die letzte Kirmes in der Innenstadt 1901.Kermssoterschdag kom der Sangk-Strühleng   op   siener   Kaaren   met   freschen Berken utten Böschen  aantefahren.  Die wuoden vörr de  Hüser gesatt, de Husdüren on  Fensteren met  grüönen  Riesern  bekrängst  on  Fahnen  erutgehangen. Owes gong et dann met derr Kermßen loaß. Met Kanonnendonner fong se aan.   Kanonnen hat märr wall geng hie, äwwer derr Schölten Weilern schuot Kattenköppe äff, on die deären et uoch. Dann woar gruoter Tappenstri'ek. Vörrop gongen derr Tambur Wiebosch on fouf Mann met Trommen.

Et Glanzstöck van derr Kermßen woar emmer derr Schöttentog met Miletärmusik. Denn wuol jedwedderi'ener  siehn.  De Lütt  stongen  an derr Stroten udder logen  en  ehren Fensteren on schmi'eten denn Schotten Bluomen eraff. Arg Staats sogen de Schotten en ehren netten Uneformen ut. Huot met gruotem wittern Federbosch on Rock woaren grüön, de Boxe schni'ewitt, de Boascht hären se voll Orden hangen, on enn Schärpe onnen langen Schleppzabel öm.

Wann der Tog om Schöttenfeild aangekuomen woar, dann   gong   et   Küöneksschi'eten loaß.  Derr Tambur  Wiebosch stong  de ganze Tiet  därrbie. Wann derr Vuogel eraffgeschoten woar, goofe sech düchteg annet Trommen. Om Feild woar ongertöschen et half Remsched bini'n, on gruot on kleng mackden sech gätt on woar äs uttem Hüsken. Ueöwerall woar et pennevoll äs ennem Fürdüösken: obben Partiewagen, em Zerkus, wo märr englesche Rütterei förr Saiden, em Köllschen Hännesken, bim Dierbändeger met sienen Löwen, Bären, Apen on Si'eschlangen, bim Hauenden Lukas on annen Wofelten-, Berliner Ballen- on Kremersdibuden. Sackluopen wuoden gedonn on am Klemmbuom eropgeklötert. Uoch goof et molls alle Joahrsch enn gruoten Koump met Woarbeltenzoppe. Do schmi'eten de Schotten enn Dalerstöck eren. Wecker et met siem Mongk erutkri'eg, derr kuon denn Daler behaulen. Sien Gese'ite sog jo dann allerdengs därrnoh ut, äwwer dat woar emm derr Dahler wert, onnen Wäschkoump met Water har märr bi derr Hangk, datte sech wie reng maken kuon.

Su mackden märr sech i'ehr gätt op derr Remscheder Kermßen. Do woar se noch nit su düer äs nu. Dat di'et hüdegesdaas de Technik met ehren Maschinen. Met Kofferlappen on Groschen kuon märr sech i'ehr gätt maken. Sonn Fluot van Le'it goof et domols vannen Petrolejumslöüten noch nit; üöwer de Dusenden van elektreschen Lampen wüöden sech de Aulen arg wongern on kranatendoll drenkieken. Su ängert sech äwwer alles metter Tiet, on werr wi'et, wie us Kermße noa wiederen fofzeg bis achzeg Joahren utsenn wüöd." „Do haat Ihr reit, Herr Sti'enmetz," sait ech. „Owes em Kormel es us Kermße äwwer emmer noch nett, on wann vir twei us en demm Menschenspell treffen süölen, dann fahren vir es tesamen op derr gruoten Aihterbahn." (aus: „Remscheider Bilderbogen“ von Max Eulenhöfer aus dem Jahre 1950)

"Schleichweg" besteht inzwischen seit elf Jahren

Zur Sitzung der Bezirksvertretung Süd am 29. August steht wieder einmal die „fremdgenutzte“ Busspur zwischen Wörthstraße und der Straße „Am Alten Flugplatz“ an, diesmal in Form einer Anfrage der Grünen. Diese möchten von der Verwaltung wissen:

  • Liegen der Verwaltung und der Polizei Anhaltspunkte dafür vor, dass es wie von Anwohner*innen berichtet, vor allem in den Abendstunden, zu massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen von Pkw (>50kmh) in der Straße „Am Alten Flugplatz“ kommt? Wenn ja, welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung diesem zu begegnen?

Die Wörthstraße ist durch eine für den Individualverkehr gesperrte Stichstraße (Busspur) mit der Straße „Am Alten Flugplatz“ verbunden. Der Zugang zur Straße wurde in der Vergangenheit durch eine Schranke geregelt. Seit einigen Jahren ist die Schranke aus technischen Gründen abgebaut, und die Straße wird gerne von Autofahrern als „Schleichweg“ genutzt. Das erspart ihnen die Ampel am Neuenhaus, birgt für sie aber das Risiko eines Knöllchens. Denn die Straße „Am Alten Flugplatz“ eigentlich eine Sackgasse ('Durchfahrt verboten').Darüber hat der Waterbölles in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet, erstmals im Dezember 2007. Die Grünen möchten nun von der Verwaltung wissen:

  • Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung den deutlich zunehmenden ordnungswidrigen Individualverkehr zu unterbinden?

Almanach weckt Vorfreude auf viel Theater

Titelbild des neuen Theater-Almanachs.Seit dieser Woche liegt der Theater-Almanach für die neue Spielzeit 2018/2019 sowie die Familienbroschüre mit Vorstellungen für Kinder, Jugendliche und Familien im Teo Otto Theater und vielen öffentlichen Einrichtungen aus. Die digitale Version des Almanachs zum Durchblättern sowie der Online-Veranstaltungskalender erscheinen am 2. Juli.

„Fühlen Sie sich eingeladen in Ihr Theater! Seien sie uns herzlich willkommen, ob jung ob alt, ob reich ob arm, ob "bergischer Jong" oder Frau von Welt, Mensch einer Stadt inmitten einer Bevölkerung aus über 120 Nationen. Die Konkurrenz schläft nicht. Neben Kino und Fernsehen schaffen mittlerweile Netflix & Co. geradezu ein Überangebot, in dem man Gefahr läuft, sich zu verlieren. Sein ganz großer und entscheidender Nachteil: Es geschieht nicht unmittelbar vor unseren Augen und Ohren, funktioniert nur im Wege digitaler Übertragung, ist beliebig reproduzierbar - und eben nicht einmalig und einzigartig. Wenn jedoch der Theatervorhang sich öffnet, passiert auf der Bühne genau hier und jetzt etwas wirklich Originales und Einzigartiges: Echt und analog“, schreiben Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz Oberbürgermeister, Stadtdirektor Sven Wiertz, zuständig für Finanzen und Kultur, Lutz Heinrichs als Geschäftsführer und Theaterleiter in ihrem gemeinsamen Vorwort zum Almanach. „Man kann und muss es live erleben - und es ist immer spannend und unvorhersehbar, was es mit uns macht, welche Empfindungen es auslöst, ob es uns gefällt oder nicht, ob es uns fesselt oder durchaus auch schon mal langweilt. Ob es uns die Welt ein Stück weit erklärt - oder einfach nur gut unterhält.“ Zugleich  wird darin dem bisherigen Intendanten Dr. Christian Henkelmann gedankt, der die künstlerische Programmverantwortung für das Haus über viele Jahre erfolgreich wahrgenommen hat, das Programm der bevorstehenden Spielzeit 2018/19 noch eingeschlossen. Zitat: „Ein künstlerisch hochwertiges und ausgewogenes Programm für Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer.“

Es ist das Vorwort zum Vorwort, könnte man sagen. Denn danach folgt Dr. Christian Henkelmanns Einstimmung auf das neue Theaterprogramm als „bunt, facettenreich und vielschichtig“. Theater dürfe nicht aufhören, alle anlocken zu wollen, Bildungs-, Herkunfts-, Altersunterschieden zum Trotz, betont Henkelmann. „Ob Musical oder Tanz, Schauspiel oder Konzert, Talkshow oder Szenische Lesung, Theater für Kinder oder Jugendliche, Weltmusik oder Schlager, Eisrevue oder Varieté, die neue Theatersaison bietet für jeden etwas und lässt keine Wünsche offen.“

Artikel vollständig lesen

Die 1950-er in RS: Das waren sehr bewegte Zeiten

Der Schutt ist weggeräumt. Geblieben sind bis weit in die 50er Jahre hinein die Ruinen der typischen Gründerzeithäuser mit ihren gespenstisch leeren Fensterhöhlen, die es in Remscheid an jeder Ecke gab. Der nächtliche Gang durch solche Straßenzüge war nichts für zartbesaitete Gemüter.Remscheid erlebte in den 1950-er Jahren bewegte Zeiten - bewegte und be­wegende Jahre. Die lähmende Starre nach dem alles mit sich reißenden Untergang des Regimes, des Reiches, einer ganzen Epoche begann sich zu lösen. Die Straßen, gesäumt von zerbombten, ausgeglühten Ruinen, waren frei geräumt von den Trümmerbergen. Erste bescheidene Neubau­ten, eingeschossig, mit materialsparenden flachen Dächern wurden er­richtet - von den Bürgern begrüßt als Zeichen des Neubeginns, verstan­den als Zeichen der Ermutigung. Es waren - längst vergessen - die Jahre der sehnsüchtig erwarteten Sonderzüge, die ausgemergelte Kriegsgefan­gene aus Russland zurück in ihre Heimat brachten, die Tage des glückli­chen Wiedersehens und der neuen Tragödien, denen Borchert mit „Draußen vor der Tür" Ausdruck gegeben hatte.

Schneller als der materielle Wiederaufbau, der das ganze Jahrzehnt präg­te, begann die Erneuerung des kulturellen Lebens, die Wiederentdeckung jener internationalen Vielfalt, die von 1933 bis 1945 gnadenlos konse­quent unterdrückt war. Jede Begegnung mit den Dramen von Thornton Wilder, Tennessee Williams, Jean Paul Sartre oder Jean Anouilh, Wolf­gang Borchert und Carl Zuckmayer, gespielt auf Behelfsbühnen in zufäl­lig erhalten gebliebenen Schulaulen, wurde zum Ereignis - erlebt mit ei­ner Intensität, die sich 60 Jahre später kaum noch nachvollziehen lässt. Werner Bergengruens Lesung in der Evangelischen Kulturgemeinde, Vor­träge im Remscheider Kunstverein - das alles fand eine später nie wieder erreichte Aufmerksamkeit - trotz oder gerade wegen aller Existenz- und Zukunftssorgen, trotz der unglaublichen Härte des täglichen Lebens unter oft primitivsten Bedingungen.

Der verheerende Luftangriff auf Remscheid mit der tödlichen Mischung von schweren Sprengbomben, Luftminen, Brandbomben und Phosphor­kanistern hatte in der Nacht zum 31. Juli 1943 eine breite Schneise der Vernichtung durch das Stadtzentrum gezogen. Die westlichen Wohnge­biete, zum Stadtpark hin und in den weit verstreuten Außenbezirken blie­ben ebenso wie die schönen historischen Stadtkerne von Lennep und Lüt­tringhausen zum großen Teil unversehrt.

Im Zentrum der Stadt, rings um die evangelische Stadtkirche, ste¬hen in den frühen Nachkriegsjahren nur ausgebrannte Ruinen wie hier am alten Marktplatz. In den Erdgeschossen haben Ladengeschäfte notdürfti¬ge Unterkunft gefunden. Links, zur Blumenstraße hin, ist ein erster zwei¬geschossiger Ladenneubau entstanden.Remscheid wurde vom Zweiten Weltkrieg dreifach getroffen. Das Zen­trum der Stadt sank in Schutt und Asche. Die Bevölkerung zahlte einen ungeheuren Blutzoll - beim Luftangriff und auf den Schlachtfeldern. Und - das sollte sich vor allem noch viele Jahre nach der totalen Niederlage, die dem totalen Krieg folgte, zeigen - Remscheid verlor das weltumspannende Netz seiner Exportverbindungen, das ihm den Namen „See­stadt auf dem Berge" eingetragen hatte. Nicht nur die Remscheider Werk­zeugindustrie war in hohem Maße exportorientiert und musste nun erle­ben, wie die alten Beziehungen abgeschnitten waren. Mehr noch galt das für die großen Exporthäuser, die einst ihre Geschäfte über eigene Nieder­lassungen in Fernost und in Russland, in Lateinamerika und in Nordame­rika betrieben hatten und nun in der Stunde Null neu beginnen - oder auf­geben mussten.

Es hat deshalb sehr lange gedauert, bis die Industrie wieder auf die Beine kam, obwohl sie früh, sehr früh begann, alte Verbindungen neu zu knüp­fen, neue Geschäftsbeziehungen anzubahnen. Die Exportmessen in Han­nover boten dazu hervorragende Möglichkeiten. Remscheid war dort außerordentlich stark vertreten. Und jeder Auftrag bedeutete ein Stück Zukunft. So mühsam wie der Wiederbeginn des industriellen Auf­schwungs, so dauerhaft wie das bedrückend hohe Niveau der Arbeitslo­sigkeit in den frühen Nachkriegsjahren, so schwierig gestaltete sich auch der Wiederaufbau der Stadt. Dennoch: es waren auch und in immer stärkerem Maße die Jahre des Auf­bruchs, des langsam wiederkehrenden Glaubens an die Zukunft, des neu­en unternehmerischen Muts. In den 50er Jahren ist jeder neue Wohnblock, jede wiederhergestellte Hausruine, jedes neue Geschäftshaus an der Al­leestraße oder am Markt ein Ereignis, aus dem die Bürger Kraft schöpfen für den nächsten Schritt. Neue Werkshallen entstehen, manche großen Projekte - sehr zum Ärger von Rat und Verwaltung - außerhalb der eige­nen Stadtgrenzen. Standortpolitik wird zu einem neuen Begriff, dessen Inhalte mühsam erlernt werden müssen.

Viele Gebäude der Innenstadt wie hier an der Scheider Straße brannten beim großen Luftangriff auf Remscheid völlig aus. Ihre Mauerwerkssubstanz aber war stabil genug für einen Wiederaufbau. So entstand an vielen Stellen der Stadt schnell neuer Wohn- und Geschäftsraum. In das untere Ladenlokal zogen später die Grünen ein.Noch bevor von der Normalisierung der Lebensumstände die Rede sein kann, versuchen die Menschen, die Grauen des Krieges zu vergessen, sich von ihren traumatischen Erlebnissen zu befreien. Die Remscheider Kir­mes, schon immer ein klassenloses Volksfest, zieht schon 1950 wieder Besucher zu Tausenden an. Große Chorfeste der bergischen Männerge­sangvereine, mit denen Traditionen neu belebt werden, das Kreisturnfest, das Lenneps alte Kreisstadtfunktionen noch einmal für Tage lebendig werden lässt, das große Reit-, Spring- und Fahrturnier in Lennep, das sich zum großen Volksfest mit 15.000 Zuschauern entwickelt - es werden vie­le Feste gefeiert in dieser Zeit. Und nicht wenige wurzeln in Vorkriegs­traditionen, von denen man sich erst sehr viel später lösen kann.

Kaum hat die „Kleiderkarte" zum rationierten Bezug von Kleidungs­stücken ausgedient, wird die Mode wieder zum Thema der Damenwelt. Modenschauen erfreuen sich lebhaften Zuspruchs. Jedes Modell wird ge­feiert, so bieder und „tragbar" es auch sein mag - sei es in den Räumen der wiedererstandenen Textilhäuser, sei es im Stadtpark, wo strahlender Sonnenschein und flotter Jazz für die richtige Stimmung sorgen. Der Warenhunger ist ungeheuer groß. Jedermann braucht neuen Hausrat, neue Möbel, neue Leuchten und Wohntextilien. Es ist die Zeit der Ver­braucherausstellungen in großen Zelthallen, auf dem Schützenplatz in Remscheid, im Stadiongelände von Lennep, wo eine Landwirtschafts­ausstellung vor allem die Menschen aus dem bäuerlich geprägten Umland anlockt. Motorroller, Kabinenroller mit berühmten Namen wie Messer­schmitt, Heinkel und die BMW-Isetta, die berühmte „Knutschkugel", sind die Fortbewegungsmittel auf den Kopfsteinpflasterstraßen der Stadt. Goggomobil und NSU-Prinz läuten zusammen mit Goliath aus Bremen und dem Volkswagen jene Welle der Motorisierung ein, deren künftige Dimensionen sich noch niemand vorstellen kann. Allenthalben schießen die Autohäuser aus dem Boden - und die Tankstellen mit ihren zeittypi­schen, kühn konstruierten dünnen Stahlbetondächern.

Mit dem Verkehr, der lange noch Züge der Beschaulichkeit zeigt, aber doch stetig und zum Ende des Jahrzehnts lawinenartig zunimmt, wachsen die Verkehrsprobleme. Die Behörden reagieren. An wichtigen Kreuzun­gen wie am Amtsgericht oder an der Ecke Nordstraße/Bismarckstraße/ Freiheitstraße, auch an der Trecknase in Lennep, werden Verkehrsampeln installiert. Eine verstärkte Verkehrsüberwachung setzt ein, und die Polizei beginnt, Schülerlotsen auszubilden - mit großem Erfolg, denn die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern sinkt deutlich.

1949 wurde an der oberen Alleestraße mit dem Bau des so genannten Stadthofs begonnen (im Bild die Ecke Scharffstraße). Auch eine Milchbar zog dort ein und erfreute sich großer Beliebtheit.Die Erholung der Wirtschaft macht Mitte der 1950-er Jahre spür- und sicht­bare Fortschritte. Ludwig Erhards „Wirtschaftswunder", die Befreiung von der Plan- und Mangelwirtschaft, beginnt Wirkung zu zeigen. Beim Remscheider Arbeitsamt werden die Schlangen der Arbeitslosen immer kleiner. Die Remscheider entdecken ihre Reiselust wieder; die Reisebüros bekommen Konjunktur. Der Stadtkämmerer sieht das Gewerbesteuerauf­kommen wachsen. Immer mehr große Infrastrukturmaßnahmen können finanziert werden. So ist endlich Geld vorhanden, um ein neues Stadt­theater an der damaligen Villenstraße, der heutigen Konrad-Adenauer-Straße, zu errichten, das im Herbst 1954 glanzvoll eröffnet wird. Die Städtische Badeanstalt an der Freiheitstraße wird größer und schöner als zuvor wieder aufgebaut. Schulen wie die große Daniel-Schürmann-Schu­le, Kindergärten, Freibäder wie das Sonnenbad am Lüttringhausener Hal­lenbad entstehen neu oder werden gründlich überholt. Das Röntgenmuseum in Lennep bekommt einen großen Anbau.

Aber auch gegen Ende der 1950-er Jahre ist der Wiederaufbau nicht abgeschlossen. Noch immer klaffen Lücken in der Bebauung. Noch immer steht der Wohnungsbau vor großen Aufgaben. Doch das Lebensgefühl der Bürger hat sich in diesen zehn Jahren ebenso gründlich gewandelt wie das Bild der Innenstadt, der Wirtschaft, der Kultur, der Freizeit. (…) Rauchgeschwärzte Trümmer hinter rosti­gen Toren, der ausgeglühte Mauerstumpf des einst stolzen Rathausturms als Sym­bol der Zerstörung im Hintergrund -über weiten Teilen der Innenstadt (wie oben rechts im Bild an der Elberfelder Straße) liegt noch nach vielen Jahren ein Hauch der Trauer und Melancholie. Letztlich aber siegt in den 50er Jahren der Aufbauwille. (aus: „Remscheid. Bewegte Zeiten – Die 50er Jahre“, von Alfred Lambeck (Text und Fotos), erschienen 1999 im Wartberg-Verlag)

Deutsch-Kurs für junge Zugewanderte

„Fit in Deutsch“ ist ein zweiwöchiges Sprachangebot für Jugendliche, die nicht länger als zwei Jahre eine weiterführende Schule oder ein Berufskolleg in Deutschland besuchen. Mit diesem vom Ministerium für Schule und Bildung gefördertem Angebot sollen neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, auch in den Ferien ihre Deutschkenntnisse weiter zu vertiefen und sie zudem im Alltag anzuwenden. Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Herbst 2017 bietet erneut das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Elberfelder Straße 48, gemeinsam mit Die Verlässliche e.V. als Träger einen Ferienintensivkurs in den Sommerferien an. Der Kurs beginnt am 13. August am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, dauert zwei Wochen, läuft täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und wird von erfahrenen Lehrkräften durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Übungen, Spiel, Spaß und Aktivitäten außerhalb der Schule. Während der Zeit gibt es in der Mensa der Schule ein Frühstücksbuffet und eine Mittagsverpflegung. Das Angebot ist für die Jugendlichen kostenlos. Eine Anmeldung ist noch bis zum 18. Juli bei Christoph Sykulski im Kommunalen Integrationszentrum möglich.

Die 1950-er in RS: Schießbuden waren verboten

Vorstand und Team der Remscheider Freiwilligenzentrale 'Die Brücke'. Foto: Lothar KaiserEs ist in Remscheid wie überall im Lande: Die Bürger wollen die Schrecken des Zweiten Weltkrieges vergessen. Sie wollen endlich wieder fröhlich sein. Also strömen sie in Scharen zur traditionellen Kirmes, als der Rem-scheider Schützenverein 1950 wieder sein großes Schützenfest feiert. Die Fahrgeschäfte dieser Tage sind nicht aufregend oder gar atemberaubend. Zeppelingondeln, die sich ein paar Meter in die Lüfte erheben, sind schon eine Sensation. Auch auf der Achterbahn geht es eher gemächlich zu (Waterbölles: Und der Hut bleibt auf dem Kopf) -  ge­nau wie auf dem Autoscooter. Wie zu allen Zeiten gehört die Losbude zu den Attraktionen. Die kleinen Kerle davor scheinen eher zaghaft zu sein. Nur die Schießbude, die hätte man damals vergeblich gesucht. Sie war verboten. (aus: „Remscheid. Bewegte Zeiten – Die 50er Jahre“, von Alfred Lambeck,Text und Fotos, erschienen 1999 im Wartberg-Verlag)

Auch den Neubau von Schienenbahnen planen

Neuer Bus eine Alternative für Zug nach Köln?“, fragte der Waterbölles am 25. Mai, nachdem die Fraktionen und Gruppen von SPD, Bündnis 90/DIEGRÜNEN, FDP und W.i.R. zur Ratssitzung am 5. Juli den Antrag gestellt hatten, die Verwaltung möge prüfen, „ob eine langfristige Anbindung der Stadt Remscheid nach Köln unter Einbeziehung der Stadt Wermelskirchen, des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Oberbergischen Kreises möglich ist.“ In der von den Antragstellern modifizierten Form stimmten in der Sitzung sämtliche anwesenden 49 Ratsmitglieder dem Antrag zu. Demnach wird die Verwaltung wird beauftragt, „gemeinsam mit allen betroffenen Aufgabenträgern und den zuständigen Verkehrsverbünden VRR und VRS die Einrichtung einer Schnellbuslinie zwischen Remscheid und Köln als kurzfristige Ergänzung des Schienenpersonennahverkehrs zu prüfen.“ Zusätzlich sollen als mittel- und langfristige Lösung aber auch alle weiteren denkbaren Alternativen mit heute und zukünftig verfügbaren Verkehrsmitteln untersucht werden, darunter auch „der Neubau von Schienenbahnen jeglicher Art“. Im Bild die neue Magnetbahn von Max Bögl: Der deutsche Mittelständler hat die leise und emissionsfreie Bahn marktreif entwickelt.  "Etwas für die Strecke Remscheid - Köln?", fragt Waterbölles-Leser  Wolfgang Rau (siehe Kommentare).

Zur Begründung stellen die Antragsteller fest: „Auf der Achse Remscheid – Köln gibt es eine sehr hohe Verkehrsnachfrage, die zum größten Teil durch den motorisierten Individualverkehr bewältigt wird. Die heute vorhandenen Linien im ÖPNV, einschließlich der Bahnverbindungen, sind im Hinblick auf Reisezeiten oder Verfügbarkeit keine gleichwertige, bzw. attraktive Alternative zum Individualverkehr.“ Ein direkter Vergleich für die beispielhaft betrachtete Verbindung Remscheid Hbf (Willy-Brandt-Platz) und Köln Hbf (Breslauer Platz) ergebe für die Zeit werktags/tagsüber folgendes Bild:

  • Pkw (über BAB 1): ca. 45 Minuten Reisezeit: Durch hohe Verkehrsbelastung, Unfälle oder Baustellen sind allerdings in der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags erhebliche zeitliche Zuschläge zu berücksichtigen.
  • Bahn (S 7 und RB 48), ca. 61 Minuten Reisezeit, oder Bahn (S 7 und RE 7), ca. 54 Minuten Reisezeit: Hierbei handelt es sich um die günstigsten, fahrplanmäßigen Verbindungen. Durch Verspätungen und/oder Zugausfälle und/oder Streckensperrungen und/oder ungünstige Anschlüsse beim Umsteigen können extreme Verzögerungen auftreten.
  • Bus (Linie 260): 110 Minuten Reisezeit: Aufgrund der Linienführung über Stadtstraßen (ohne Autobahn) und die Zeitverluste durch zahlreiche Haltestellen ist die Linie 260 nicht als regionale Direktverbindung geeignet, sondern dient in erster Linie der Feinerschließung.

Für die Stadt Remscheid sei daher eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindung in Richtung Köln und Leverkusen anzustreben und verschiedene Alternativen und Verkehrsmittel zu untersuchen. Dabei seien Reisezeit und Taktung (Fahrten pro Stunde) zu betrachten. An der Prüfung möglicher Maßnahmen seien auch die Verkehrsverbünde VRR und VRS zu beteiligen, „da diese Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr sind und dieses im Einzelfall auch für regionale Schnellbusverkehre sein können.

Als kurzfristig umsetzbare Maßnahme wird eine Schnellbusverbindung genannt. Aber auch die langfristige Perspektive sei zu betrachten, „und daher sollen auch alternative Verkehrsmittel, mögliche Optimierungen der vorhandenen Schienenverbindungen und auch der Neubau von Schienenbahnen jeglicher Art geprüft werden.“ Die Stadt Wermelskirchen sei bereits seit kurzem mit einem derartigen Prüfauftrag befasst.

WOCHEN DER ÄLTEREN GENERATION 1. - 15. September

Samstag, 1. September, 14 Uhr – ca. 17 Uhr
Eröffnungsveranstaltung
Ort: Ämterhaus, VHS-Saal, Elberfelder Str. 32,  (Raum 227, 2. Etage)
Zur offiziellen Eröffnung der Wochen der älteren Generation um 15 Uhr findet im Saal der Volkshochschule Remscheid ein bunter Nachmittag mit Auftritten der Gesangsgruppe „Kiwis“ und der Remscheider Senioren-Kabarett-Gruppe „Die Schirmspitzen“ statt.
Eintritt: frei, Kaffee und Kuchen zwischen 14 und 15 Uhr für sechs Euro an Selbstzahler
Kontakt: Kommunales Bildungszentrum der Stadt Remscheid, Abteilung Volkshochschule, Herr Ströter, Tel.: RS 16-3491
Anmeldung: Anmeldung erforderlich! (Begrenzt auf 80 Teilnehmer)

Montag, 3. September, 15 Uhr – ca. 17 Uhr
Bergische Kaffeetafel im Seniorenbüro
Ort: Seniorenbüro der Stadt Remscheid, Markt 13,
Der Seniorenbeirat lädt ein zur Bergischen Kaffeetafel „Plausch und Plunder“. Ein gemütliches Zusammensein im altbergischen Stil, mit einer Kaffeetafel, wie sie früher üblich war und bergischen „Dönekes“ in Platt und Hochdeutsch, vorgetragen von den Herren Kalkert und Penz.
Eintritt: frei (gegen Spende für Möhrchen)
Kontakt: Seniorenbüro der Stadt Remscheid Annette Mores, Markt 13,
Anmeldung: Ab 30. Juli, 9 Uhr, unter o. g. Kontaktadresse erforderlich (begrenzt auf 30 Teilnehmer)

Artikel vollständig lesen

Zu Viert macht ein Sommerfest erst richtig Spaß

Für fetzige Rockmusik sorgte die in Remscheid bestens bekannte Gruppe Timeless. Foto: Lothar KaiserUnter dem Motto 'Von Tür zu Tür" feierten die Lebenshilfe Remscheid und die Arbeiterwohlfahrt Lennep / Lüttringhausen am Samstag am Mollplatz in Lennep erstmals ein gemeinsames Sommerfest. Geboten wurde ein stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm mit Auftritten der Zumba-Gruppe der "Welle" und der inklusiven Tanzgruppe der Tanzschule Wieber. Das Klezmer-Duo der Musikschule Dippel aus Lüttringhausen und der Auftritt der Band „Timeless“ rundeten das Programm ab. Daneben fand auf der Bühne auch ein Moderatorengespräch der Journalistin Stefanie Bona mit der Vorsitzenden der Lebenshilfe-Vereinigung Remscheid, Karin Lenhard, und der ehemaligen Vorsitzenden der AWO Lennep, Marliese Sieper, statt. Lenhard, Ehrenamtspreisträgerin 2017, und Sieper betonten beide den Wert des Ehrenamtes für ihre Organisationen und riefen zur Mitarbeit auf.

Der Zuspruch zu diesem Sommerfest übertraf die Erwartungen der Organisatoren. Mehrere hundert Menschen fanden den Weg zum Tor der Lenneper Altstadt. Die Fleißigen an den Verkaufsständen kamen folglich nicht nur wegen der hohen Temperaturen ins Schwitzen. "Wir sind restlos ausverkauft!" hieß es am Grillstand eine Stunde vor Ende der Veranstaltung.

Die vier Organisationen im Überblick

  • Die Lebenshilfe begleitet viele hundert Menschen mit Behinderungen in ihrer Werkstatt, den Wohngruppen und den Integrativen Kindertagesstätten.
  • Die Arbeiterwohlfahrt betreibt den Seniorentreff am Mollplatz. Kurz nach den Worten des Ersten Weltkrieges gegründet, feiert dieser im Januar kommenden Jahres seinen 100. Geburtstag.
  • Die Deutsch-Italienische Gesellschaft bietet Sprachkurse für nach Deutschland emigrierte Italienerinnern und Italiener und bietet zahlreiche kulturelle Aktivitäten an.
  • Die Falken sind ein Jugendverband, der sich gegen Rechtsextremismus und für Jugendbeteiligung engagiert.

Auch die Jüngsten kamen am Samstag auf ihre Kosten. Der Jugendverband "Die Falken" lud zum Kickern und zu Geschicklichkeitsspielen. Die Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe hatte für die Jungen und Mädchen Murmelmalen im Angebot, und der Clown René begeisterte Groß und Klein.

"Es stimmte einfach alles!", freuten sich die Organisatoren des Festes übereinstimmend. "Wir wollten die Lenneperinnen und Lenneper einladen, an unsere Türen zu klopfen um herauszufinden, was sich hinter den Türen der Lebenshilfe am Thüringsberg und der AWO und der Deutsch-Italienischen Gesellschaft am Mollplatz verbirgt." so der Vorsitzende der AWO, Antonio Scarpino, in seiner Begrüßung. "Dieses Fest hat Maßstäbe gesetzt!" stellten die Organisatoren am Ende zufrieden fest. „Das Ziel, Menschen aller Generationen zusammen zu bringen, wurde erreicht und das Prinzip ‚Gute Nachbarschaft‘ beispielhaft vorgelebt!“